Hva er en god kognitiv terapeut?

Det er viktig å skille mellom det å være en god kognitiv terapeut og en terapeut som bruker kognitive teknikker. Kognitiv terapi er ikke en samling teknikker, men en helhetlig måte å tenke og forstå et menneske og dets problemer på.

I kognitiv terapi bør terapitimene inneholde et minimum av struktur, som å sjekke pasientens sinnsstemning i begynnelsen av timen, sette agenda, samarbeide om å formulere hjemmeoppgaver og gjøre en oppsummering i slutten av timen hvor en ber om tilbakemelding fra pasienten. Det er bare et fåtall som gjør disse elementære grep. I kognitiv terapi er en ikke bare opptatt av pasientens tenkning, men terapeut må konsentrere seg om følgende: En må kontinuerlig konseptualisere pasienten og hans problemer i henhold til den kognitive modellen, og bygge de ulike intervensjoner på den. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle og opprettholde en sterk terapeutisk allianse.

De samarbeider med pasienten om å sette opp en prioritert agenda for hver time, hvor de jobber med å forstå problemene ut fra den kognitive modell. En foretar aktiv problemløsning med pasienten i timen og viderefører denne læring mellom timene i form av praktisering i hjemmesituasjonen. Terapeuten bruker et vidt spekter av strategier og teknikker for å hjelpe pasienten å identifisere, evaluere og respondere på nøkkelkognisjoner. Dette gjøres for å oppnå en økt og varig endring i pasientens følelser, atferd og fysisk respons. De varierer sin bruk av ulike redskap for å møte behovene hos hver enkelt pasient. Det jobbes også kontinuerlig med å forebygge tilbakefall.

Disse elementene er selvsagt nødvendige, men ikke tilstrekkelig for å utøve effektiv og adekvat behandling. Den kognitive terapeut må lære den kognitive modellen og intervensjoner for hver enkelt lidelse de behandler. Det er viktig med spesifikk terapi for spesifikk lidelse. Det å plassere hovedfokus på de negative sidene ved seg selv, fremtiden og omgivelsene (slik vi gjør ved depresjon), vil ikke være effektiv og riktig behandling av en pasient med panikklidelse. De trenger primært fokus på deres katastrofale misoppfatning av kroppslige symptomer.

Terapeuten må variere sine intervensjoner i tråd med pasientens utviklingstrinn og evnenivå, deres motivasjon og engasjement for behandling, og deres tillit til terapeuten. Videre må en vurdere deres evne til å konsentrere seg og å være fokusert, deres lærestil, kulturelle antakelser og mange andre faktorer.

For å bli en god kognitiv terapeut er en avhengig av å utøve kognitiv terapitrening under regelmessig supervisjon fra godkjente veiledere i kognitiv terapi. Dette må gå parallelt med å kunne tilegne seg teorien.

Tilbake til topp