Kognitiv terapi

Mange synes at kognitiv terapi er en fornuftig og jordnær måte å jobbe med psykiske helseproblemer på. Dessuten har forskning dokumentert at den har hjulpet mange til å få kontroll med problemene sine. Det er utviklet tilnærminger som er spesielt tilrettelagt for en rekke pasientgrupper med ulike former for psykiske og somatiske lidelser, både hos barn og voksne.

Kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Det gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall.

Det finnes en rekke ulike former for kognitiv terapi som er lagt til rette for ulike typer av vansker. Eksempler er depresjon og angstlidelser. Det finnes kognitiv terapi for rusmiddelproblemer, sinneproblemer, psykoselidelser, spiseforstyrrelser, søvnproblemer, kroniske smerter og vedvarende utmattelse. Det samme gjelder for psykiske helseproblemer som skyldes traumer og mishandling, for eksempel posttraumatisk stresslidelse og svekket selvfølelse.

Kognitiv terapi som et viktig supplement i behandling av en rekke somatiske sykdommer, for eksempel ved kreftsykdommer, multippel sklerose, hjertelidelser og diabetes. Dessuten anvendes kognitive tilnærminger innenfor idrettspsykologien for å fremme prestasjoner og som del av stressmestring i arbeidslivet.

Et sentralmål i kognitiv terapi er at pasienten skal bli sin egen terapeut. Tilnærmingen har også form av veiledet selvhjelp, med selvhjelpslitteratur og nettbaserte selvhjelpsprogrammer. Du finner mye slikt selvhjelpsmateriell på denne hjemmesiden.

Et viktig utgangspunkt for den kognitive tilnærmingen er at det er en glidende overgang mellom psykiske lidelser og normal fungering; det dreier seg om gradsforskjeller og ikke vesensforskjeller. Derfor vil vi alle, i hvert fall til en viss grad, kjenne oss igjen i hva et menneske med psykiske helseproblemer opplever.

Kognitiv terapi er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Dette er bakgrunnen for at kognitiv terapi ofte fremheves i nasjonale behandlingsveiledere, også her i Norge.

Kognitiv atferdsterapi er et paraplybegrep som dekker flere ulike terapeutiske metoder. Den europeiske organisasjonen heter European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT). Det er utviklet ulike supplerende former for kognitiv atferdsterapi, som dialektisk atferdsterapi, eksponeringsterapi, skjematerapi, metakognitiv terapi, «mindfulness»-basert kognitiv terapi, atferdsaktivering og Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Norsk Forening for Kognitiv Terapi gir tilbud om videreutdanning i kognitiv terapi for personer med helse- og sosialfaglig bakgrunn. Det er også en medlemsorganisasjon for de som tar eller har tatt vår utdanning, eller utdanning ved de regionale kunnskapssentrene for barn og unges helse.

Tilbake til topp