Norsk Forening for Metakognitiv Terapi

Norsk Forening for Metakognitiv Terapi har som siktemål å fremme utviklingen av metakognitiv terapi i Norge og sørge for at den kliniske kompetansen i metoden holdes ved like.

Hva er metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi er en metode for behandling av psykiske lidelser som er basert på teorier utviklet av Adrian Wells og Gerald Matthews i 1994. Metoden ble opprinnelig anvendt til behandling av generalisert angstlidelse og så utvidet til en generell tilnærming til behandling av psykiske lidelser.

Et gjennomgående trekk ved psykiske lidelser, som angstlidelser og depresjon, er at man opplever liten kontroll over egen tenkning. Mange opplever at de mister kontrollen over tanker og følelser, og at de blir sittende fast i et uhensiktsmessig mønster som de ikke klarer å løsrive seg fra. Det uhensiktsmessige mønsteret består av bekymring, grubling, fokusert oppmerksomhet på farer og uhensiktsmessige mestringsstrategier. De uheldige tankemønstrene opprettholdes ved at personen kan ha positive eller negative holdninger (meta-antakelser) til dem. Eksempler er “Hvis jeg bekymrer meg, så er jeg forberedt”, eller “Jeg klarer ikke å legge bort bekymringene mine”. I behandlingen utforskes slike antakelser, og man samarbeider om å etablere nye mentale strategier for å håndtere negative tanker og følelser.

Når er metakognitiv terapi nyttig?

Foreløpige studier viser at metakognitiv terapi har god effekt ved generalisert angstlidelse, posttraumatisk stressforstyrrelse, tvangslidelse og depresjon. Ved høy grad av bekymring og grubling vil metakognitiv terapi være en godt egnet terapiform.

Terapeutiske mål

Det sentrale siktemålet er å hjelpe pasienten til å utvikle nye måter å forholde seg til vanskelige tanker og følelser på. For å endre disse strategiene må de bakenforliggende metakognisjonene endres. Det vil si pasientens opplevelse av at det ikke er mulig å legge bort bekymring og grubling (negative metakognisjoner) eller pasientens opplevelse at det er lurt og nyttig å bekymre og gruble.

Kontaktinformasjon:

Leder: Sverre Urnes Johnson
E-post

Hvis du har spørsmål vedrørende kurs eller utdanning, ta kontakt via deres hjemmeside (lenke)

Tilbake til topp