Tvangslidelse

Tvangslidelse kalles også OCD (Obsessive Compulsive Disorder). Er du rammet av denne formen for angstlidelse innebærer det at du er plaget av tilbakevendende ubehagelig tanker og/eller tvangshandlinger.

Tvangstanker

De vanligste tvangstankene omhandler redsel for å bli smittet eller smitte andre med en farlig sykdom, at det kan oppstår brann eller innbrudd eller at andre ulykker kan inntreffe. Andre plages av tanker de opplever som upassende, ofte med seksuelt eller innhold som oppleves som blasfemisk. Andre plages av tanker om at de kan komme til å gjøre noe de ikke ønsker å gjøre, slik som å skade noen de er glad i. Tankene er ikke lystbetonte, og det er ikke noe man ønsker å gjøre. Når tankene dukker opp medfører det intenst ubehag og redsel for at det kan være en reell risiko forbundet med tankene.

Tvangshandlinger

For å dempe ubehaget tvangstankene medfører og for å sikre at de negative hendelsene ikke inntreffer, utføres tvangshandlinger. De vanligste tvangshandlingene er overdreven vasking eller sjekking av dører, vinduer eller elektriske apparat. Andre har tvangshandlinger knyttet til overdreven orden, symmetri eller gjentakelse. Mange utfører også mentale ritualer slik som å telle til bestemte tall, tenke på positive ord for å nøytralisere negative tanker eller spør gjentatte ganger om forsikring fra andre personer.

Innsikt

De som er rammet av tvangslidelse har på den ene siden en innsikt og forståelse av at tankene ikke er rasjonelle og at tvangshandlingene er overdrevne eller unødvendige. Likevel er tvilen og ubehaget så stort at de ikke våger å stole på det de egentlig vet er riktig.

Omfang

Det er vanlig å oppleve at det dukker opp tanker med innhold en ikke går god for, som kan medføre et ubehag. Det er også vanlig at en da forsøker å dempe ubehaget ved å tenke på noe annet eller utføre et ritual som å banke i bordet eller tenke på noe positivt for å nøytralisere den negative tanken. Forskjellen er at de som er rammet av tvangslidelse opplever dette så ofte og så intenst at det i vesentlig grad går utover hverdagen. For mange opptar dette mange timer hver dag.

Behandling

Tvangslidelse (OCD) er vanligvis forbundet med stort ubehag og funksjonstap, stor belastning for pårørende og betydelige kostnader for samfunnet. Det finnes effektiv behandling for lidelsen. Etter initiativ fra helseministeren ble det opprettes det nå OCD-team i alle helseforetakene slik at virksom behandling skal være tilgjengelig. Helsemyndighetene har gitt Norsk Forening for Kognitiv Terapi i oppdrag å tilby opplæring av disse teamene og koordinere opprettelsen av team over hele landet. Dette skjer i nært samarbeid med de regionale helseforetakene.

Du finner hjemmesiden til prosjektet Nasjonal implementering av behandling for tvangslidelse (OCD) her. På denne siden står det mer informasjon om behandlingen og om hvor du finner OCD-teamene.

Det finnes også nyttig informasjon og tips på Norsk OCD-forening Ananke sine hjemmesider.

Selvhjelp

Tvangstanker kan være skremmende, ubehagelige og pinlige, men er helt ufarlige. I notatet Når du plages av tvangstanker får du råd om hvordan du kan frem for å håndtere dem.

Gode behandlingsresultater

Det er vanlig å tro at behandling nok kan hjelpe noen andre, men at egne muligheter for bedring er begrenset. Ofte fordi man har hatt problemene lenge eller fordi en er hardt rammet. Mange har også andre problemer i tillegg til tvangslidelse eller har vært i ulike former for behandling uten å oppleve særlig bedring. Men de fleste som oppsøker behandling som er spesielt tilrettelagt for tvangslidelse vil oppleve betydelig bedring. Det anbefales derfor at en gir seg selv og behandlingen en sjanse til.

Pårørende

Tvangslidelse innebærer som regel stor belastning også for pårørende. Dersom noen for eksempel er redd for sykdom og smitte krever de ofte at pårørende skal følge deres regler for vasking og unngåelse. Det er forståelig at pårørende strekke seg langt for å hjelpe den som er rammet. Det er likevel slik at hjelp som bidrar til å dempe ubehaget på kort sikt, på lengre sikt kan bidra til å opprettholde problemet. Derfor er det viktig å få informasjon om tvangslidelse og behandlingen, og gjerne også råd om hvordan man best kan støtte den som har tvangslidelse gjennom behandlingen.

For mange vil det være nyttig å ha kontakt med pasient- og pårørendeforeningen Norsk OCD-forening Ananke.

Tilbake til topp