Innledning

Du kan her lese om et kurs for pasienter med langvarige søvnproblemer (insomni) på sju samlinger à to timer. Tilnærmingen er utviklet ved Diakonhjemmet Sykehus for pasienter med søvnproblemer og somatisk sykdom, eksempelvis revmatisk inflammatorisk sykdom, diabetes, kreftsykdom, mage-tarm sykdom, Parkinson, multippel sklerose, tinnitus, kronisk obstruktiv lungesykdom og hjerte- og karsykdommer. Kurset kan brukes både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenestene. Det kan også egne seg for personer med søvnproblemer og samtidig psykisk lidelse, for eksempel depresjon. Det kan benyttes av personer med søvnproblemer uten samtidig somatisk sykdom. Tilbudet er også utformet som et lærings- og mestringskurs i samarbeid med en brukerrepresentant og erfaringsformidler. I utviklingen av tilbudet har vi mottatt støtte fra ExtraStiftelsen.

Kursopplegget består av fire deler og beskriver innhold, struktur og hjemmeoppgaver, samling for samling. Del 1 presenterer en forståelse av vedvarende søvnproblemer i tråd med kognitiv atferdsterapi samt en metode for kartlegging av søvnmønsteret. Del 2 omhandler bruk av handlingsstrategier i form av stimuluskontroll og søvnrestriksjon. Del 3 tar for seg negative tankemønstre om søvn, mentale verktøy for en konstruktiv indre dialog og tiltak mot grubling og bekymring som forsterker søvnproblemer. Del 4 er en oppsummering og utforming av en plan for vedlikehold. Se Oversikt over kursmateriellet.

Heftene Råd mot søvnproblemer og Sov godt. Gode råd for bedre søvn inneholder informasjon som vil bli tatt opp under kurset. De kan deles ut på første samling. De kan også deles ut på en senere samling, siden de kan være vel omfattende lesning i starten.

Det er mye informasjonsmateriell som inngår i dette kurset. Du kan velge å dele ut informasjonsskriv og annet materiell for hver samling, som angitt i manualen. Alternativt kan du lage alt ferdig i en kursmappe for deltakerne fra starten av. Deltakerne kan gjerne ha en hullperm der de samler all informasjonen inklusive søvndagboken og notater de selv gjør underveis. Permen kan være nyttig også etter kurset, blant annet som et hjelpemiddel i tilbakefallsforebygging.

Det er utviklet et tilsvarende opplegg for mestring av vedvarende utmattelse (fatigue) ved Diakonhjemmet Sykehus med støtte fra ExtraStiftelsen. Tilbudet er utformet henholdsvis som et kurs, individualterapi og som veiledet selvhjelp, og er fritt tilgjengelig på www.kognitiv.no.

Kursbeskrivelsen er utarbeidet ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet Sykehus, av psykologene Torkil Berge, Ingrid Hyldmo, Nina Lang og Helle Skogstad Riege, og brukerrepresentant Hilde Sofie Hamre. Manualen bygger på Berge, Fjerstad, Hyldmo og Lang (2019), Berge og Pallesen (2015), Berge, Dehli og Fjerstad (2016), se litteratur. Takk for faglige bidrag til utvikling av kurset av Ståle Pallesen, Børge Sivertsen, Else Resser Heyerdal og Bente Bull-Hansen, og til alle kursdeltakerne for verdifulle innspill.

Helsedirektoratet har utarbeidet et nyttig opplegg for friskvernssentraler. Du finner mye nyttig materiell på nettsiden til Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer.

Hjelp til selvhjelp

Kognitiv terapi, også kalt kognitiv atferdsterapi, er en terapiform og en metode for selvhjelp ved somatisk sykdom og ulike former for psykiske lidelser og plager. Tilnærmingen ved søvnproblemer består av en rekke elementer:

  • Søvnhygiene med råd om hvordan søvnen kan forbedres.
  • Avspenningsteknikker rettet mot kroppslig aktivering som forstyrrer søvnen.
  • Mentale strategier (kognitive intervensjoner) rettet mot kartlegging og endring av tanker om søvn og søvntap som er uforenlige med å få sove, og å redusere tiden som brukes til grubling og bekymring.
  • Stimuluskontroll for å styrke assosiasjonen mellom søvn og seng og soverommet.
  • Søvnrestriksjon, der tiden tillatt for opphold i sengen begrenses, for så å økes gradvis idet søvnkvaliteten bedres. 

Disse metodene er dokumentert effektive både på kort og lang sikt, også ved samtidig somatisk sykdom og smerter, eller ved samtidig psykisk lidelse (se litteratur). Kursopplegget har med alle disse elementene, men legger særlig vekt på stimuluskontroll, søvnrestriksjon og mentale strategier. Insomni forsterkes av grubling over plagene søvnproblemer medfører og bekymring for konsekvensene av søvnproblemene. Kurset inneholder derfor også tiltak på dagtid for å redusere negativ selektiv oppmerksomhet mot og kvernetanker rundt søvnproblemene. Tiltak for søvnproblemer kan kombineres med kognitive atferdsterapeutiske tiltak for langvarige smerter og vedvarende utmattelse.

Tilrettelegging

Hver deltaker kan få en mappe for notater og annet materiell, samt kulepenner og noteringsark under samlingene. Bruk tavle eller flippover for å illustrere viktige poenger og modeller. Du kan velge å benytte deg av en PowerPoint-presentasjon, men pass på at det ikke blir passiviserende klasseromsundervisning. Ivareta behovet for hyppige pauser, slik at deltakerne ikke blir slitne og mister konsentrasjonen. De kan ha problemer med oppmerksomhet og konsentrasjon, og kjenne ubehag og smerter ved å sitte lenge i ro.

Vi anbefaler at du før første kurssamling ber deltakerne fylle ut kartleggingsskjemaene Oppfatninger og holdninger til søvn (DBAS–16), Bergen Insomnia ScaleDisse skjemaene anbefales også fylt ut ved siste sesjon, som evaluering av deltakernes utbytte av kurset. Dessuten kan deltakerne fylle ut et kartleggingsskjema for grubling rundt søvnproblemer (Daytime Insomnia Symptom Response) på første samling og som hjemmeoppgave før sjette samling. Deltakerne fyller ut søvndagbok gjennom hele kurset.

Tilbake til topp