Innledning

Vi vil her beskrive et individuelt terapeutisk opplegg for pasienter med vedvarende utmattelse (fatigue), til sammen ni timer. Tilsvarende opplegg er laget for gruppebasert kurs over seks samlinger, og for veiledet selvhjelp i samarbeid med allmennpraktiserende lege og annet helsepersonell. Tilnærmingen er utviklet ved Diakonhjemmet Sykehus for pasienter med revmatisk inflammatorisk sykdom, men har også vært prøvd ut for pasienter med andre sykdommer, som diabetes, kreftsykdom, multippel sklerose, hjerte- og karlidelser og ME/kronisk utmattelsessyndrom. Tiltakene kan altså tilpasses ulike pasientgrupper. Informasjonshefter, dagsorden, oppsummeringsark og hjemmeoppgaver, er lagt ut til fri benyttelse på denne hjemmesiden.

Opplegget består av fire deler og beskriver innhold, struktur og hjemmeoppgaver time for time. Del 1 presenterer en biopsykosial forståelse av utmattelse og verktøyet Diamanten. Del 2 tar for seg hverdagens gjøremål med aktivitetskartlegging og aktivitetsplanlegging. Del 3 går inn på de mentale verktøyene med bruk av ABC-modellen og tiltak mot kvernetanker i form av uhensiktsmessig bekymring og grubling. Del 4 er en oppsummering og en plan for veien videre. Se oversikt over informasjonsmateriellet.

Selvhjelpsboken Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag (Berge, Dehli & Fjerstad, 2016), kan benyttes som bakgrunnsmateriell. Opplegget er utformet av psykologene Torkil Berge og Elin Fjerstad med innspill fra psykologene Ingrid Hyldmo og Nina Lang ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet Sykehus og privatpraktiserende psykolog Lars Dehli. Opplegget er bygget på Forskning som har dokumentert effekt for utmattelse ved ulike sykdommer. Vår kliniske erfaring er at tilbudet om mentale og atferdsmessige strategier ved utmattelse er ettertraktet av pasientene, at frafallet har vært minimalt og at evalueringene er gode. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om erfaringene med bruken av opplegget, og hvordan det kan videreutvikles. Takk til ExtraStiftelsen for økonomisk støtte.

Hjelp til selvhjelp

Kognitiv terapi er en terapiform der målet er å mestre utfordringer i livet, enten det er ved somatisk sykdom eller ved psykiske lidelser. Vedvarende utmattelse gjør det nødvendig å prioritere aktiviteter og finne en god balanse mellom aktivitet og hvile. Både over- og underaktivitet bidrar til å opprettholde og forsterke utmattelse. Samtidig er det viktig å unngå at utmattelsen tar all oppmerksomhet slik plagsomme symptomer har lett for å gjøre. Når energien er redusert, kan livet bli fattigere og bekymringene vokse. Da kan man få deprimerende tanker, og slike tanker ernærer seg på passivitet – nettopp det utmattelse kan føre med seg. Depresjon samtidig med utmattelse er alvorlig fordi depresjon fungerer som en forsterker på alle andre former for kroppslige, psykiske og sosiale plager og problemer. For å håndtere utfordringene forbundet med vedvarende utmattelse og sykdom, og for å forebygge depresjon, trenger pasienten kunnskap, strategier og mentale ferdigheter.

Tilrettelegging

Ved oppstart bør pasienten få informasjon om at alt materiell er lagt ut på denne hjemmesiden, og at det kan være lurt å ha en mappe for notater og annet materiell samt kulepenn og notatbok tilgjengelig under samtalene. Bruk tavle og flippover for å illustrere viktige poenger og modeller. Snakk innledningsvis om behovet for pauser og evaluerer for hver gang. Det er viktig å forebygge at pasienten blir utslitt og mister konsentrasjonen. Noen har store problemer med mental utmattelse (mental tåke). Andre får smerter som følge av å sitte for lenge i ro. For noen er det utmattende å sitte lenge foran skjermen. De foretrekker derfor å ta utskrifter av informasjonen slik at de kan variere med også å lese på papir.

Vi anbefaler at du før hver time ber pasienten fylle ut kartleggingsskjemaet Konsekvenser av sykdom. Det kan brukes som en kort innsjekk i pasientens nåværende situasjon, for eksempel opplevelse av å mestre hverdagen og grad av utmattelse og smerter. Vår erfaring er at pasientene setter pris på en slik systematisk oppfølging fra vår side, og vi tror at det forebygger frafall i behandlingen. Et høyt symptomtrykk kan for eksempel gjenspeile at pasienten har hatt en ekstra tøff uke, noe du kan kommentere på.

Tilbake til topp