Innledning

Her kan du lese om hjelp til selvhjelp for personer med vedvarende utmattelse (fatigue). Tilsvarende opplegg er laget for gruppebasert kurs over seks samlinger, og for individuell terapi over ni timer. Mens de andre oppleggene er rettet inn mot behandling, er dette opplegget basert på at du er din egen behandler. Vi anbefaler at du samarbeider med fastlege, sykepleier, psykolog eller annet helsepersonell, ut fra en metode som heter veiledet selvhjelp.

Du kan gjerne ta kopi av informasjon om veiledet selvhjelp som metode, gi til den som du vil invitere inn i et slikt samarbeid, for eksempel fastlegen din.

Vedvarende utmattelse er et vanlig symptom ved sykdommer som kreft, revmatisk sykdom, nevrologisk sykdom, diabetes, hjerte- og karsykdom, lungesykdom, mage-tarmsykdom og kronisk utmattelsessyndrom/ME. Dette er alle sykdommer som gir mange plagsomme symptomer, men utmattelse er sammen med smerter ofte det som plager mest; energityver stjeler nemlig livskvalitet – det i livet som gir glede og positive følelser. Det kan hindre deg i å være i jobb, og det kan gjøre det vanskelig å være den partneren, forelderen, familiemedlemmet og vennen som du ønsker å være.

Fatigue er et annet ord for vedvarende utmattelse. Vi vil stort sett bruke utrykket utmattelse, og skiller da utmattelse fra den vanlige trettheten vi alle kan oppleve, og som vår hektiske hverdag legger godt til rette for. Samtidig har vi erfaring med at personer som er helt utslitt, men uten å ha en sykdom, også har utbytte av rådene vi gir i. Opplegget er ment som et supplement til annen helsehjelp du kan få.

Tilnærmingen er utviklet ved Diakonhjemmet Sykehus for pasienter med revmatisk inflammatorisk sykdom, men har også vært prøvd ut for pasienter med andre sykdommer, som diabetes, multippel sklerose, kreftsykdom, hjerte- og karlidelser og ME/kronisk utmattelsessyndrom. Informasjonshefter, dagsorden, oppsummeringsark og hjemmeoppgaver, er lagt ut til fri benyttelse på denne hjemmesiden.

Opplegget består av fire deler og beskriver innhold, struktur og hjemmeoppgaver time for time. Del 1 presenterer en såkalt biopsykososial forståelse av utmattelse og verktøyet Diamanten. Del 2 tar for seg hverdagens gjøremål med aktivitetskartlegging og aktivitetsplanlegging. Del 3 går inn på de mentale verktøyene med bruk av ABC-modellen og tiltak mot kvernetanker i form av uhensiktsmessig bekymring og grubling. Del 4 er en oppsummering og en plan for veien videre. Se oversikt over informasjonsmateriellet.

Selvhjelpsboken Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag (Berge, Dehli & Fjerstad, 2016), kan benyttes som som bakgrunnsmateriell. Opplegget er utformet av psykologene Torkil Berge og Elin Fjerstad med innspill fra psykologene Ingrid Hyldmo og Nina Lang ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet Sykehus og privatpraktiserende psykolog Lars Dehli. Opplegget er bygget på Forskning som har dokumentert effekt for utmattelse ved ulike sykdommer. Vår erfaring er at tilbudet er ettertraktet av brukerne og at evalueringene er gode. Takk til ExtraStiftelsen  for økonomisk støtte.

Hjelp til selvhjelp

Kognitiv terapi er en terapiform der målet er å mestre utfordringer i livet, enten det er ved somatisk sykdom eller ved psykiske lidelser. Vedvarende utmattelse gjør det nødvendig å prioritere aktiviteter og finne en god balanse mellom aktivitet og hvile. Både over- og underaktivitet bidrar til å opprettholde og forsterke utmattelse. Samtidig er det viktig å unngå at utmattelsen tar all oppmerksomhet slik plagsomme symptomer har lett for å gjøre. Når energien er redusert, kan livet bli fattigere og bekymringene vokse. Da kan man få deprimerende tanker og slike tanker ernærer seg på passivitet – nettopp det utmattelse kan føre med seg. Depresjon samtidig med utmattelse er alvorlig fordi depresjon fungerer som en forsterker på alle andre former for kroppslige, psykiske og sosiale plager og problemer. For å håndtere utfordringene forbundet med vedvarende utmattelse og sykdom, og for å forebygge onde sirkler, trenger man kunnskap, strategier og mentale ferdigheter.

Tilrettelegging

Du og din samarbeidspartner, for eksempel fastlegen din, kan gjerne starte med å ta en kikk over at alt materiellet som er lagt ut på denne hjemmesiden. Da får dere en oversikt. Det er lurt at du har en mappe for notater og annet materiell, samt notatbok eller PC der du skriver ned erfaringer underveis. Det vil bli en del lesing og registering, så legg opp arbeidet på en måte som er godt tilpasset hva du makter. Legg inn pauser underveis, slik at du forebygger at du blir utslitt og mister konsentrasjonen. Det er vanlig både å ha problemer med kroppslig utmattelse og mental utmattelse (mental tåke), ofte også langvarige smerter. For noen er det utmattende å sitte lenge foran skjermen. De foretrekker derfor å ta utskrifter av informasjonen slik at de kan variere med også å lese på papir.

Vi har utformet opplegget for veiledet selvhjelp med de samme tidsrammene som for opplegget for individuell behandling. Du legger da opp et løp med ni timer, og har hjemmeoppgaver mellom hver gang. Vi anbefaler deg å følge tidsrammene som er satt. Du kan selvsagt velge å bruke noe mer tid på å gjennomføre opplegget. Hvis du imidlertid strekker det for langt ut i tid, kan du risikere å miste motivasjon og pågangsmot. Dette er er tema du kan drøfte med din samarbeidspartner underveis.

Tilbake til topp