test void

Her finner du retningslinjer og oppgaver for deg som kursleder, samt oppdaterte versjoner av alle skjemaer og dokumenter som skal brukes i forbindelse med utdanningen. Som kursleder har du det faglige ansvaret for kurset, men gjennomføringen gjøres i henhold til retningslinjene, så pass på at du leser under alle fanene.

Administrative oppgaver:

 • Sett opp datoer for alle samlinger (3 på vår- og 2 på høstsemesteret), og send datoer til undervisningskoordinator Kristin Rohr Slåtto
 • Kurssekretær utnevnes i samråd med Kristin. Det anbefales å sette seg inn i kurssekretærs oppgaver
 • Du får deltakerliste fra NFKT før oppstart

 

Studieplan:

 • Sett deg inn i oppdatert studieplan
 • Sett opp det faglige programmet og gjør avtale med forelesere som er spesialister på temaene. Det skal være samme foreleser på de 4-5 første samlingene (innføring/angst/depresjon), fortrinnsvis kursleder


Veiledning
:

 • Ta kontakt med NFKT godkjente veiledere, fordel deltakere inn i veiledningsgrupper, og send oversikt over veiledere og grupper til NFKT
 • Send Veileders oppgaver og skjemaer til bruk i veiledningen til veilederne
 • Veiledning av LIS-leger må utføres av NFKT godkjente veiledere som også er godkjent av legeforeningen
 • Kollegaveiledning: Sett sammen to og to deltakere, gjerne med ulik profesjon og arbeidssted


Ferdighetstrening:

 • Avtal med en veileder som er godkjent ferdighetstrener om å gjennomføre ferdighetstreningen


Erfaringsformidling
:

 • Avtal med en erfaringsformidler ut fra liste som fås hos undervisningskoordinator. Benytt instruks for bruk av erfaringsformidlere i NFKTs utdanninger

Administrative oppgaver:

 • Informer deltakerne om:
  • Kompetanseområdene
  • CTACS-skjemaet som videoen skåres etter, og at de skal fylle ut skjemaet «Din utvikling som kognitiv terapeut» som skal sendes NFKT
  • Retningslinjer for opptak og innlevering av video
  • Samtykkeskjema som er et ubetinget krav ved opptak av terapisamtaler
 • Påse at alle deltakerne får tilhørighet i en kollokviegruppe
 • Påse at kurssekretær deler ut evalueringsskjema og fører fraværsliste for hver samling, samt sluttevaluering på siste samling. Sammenfatning av evalueringene skal sendes NFKT


Veiledning

 • Start opp veiledning så tidlig som mulig
 • Samle inn loggen fra kollegaveiledningen mot slutten av utdanningen


Ferdighetstrening

 • Kursleder sender evalueringsskjema for ferdighetstrening til ferdighetstrener, og ber vedkommende dele dem ut og sende dem til NFKT etter hver dag.


Avsluttende skriftlig prøve:

 • Påse at deltakerne har oppfylt oppmøte- og arbeidskrav før de får ta avsluttende skriftlig prøve
 • Kontakt NFKT for å avtale dato samt hvilket spørsmålssett som skal brukes

Administrative oppgaver:

 • Deltakerne mottar kursbevis når skriftlig avsluttende prøve er bestått og veiledningen fullførtSend fraværsliste til NFKT etter siste samling


Veiledning:

 • Gi beskjed til NFKT når veiledningen er avsluttet


Avsluttende skriftlig prøve:

 • Besvarelser og oppgaveark sendes rekommandert per post til sensor oppnevnt av NFKT

Spesialiteten psykoterapi
Denne videreutdanningen er godkjent som fordypningsprogram til spesialiteten i psykoterapi i Norsk psykologforening. Videreutdanningen godkjennes da bare for psykologer som har fullført psykologforeningens fellesprogram før de starter på videreutdanningen.


Krav til deltakerne
Deltakerne må ha 90% oppmøte på undervisningssamlingene, og 100% oppmøte på ferdighetstreningen, samt oppfylle alle arbeidskravene for å kunne ta avsluttende skriftlig prøve.


Avsluttende skriftlig prøve
Avsluttende skriftlig prøve går over to timer. Fremmedspråklige og personer med skrive- og lesevanske kan benytte tre timer. Prøven har en essayistisk form med besvarelse av fire spørsmål. Gjennomføring av avsluttende skriftlig prøve arrangeres på egen dag av NFKT. Dersom en kursdeltaker stryker første gang kan man gå opp en gang til.


Ny prøve
En kandidat som tar en ny prøve alene, trenger ikke ha vakt til stede under prøven. Det er nok at kursleder, eller en annen som får ansvar for å arrangere prøven, ordner med et eget rom der hjelpemidler ikke er tilgjengelig. Da kan kandidaten settes i gang, og sitte alene under prøven. Det er praktisert at en leder på kandidatens arbeidsplass arrangerer prøven ved at kursleder gjør avtale med vedkommende om reglene, og at oppgaven er sendt til vedkommende i forkant. Leder sender så besvarelsen rekommandert til en av sensorene.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med NFKT

Tilbake til topp