Veiledet selvhjelp

Veiledet selvhjelp er en metode for systematisk samarbeid mellom pasient og helsepersonell, der du som pasient selv står for gjennomføringen av tiltakene. Forskning har vist at denne fremgangsmåten gir gode resultater ved en rekke former for psykiske helseproblemer.

Metoden går ut på at helsepersonell informerer deg om det aktuelle psykiske helseproblemet du søker hjelp for, enten det er depresjon, angstlidelse eller søvnproblemer, og hvordan det problemet kan motvirkes. Du får tilgang til selvhjelpsmateriell, enten direkte eller ved at du informeres om hvor du kan få tak i dette. Det kan være i form av brosjyrer, bøker eller internettbaserte programmer. På denne nettsiden finner du mye informasjonsmateriell som kan brukes som veiledet selvhjelp. Samtidig tilbys du oppfølgende samtaler, der dine konkrete erfaringer med bruk av selvhjelpsmateriellet diskuteres. Tiltaket bør ha en viss varighet, slik at du får tid til å prøve ut ulike metoder og gjøre deg erfaringer som kan du drøfte med din medhjelper.

Inside of the record of scientific research it is often declared the truly great discoveries arrive from researchers who required his or her self the very best important questions. Not only because of this, many of these individuals were fortunate and were in the right time and place thanks to their perseveranc, in my opinione write my essay for me This sequence might be the most critical a member of constructing a investigation. The resources committed, time, strategy or perhaps the consequence of your brief article contained in the research region will depend on this section for being carried out competently. Meanwhile, also, it is the most not easy point to organize. There are thousands of parameters that depend altogether on both you and your partnership in the opted for theme.

Veiledet selvhjelp bygger vanligvis på prinsipper fra kognitiv terapi (også kalt kognitiv atferdsterapi). En viktig del av et slikt tilbud ved for eksempel depresjon er råd om:

  • hvordan du kan håndtere stress og løse problemer
  • hvordan du kan motvirke overdreven negativ tenkning og pessimisme
  • hvordan du kan øke mengden av aktiviteter i hverdagen, spesielt aktiviteter som kan gi økt opplevelse av mestring og tilfredsstillelse
  • hvordan du kan bruke støttespillere i nærmiljøet – og bli en bedre støttespiller for deg selv
  • hvordan du kan unngå sosial isolasjon

MoodGYM er et internettbasert selvhjelpsprogram som inneholder mange nyttige råd om håndtering av depresjon og angstproblemer.

I en rekke kommuner er det etablert sentre for Rask psykisk helsehjelp, som er et gratis lavterskeltilbud som blant annet tilbyr veiledet selvhjelp for angstlidelser og lett til moderat depresjon.

Jeg er ute etter selvhjelpsmatriell til:

PDF-notater

Tilbake til topp