Depressiv unnvikelse

Her beskrives mål, innhold og prosedyrer i ferdighetstreningen i kognitiv terapi.

Mål

 • Demonstrere samarbeidspreget intervjuteknikk (veiledet oppdagelse sokratisk dialog)
 • Hente fram negative automatiske tanker som hindrer pasienten i å komme i gang med aktiviteter som kan motvirke depresjonen
 • Få frem implikasjonene av de hemmende tankene for passivitet og depressiv sinnsstemning
 • Hente fram alternative og mer konstruktive og energigivende tanker
 • Presentere sammenhengen mellom tanker (både negative, passiviserende tanker og alternative tanker) og konsekvenser (følelser, kroppsreaksjoner, men særlig handling/atferd) gjennom ABCDE 
 • Anvend en kognitiv atferdsterapeutisk tilnærming til hjemmeoppgaver som ikke er blitt gjort 

Innhold

Prosedyrer

 1. Gå gjennom «Arne» og «Elisabeth» og drøft sammen med naboen eksempler på hvordan depresjon med energimangel, motløshet og passivitet kan komme til uttrykk
 2. Gi informasjon om at aktivitet kan ha en positiv innvirkning på depresjon og undersøk aktuelle aktiviteter 
 3. Intervjue pasienten for å identifisere negative og passiviserende tanker som kommer i forkant av aktiviteten. Undersøk konsekvensene av tankene: Følelser, kroppstilstand, motivasjon, selvtillit, men særlig atferd/handlinger
 • Presentere sammenhengene i et ABC-skjema
 1. Utforsk mentale katastrofebilder eller -forestillinger
 2. Undersøk pasientens synspunkter på tankenes gyldighet (0–100), både i situasjonen og når man har det bedre. Drøft nytten av tankene, og foreta et intervju av pasienten der alternative tanker kommer fram. Utvid ABC med DE. 
 3. Avtal en egnet hjemmeoppgave 
 4. Undersøk effekten av unnvikelse og utsettelse på depressive symptomer. Utarbeid en ABC.
 5. Undersøk om pasienten har positive holdninger til selvkritikk og pasienten har hatt erfaringer med at selvkritikk har virket etter hensikten.
 6. Hent fram alternative tanker ved å undersøke hvordan pasienten hadde hatt det hvis han/hun hadde lykkes i å få gjort hjemmeoppgaven.
Tilbake til topp