Terapeutiske hjelpemidler

Her er terapeutiske hjelpemidler og kartleggingsverktøy for et bredt spekter av psykiske lidelser. Som behandler kan du benytte deg av disse nyttige verktøyene i samarbeid med pasienten. Klikk på hver kategori for å få tilgang til skjemaene.

Generelle skjemaer i kognitiv terapi

Her finner du skjemaer som benyttes generelt i utøvelsen av kognitiv terapi. De er hjelpemidler for å få en mer nøyaktig og oppdatert beskrivelse av tanker, opplevelser og atferd. De benyttes også for å gi samarbeidet mellom pasient og terapeut en oversiktlig og målrettet struktur.

Angstlidelser

Angstlidelser er en samlebetegnelse for psykiske lidelser hvor hovedsymptomet er angst, enten knyttet til bestemte situasjoner eller objekter, eller som en mer ubestemt tilstand preget av vedvarende uro og bekymring. Her finner du terapeutiske hjelpemidler og kartleggingsskjemaer til behandlingen av angstlidelser.

Depresjon

Depresjon er en bred og heterogen diagnosegruppe, der det sentrale er senket stemningsleie og energinivå, og mangel på glede over de fleste aktiviteter. Her finner du terapeutiske hjelpemidler og kartleggingsskjemaer i behandlingen av depresjon.

Søvnproblemer

Søvnløshet, eller insomni, er den vanligste søvnforstyrrelsen. Søvnvanskene varierer og noen sliter mest med innsovningen, andre med urolig nattesøvn. Her finner du ulike terapeutiske hjelpemidler og kartleggingsskjemaer i behandlingen av søvnproblemer.

Sinneproblemer

Sinne kan være en funksjonell og nyttig følelse, som blir et problem når følelsen kommer ut av kontroll og arter seg som verbal eller fysisk utagering og voldelig atferd. Sinneproblemer kan ofte knyttes til psykiske lidelser, men har ingen selvstendig diagnostisk kategori. Her finner du terapeutiske hjelpemidler og kartleggingsskjemaer i behandlingen av sinneproblemer.

Rusmiddelproblemer

Bruk av rusmidler er drevet av et ønske eller trang til å lindre ubehag eller oppnå velbehag. Med rusmiddelproblemer menes både risikofylt bruk av alkohol, illegale rusmidler og overbruk av reseptbelagte medikamenter. Her finner du terapeutiske hjelpemidler og kartleggingsskjemaer i behandlingen av personer med rusmiddelproblemer.

Smerteproblemer

Smerte er en ubehagelig opplevelse, som ofte forbindes med skade, eller opplevelse av skade, i en del av kroppen. Smertefølelsen er en subjektiv opplevelse, der samme utløsende årsak kan gi en varierende grad av smerteopplevelse hos forskjellig individer. Her finner du terapeutiske hjelpemidler og kartleggingsskjemaer i behandlingen av personer med langvarige smerteproblemer.

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser er en samlebetegnelse for ulike psykiske lidelser der man har et forvridd bilde av egen kropp og en subjektiv opplevelse av fedme. Felles for alle spiseforstyrrelser er bruken av mat og/eller trening for å mestre følelsesmessige vansker. Spiseforstyrrelser deles inn i fire hovedkategorier: anoreksi, bulimi, overspisningslidelse og atypiske spiseforstyrrelser. Her finner du terapeutiske hjelpemidler og kartleggingsskjemaer i behandlingen av spiseforstyrrelser.

Psykoselidelser

Barn og unge

Tilbake til topp