Kognitiv terapi for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning, Trinn 1

Her finner du retningslinjer og oppgaver for deg som kursleder, samt oppdaterte versjoner av alle skjemaer og dokumenter som skal brukes i forbindelse med utdanningen. Som kursleder har du det faglige ansvaret for kurset og gjennomføringen gjøres i henhold til retningslinjene.

Før oppstart | Under utdanningen | Etter utdanningen

 

Før oppstart


Administrative oppgaver:

 • Sett opp datoer for alle samlinger (3 på vår- og 2 på høstsemesteret), og send datoer (innen 2 uker etter at avtale om kurslederoppdrag ble gitt) til undervisningskoordinator Kristin Rohr Slåtto
 • Dersom datoene endres må det gis beskjed om dette til Kristin.
 • Dato for eksamen må ikke være senere enn 31. mai for vårsemesteret. Dette fordi eksamensresultatet må foreligge før ferieavvikling.
 • Kurssekretær utnevnes i samråd med Kristin. Kursleder må også sette seg inn i kurssekretærs oppgaver
 • Du får deltakerliste fra NFKT før oppstart. Husk å be om oppdatert liste rett før oppstart da endringer kan forekomme.
 • Lag liste over hvem som skal levere inn lydbånd- eller videoopptak til bestemt dato

Studieplan:

Veiledning:

 • Kollegaveiledning: Sett sammen to og to deltakere, gjerne med ulik profesjon og arbeidssted

Ferdighetstrening:

 • Gjør avtale med undervisningsleder om hvilke ferdighetstrenere som skal brukes. Kontrakt/avtale med ferdighetstrener skal inngås av Admin, NFKT.

Erfaringsformidling:

 

Under utdanningen


Administrative oppgaver:

Informer deltakerne om:

 

I tillegg:

 • Påse at alle deltakerne får tilhørighet i en kollokviegruppe
 • Påse at kurssekretær fører fraværsliste for hver samling.  Godkjent oppmøte kun dersom deltakeren har vært tilstede hele dagen.
 • Evalueringer sendes pr. SMS til deltakerne på samlingens siste dag, dette gjøres av Admin. Kursleder må informere deltakerne og sette av tid til evaluering før samlingen avsluttes.

Veiledning:

 • Samle inn loggen fra kollegaveiledningen mot slutten av utdanningen

Eksamen:

 • Avtal dato for eksamen i samråd med NFKT (se pkt under om eksamen)
 • Påse at deltakerne har oppfylt både oppmøte- og arbeidskrav før de får ta eksamen
 • Det må avtales mellom kursleder og Admin hvem som skal arrangere eksamen.  Ta kontakt med Admin noen dager før eksamen for å få tilsendt eksamensoppgavene dersom du som kursleder skal arrangere denne.

 

 

Etter utdanningen


Administrative oppgaver:

Eksamen:

 • Besvarelser og oppgaveark sendes rekommandert per post til sensor oppnevnt av NFKT

 

 


Krav til deltakerne

Deltakerne må ha 90% oppmøte på undervisningssamlingene, og 100% oppmøte på ferdighetstreningen. Dessuten må de oppfylle alle arbeidskravene for å kunne ta eksamen.

Eksamen

Eksamen går over to timer.  Fremmedspråklige og personer med skrive- og lesevansker kan benytte tre timer.  Eksamen har en essayistisk form med besvarelse av fire spørsmål.  Dersom gjennomføring av eksamen er på egen dag (kun eksamen og evaluering) er det administrasjonen i NFKT som arrangerer dette.  Tidspunkt må derfor også avtales med administrasjonen.  Dersom en kursdeltaker stryker første gang kan man gå opp en gang til.

Ny eksamen

En kandidat som tar en ny eksamen alene, trenger ikke ha vakt til stede under eksamen. Det er nok at kursleder, eller en annen som får ansvar for å arrangere eksamen, ordner med et eget rom der hjelpemidler ikke er tilgjengelig. Da kan kandidaten settes i gang, og sitte alene under eksamen. Det er praktisert at en leder på kandidatens arbeidsplass har fått i oppgave å arrangere eksamen ved at kursleder gjør avtale med vedkommende om reglene, og at oppgaven er sendt til vedkommende i forkant. Leder sender så besvarelsen rekommandert til en av sensorene.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med NFKT

Tilbake til topp