Kognitiv terapi for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning, Trinn 1

Her finner du retningslinjer og oppgaver for deg som kursleder, samt oppdaterte versjoner av alle skjemaer og dokumenter som skal brukes i forbindelse med utdanningen. Som kursleder har du det faglige ansvaret for kurset og gjennomføringen gjøres i henhold til retningslinjene.

Før oppstart | Under utdanningen | Etter utdanningen

 

Før oppstart


Administrative oppgaver:

 • Sett opp datoer for alle samlinger (3 på vår- og 2 på høstsemesteret), og send datoer (innen 2 uker etter at avtale om kurslederoppdrag ble gitt) til undervisningskoordinator Kristin Rohr Slåtto
 • Dersom datoene endres må det gis beskjed om dette til Kristin.
 • Dato for eksamen må ikke være senere enn 31. mai for vårsemesteret. Dette fordi eksamensresultatet må foreligge før ferieavvikling.
 • Kurssekretær utnevnes i samråd med Kristin. Kursleder må også sette seg inn i kurssekretærs oppgaver
 • Du får deltakerliste fra NFKT før oppstart. Husk å be om oppdatert liste rett før oppstart da endringer kan forekomme.
 • Lag liste over hvem som skal levere inn lydbånd- eller videoopptak til bestemt dato

Studieplan:

Veiledning:

 • Kollegaveiledning: Sett sammen to og to deltakere, gjerne med ulik profesjon og arbeidssted

Ferdighetstrening:

 • Gjør avtale med undervisningsleder om hvilke ferdighetstrenere som skal brukes. Kontrakt/avtale med ferdighetstrener skal inngås av Admin, NFKT.

Erfaringsformidling:

 

Under utdanningen


Administrative oppgaver:

Informer deltakerne om:

I tillegg:

 • Påse at alle deltakerne får tilhørighet i en kollokviegruppe
 • Påse at kurssekretær fører fraværsliste for hver samling.  Godkjent oppmøte kun dersom deltakeren har vært tilstede hele dagen.
 • Evalueringer sendes pr. SMS til deltakerne på samlingens siste dag, dette gjøres av Admin. Kursleder må informere deltakerne og sette av tid til evaluering før samlingen avsluttes.

Veiledning:

 • Samle inn loggen fra kollegaveiledningen mot slutten av utdanningen

Eksamen:

 • Avtal dato for eksamen i samråd med NFKT (se pkt under om eksamen)
 • Påse at deltakerne har oppfylt både oppmøte- og arbeidskrav før de får ta eksamen
 • Eksamen arrangeres av Admin.

 

 

Etter utdanningen


Administrative oppgaver:

 


Krav til deltakerne

Deltakerne må ha 90% oppmøte på undervisningssamlingene, og 100% oppmøte på ferdighetstreningen. Dessuten må de oppfylle alle arbeidskravene for å kunne ta eksamen.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en 3 timers skriftlig hjemmeeksamen.  Fremmedspråklige og personer med lese- og skrivevansker kan søke om å få utvidet eksamenstid (1 time ekstra).  Eksamen består av kasusbeskrivelser med tilhørende oppgaver, som alle må besvares.  Dersom kandidaten ikke består første gang, får man mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang til.  Informasjon om eksamen og eksamensoppgave sendes deltakerne pr. e-post fra Admin.

Ved spørsmål, ta kontakt med NFKT

Tilbake til topp