Kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade

Her finner du retningslinjer og oppgaver for deg som kursleder, samt oppdaterte versjoner av alle skjemaer og dokumenter som skal brukes i forbindelse med utdanningen. Som kursleder har du det faglige ansvaret for kurset, men gjennomføringen gjøres i henhold til retningslinjene.

Før oppstart | Under utdanningen | Etter utdanningen

 

Før oppstart


Administrative oppgaver:

 • Sett opp datoer for alle samlinger (3 på vår- og 2 på høstsemesteret), og send datoer til undervisningskoordinator Kristin Rohr Slåtto
 • Dato for eksamen må ikke være senere enn 31. mai for vårsemesteret. Dette fordi eksamensresultatet må foreligge før ferieavvikling.
 • Kurssekretær utnevnes i samråd med Kristin. Det anbefales å sette seg inn i kurssekretærs oppgaver
 • Du får deltakerliste fra NFKT før oppstart

Studieplan:

Veiledning:

 • Ta kontakt med NFKT godkjente veiledere, fordel deltakere inn i veiledningsgrupper, og send oversikt over veiledere og grupper til NFKT
 • Send Veileders oppgaver og skjemaer til bruk i veiledningen til veilederne
 • Kollegaveiledning: Sett sammen to og to deltakere, gjerne med ulik profesjon og arbeidssted
 • Evaluering av veiledningen sendes deltakerne hvert halvår (Admin). Sammenfatning sendes veileder, og ved avvik sendes det også til undervisningsleder og kursleder

Ferdighetstrening:

Erfaringsformidling:

 

Under utdanningen


Administrative oppgaver:

Informer deltakerne om:

 • Påse at alle deltakerne får tilhørighet i en kollokviegruppe
 • Påse at kurssekretær deler ut evalueringsskjema og fører fraværsliste for hver samling, samt sluttevaluering på siste samling. Sammenfatning av evalueringene skal sendes NFKT

Veiledning:

 • Start opp veiledning så tidlig som mulig
 • Samle inn loggen fra kollegaveiledningen mot slutten av utdanningen

 Ferdighetstrening:

 • Ferdighetstrening skal evalueres hver dag. Kursleder sender evalueringsskjema for ferdighetstrening til ferdighetstrener, og ber vedkommende dele dem ut og samle inn etter utfylling, og sende dem til NFKT

 Eksamen:

 • Påse at deltakerne har oppfylt både oppmøte- og arbeidskrav før de får ta eksamen
 • Det er laget en rekke sett av spørsmål til eksamen. Kontakt NFKT for å avtale hvilket sett som skal brukes
 • Avtal dato for eksamen i samråd med NFKT (se eget pkt under)

 

Etter utdanningen


 Administrative oppgaver:

 Veiledning:

 • Gi beskjed til NFKT når veiledningen er avsluttet

 Eksamen:

 • Besvarelser og oppgaveark sendes rekommandert per post til sensor oppnevnt av NFKT

 


Krav til deltakerne

Deltakerne må ha 90% oppmøte på undervisningssamlingene, og 100% oppmøte på veiledningen og ferdighetstreningen. Dessuten må de oppfylle alle arbeidskravene for å kunne ta eksamen.

Eksamen

Eksamen går over to timer. Fremmedspråklige og personer med skrive- og lesevanske kan benytte tre timer. Eksamen har en essayistisk form med besvarelse av fire spørsmål. Dersom gjennomføring av eksamen er på egen dag (kun eksamen og evaluering) er det administrasjonen i NFKT som arrangerer dette.  Tidspunkt må derfor også avtales med administrasjonen.  Dersom en kursdeltaker stryker første gang kan man gå opp en gang til.

Ny eksamen

En kandidat som tar en ny eksamen alene, trenger ikke ha vakt til stede under eksamen. Det er nok at kursleder, eller en annen som får ansvar for å arrangere eksamen, ordner med et eget rom der hjelpemidler ikke er tilgjengelig. Da kan kandidaten settes i gang, og sitte alene under eksamen. Det er praktisert at en leder på kandidatens arbeidsplass har fått i oppgave å arrangere eksamen ved at kursleder gjør avtale med vedkommende om reglene, og at oppgaven er sendt til vedkommende i forkant. Leder sender så besvarelsen rekommandert til en av sensorene.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med NFKT

 

Tilbake til topp