Veiledet selvhjelp og internettbehanding

Denne tverrfaglige utdanningen er for deg som ønsker trening i dokumentert bruk av selvhjelpsmetoder som et ledd i din behandlerkompetanse. Du får opplæring i ulike former for selvhjelp som bygger på kognitiv terapi, og hvordan du på en trygg og effektiv måte kan anvende selvhjelpsmetoder i samarbeid mellom deg og pasienten.

På grunn av at psykiske plager og lidelser rammer store deler av befolkningen, er det økende interesse for å integrere metoder for veiledet selvhjelp i helsetjenestene. Det er avgjørende at vi evner å nå ut til flere som trenger hjelp og effektiviserer hjelpetilbudet.

Veiledet selvhjelp bygger på et forutsigbart og tett samarbeid der du gir pasienten en innføring i evidensbaserte tiltak bestående av metoder, ferdigheter og strategier for å mestre den aktuelle lidelsen, enten det er angstlidelser, depresjon, søvnproblemer eller vedvarende utmattelse ved somatisk sykdom. Hovedjobben gjøres av pasienten, men altså med veiledning fra deg underveis.

Det er utviklet en rekke former for selvhjelpsmateriell bygget på kognitiv terapi, både bøker og informasjonsbrosjyrer, internettbaserte tilbud og apper for mobiltelefoner. De nye teknologiske mulighetene åpner for en mer interaktiv bruk av selvhjelpsprogrammer. Metodene er rettet både mot barn, ungdom og voksne.

Det er et viktig mål i all terapi at mennesker så langt som mulig får kontroll over og tar ansvar for eget liv gjennom tilgang til kunnskapsbasert informasjon og verktøy. Samtidig er vi som helsepersonell forpliktet til å fremme mestring hos våre pasienter ved å tilby en behandling som i minst mulig grad forstyrrer pasientens liv. Systematisk bruk av god og forskningsbasert selvhjelp kan være en måte å nå disse målene på.

Studier av effekten av utdanning i kognitiv terapi og veiledet selvhjelp dokumenterer at den bidrar til bedre resultater for pasientene. Det er viktig med en kombinasjon av pedagogiske former, med forelesninger, modell-læring og ferdighetstrening, erfaringsutveksling og mulighet for refleksjon over egen klinisk praksis.

Eksamen

For å få godkjent kursbevis skal hver kursdeltaker:

  • Levere en kasuistikk (en maskinskrevet side med enkel linjeavstand)
  • Levere et refleksjonsnotat om bruk av veiledet selvhjelp (2-3 maskinskrevne sider)

Bestå skriftlig avsluttende eksamen som går over to timer. Fremmedspråklige og personer med lese- og skrivevansker kan få tre timer. Eksamen består av fire oppgaver som skal besvares. Dersom kandidaten ikke består Eksamen første gang, får man mulighet til å gå opp til ny avsluttende eksamen en gang til.

Godkjenning

Godkjent kursbevis fra NFKT forutsetter 100 % deltakelse på undervisning. Fraværslister vil bli ført. I undervisningen legges det stor vekt på egenaktivitet. Alle arbeidskrav må være gjennomført og godkjent.

Studieplan

Les studieplanen her.

Antall semestre
2 semestre
Pris
8000,-

Kursavgiften faktureres med kr 4000,- pr. semester.
Kursavgiften indeksreguleres 1. januar.

Krav til deltakelse

Embedseksamen som lege eller psykolog, eller bachelorgrad i helse- og sosialfag.
*NFKT forbeholder seg retten til å avlyse videreutdanningen ved for få påmeldte.

Studieplan

Les studieplanen her.

Kontakt
Finner du ikke et utdanningstilbud i nærheten av deg?

Skreddersydd videreutdanning for din arbeidsplass

Vi tilbyr spesialtilpasset utdanningsopplegg for institusjoner og enheter. Gjennom dialog med ledelsen utformer vi opplæring for de ansatte, med en rimeligere løsning som sikrer sammenheng og kontinuitet i tjenestetilbudet.

Bli en del av et voksende felleskap

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Benytt anledningen til å holde deg oppdatert på fagfeltet.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp