For arbeidslivet

I Norge står nesten 700 000 personer i yrkesaktiv alder helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Personer med psykiske helseproblemer utgjør en stor og økende andel av disse, og mange av dem har et sterkt ønske om å være i jobb.

For hva du gjør, sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet er en kilde til anerkjennelse, fellesskap og personlig identitet. Derfor er det viktig for dem som ønsker det, å ha en jobb – også når de har psykiske helseproblemer. En forutsetning for å lykkes er et godt samarbeid mellom personen selv og arbeidsplassen, og ofte også mellom helsepersonell og personell i NAV.

Langvarig sykmelding ingen løsning

Dersom du har problemer med vanlige psykiske lidelser som depresjon og angst, kan du ha behov for hjelp til å holde deg i arbeid eller til å vende tilbake etter langtids sykefravær. Sykmelding med vekt på fravær og hvile brukes ofte ved sykdom. Ved depresjon og angstlidelser er nærvær og aktivitet viktig. Det gir hverdagen form og struktur, med mindre rom for passivitet, bekymring og tunge tanker. God tilrettelegging av arbeidet, for kortere eller lengre perioder, og bruk av gradert sykmelding, kan her være et viktig virkemiddel. Du kan lese mer om det her.

Tilrettelegging og inkludering

Arbeid har vanligvis positiv betydning for trivsel og helse. Samtidig kan en arbeidsplass preget av mistrivsel og konflikter, forårsake betydelige stressbelastninger og bidra til depresjon og angst. Dette gjelder også når arbeidspresset er urimelig høyt med lite kontroll over egen arbeidssituasjon. Tilrettelegging av arbeidet er viktig både når forhold på jobben bidrar til de psykiske plagene og når depresjon eller angst svekker evnen til å fungere i arbeid. Du kan lese mer om tiltak for inkludering her.

Helsedirektoratet har laget filmer som demonstrerer inkludering i praksis, med råd til ledere.

Arbeid og psykisk helse – Hvordan ta initiativ til samtalen?

Arbeid og psykisk helse – Hvordan starte samtalen?

Arbeid og psykisk helse – Hvordan sette grenser i samtalen?

Arbeid og psykisk helse – Hvordan finne løsninger?

Arbeid og psykisk helse – Hvordan avslutte samtalen?

En god engelskspråklig guide for håndtering av depresjon på arbeidsplassen er Antidepressant Skills at Work: Dealing with Mood Problems in the Workplace.

Sentre for jobbmestring

I flere fylker er det etablert Sentre for jobbmestring i NAV. Tilbudet er for personer som har problemer med jobben på grunn av depresjon eller angst, som er i faresonen for å bli sykmeldt, eller er under oppfølging av NAV og ønsker å komme raskt ut i arbeid. Tilbudet består både av arbeidsrettede tiltak og kognitiv terapi.

Jobbmestrende oppfølging ved alvorlig psykisk lidelse

Også ved alvorlig psykisk lidelse er det er best å kombinere behandling og hjelp til jobbmestring, slik at dette skjer mest mulig parallelt. Gode hjelpetilbud som er etablert i Norge er Individuell jobbstøtte og Jobbmestrende oppfølging. I filmen Tankens kraft – Kognitiv terapi ved psykoselidelse beskriver en deltaker i jobbmestrende oppfølging sine erfaringer.

Flere steder i Norge er det Fontenehus, som er et arbeidsfellesskap for de som har psykiske helseutfordringer, der man kan få støtte til å komme i arbeid, studier, utvikle sosiale relasjoner, kontakt med hjelpeapparatet og hjelp med ulike behov i sin livssituasjon.

Tilbake til topp