Nettside for informasjon og hjelp ved psykiske helseproblemer

Nettsiden gir informasjon om psykiske lidelser og om tiltak bygget på en kognitiv terapeutisk tilnærming for selvhjelp og terapi. Du kan laste ned hefter med råd om tiltak, og du kan se filmer der terapeuter og brukere kommer med innspill. Hjemmesiden er beregnet for folk flest, men er spesielt rettet mot personer med psykiske helseproblemer og deres pårørende.

Vi har satt opp nettsiden slik at du er skal kunne ledes gradvis inn i stoffet, og få svar på dine spørsmål ved å klikke deg innover. Vi har prøvd å sette sammen informasjonen på en måte som gjør den lett å navigere i, der du kan finne frem dit du ønsker, for eksempel fra depresjon til søvnproblemer eller til ettervirkninger av traumatiske belastninger.

Du kan lese om hva som skiller psykiske lidelser og psykiske plager, og årsaker til at man utvikler slike problemer. Det er informasjon om kjennetegn ved terapi og om hva som bidrar til gode resultater i terapi. Du finner stoff om ulike typer av psykiske lidelser, og likeså fakta om psykisk helse og arbeid og om de pårørendes situasjon.

Nettsiden skal også kunne brukes av deg som er behandler. Den kan være et hjelpemiddel i behandling og veiledet selvhjelp. Det innebærer at brukeren leser informasjon og prøver ut tiltak i sin egen hverdag, for eksempel trening ved angstlidelse. Så drøfter brukeren sine erfaringer fortløpende med deg, og får dine innspill om hvordan han eller hun kan gå frem for å få et best mulig resultat.

Vi har utarbeidet mesteparten av informasjonen selv, men har også tatt med hefter som er laget av helsemyndighetene og av andre fagmiljøer. Vi har også tatt med informasjonshefter på andre språk. Her vil nettsiden bygges ut mer etter hvert. Depresjon og angstlidelser står sentralt i den første fasen av oppbyggingen av hjemmesiden. Nettsiden vil suppleres med informasjon om stadig flere typer av psykiske helseproblemer og om tiltak som hjelper. Vi vil også få inn mer stoff som er nyttig for ungdom. Takk til Helsedirektoratet som har gitt økonomisk støtte til utvikling av denne nettsiden.

Vi vil svært gjerne ha tilbakemeldinger fra deg som bruker hjemmesiden om dine erfaringer med den og hvilke endringer og tilføyelser du kunne ønske deg. Du kan sende dine innspill til oss per e-post.

Noen begrensninger

La oss til slutt trekke frem noen viktige begrensninger ved rådene vi gir på denne nettsiden.

For det første legger vi vekt på hva du som har et psykisk helseproblem og dine nærmeste selv kan gjøre for å få det bedre i hverdagen. Samtidig er vi klar over at slike problemer ofte også er forbundet med forhold som har med økonomi og samfunnsmessige fenomener å gjøre, og som krever kollektive og politiske løsninger mer enn individuelle tiltak.

For det andre er rådene ment som et supplement til dine egne løsninger og til annen hjelp du kan få fra nettverket ditt, og fra andre helsetjenester og hjelpeinstanser. Ved psykiske helseproblemer er problemene ofte sammensatte, og man har som regel nytte av flere ulike typer av tiltak. Nettsiden vår har en begrensning her ved at vi først og fremst gir råd innenfor en kognitiv tilnærming. Det finnes andre verdifulle psykoterapeutiske tilnærminger, og vi kommer for eksempel lite inn på hvilke muligheter medikamentell behandling kan gi og når det kan være viktig å innhente råd om det fra lege. Men vi håper at nettsiden kan tjene som et nyttig tilskudd til andre innfallsvinkler og hjelpetilbud.

For det tredje er dette en nettside der vi nok er mer opptatt av kartlegging og tiltak av problemer mer enn av hva som fungerer. På den ene siden har vi tro på den enkeltes muligheter til å bruke sine ressurser til tiltak som kan hjelpe, eller til å finne grep for å hindre at problemet ikke overskygger for alt det andre som fungerer, og som er verdifullt og viktig i livet. Men på den annen side kan en slik «problemorientering» overskygge for det ressursorienterte, for et blikk for det som er friskt og bra og som fungerer. Innenfor kognitiv terapi blir man i stadig større grad opptatt av kartlegging og utvikling av ressurser og det som er sterkt ved hver enkelt menneske. Vi ønsker å bygge ut nettsiden også på dette området.

Et heiarop!

Mange av de mentale teknikkene og handlingsvalgene som er viktig i en kognitiv tilnærming, og som du kan lese om her, er de samme som toppidrettsutøverne bruker. Å leve med psykiske helseproblemer eller fysisk sykdom og plager er litt som å gå femmila; man må finne riktig tempo, ikke sløse med kreftene eller sprekke, og ha blikket rettet mot målet. Jubelbruset må man som regel sørge for selv og være sin egen heiagjeng, som gir oppmuntring og konstruktiv støtte. Å være en god støttespiller til seg selv er minst like viktig for deg som for Marit Bjørgen. Marit Bjørgen skal bare vinne gull. Du skal vinne hverdagen. Vårt ønske er at denne nettsiden skal bidra til det.

Tilbake til topp