Om NFKT

Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT) er en ideell medlemsforening og et utdanningsinstitutt (NIKT). Vårt formål er å drive utdanning i kognitiv terapi og å være navet innenfor fagfeltet i Norge. Vi skal samle kunnskap og spre informasjon, og stimulere til forskning og fagutvikling.

NFKT ønsker å bidra til et bedre og lettere tilgjengelig helsetilbud for befolkningen, både som behandling og ulike former for selvhjelp. Gjennom våre etiske retningslinjer ønsker vi å bidra til at kunnskap om kognitiv terapi anvendes på en måte som viser respekt for individets verdighet og integritet og er basert på humanistiske og demokratiske idealer.

Kognitiv terapi betegnes også som kognitiv atferdsterapi, og inkluderer flere ulike kognitive og atferdsterapeutiske tilnærminger. Behandlingsmetoden er godt dokumentert og anbefales av helsemyndighetene for en rekke psykiske lidelser og for helseproblemer som vedvarende stressplager, smerter, utmattelse og søvnproblemer.

NFKT har rundt 1400 medlemmer, som er helsepersonell som har mottatt utdanning i kognitiv terapi, og årlig er rundt 1000 fagpersoner under utdanning. Vi får økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. NFKT er medlem av European Association for Behavioural and Cognitive Therapies  (EABCT).

NFKT utgir et fagtidskrift og nyhetsbrev.

NFKT arrangerer videreutdanninger over hele landet for psykologer og leger, og for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning. Kandidatene har arbeidstilhørighet i psykisk helsevern for barn, unge og voksne, kommunehelsetjeneste, NAV, somatiske sykehus og rehabiliteringssentre.


Etiske retningslinjer

Medlemmer av NFKT som tilhører en yrkesforening følger sin forenings overordnede yrkesetiske prinsipper og retningslinjer. Følgende etiske retningslinjer for medlemmer av NFKT er ment som et supplement, og vedrører spesielt utøvelsen av kognitiv terapi (også kalt kognitiv atferdsterapi). Medlemmer av NFKT skal integrere NFKTs etiske retningslinjer i sin utøvelse av kognitiv terapi.
Les alle retningslinjene her.

Administrasjon

Telefon: 90 54 37 54

Besøksadresse:
Furuhallveien 8c, Helgelandsmoen Næringspark, Røyse

Postadresse:
Furuhallvn. 8c, 3512 Hønefoss

Kurslokaler:
Torggata 10, 6. etg, 0181 Oslo

Ansatte

Annelise Fredriksen
Leder
E-post

IMG_2384

Kristin Rohr Slåtto
Undervisningskoordinator
E-post

Marit Mørch Jacobsen
Prosjektleder RPH Veiledningsordning
E-post

Lene B. Finnerud
Administrativ leder
E-post

Aina profilbilde til nettsiden

Aina Skoland
Informasjonsmedarbeider
E-post

Marianne Eek
Prosjektmedarbeider RPH
E-post

Siv Iren Juklestad
Undervisningsleder

E-post

Lars Ulven

Lars Ulven
Kontormedarbeider
E-post

Jacob H. Skrogstad
Teams Support
E-post

STYRET

Styret i Norsk Forening for Kognitiv Terapi / Nasjonalt Institutt for Kognitiv terapi i perioden november 2021 – november 2023:

Leder

 • Annelise Fredriksen, psykologspesialist i klin. psykologi, avtalepraksis/privat praksis, Søndre Tollbodgt. 3a, 9008 Tromsø, Universitetslektor, RKBU/UIT Norges arktiske universitet – e-post: al-fred@online.no

Nestleder

 • Jon Fauskanger Bjåstad, Forskningssjef, Klinikker for psykisk helsevern, Helse Stavanger HF. Militærpsykolog/orlogskaptein, Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, Forsvarets Sanitet, Forsvaret – e-post: bjaastad@gmail.com

Styremedlemmer

 • Egil Jonsbu, psykiater/overlege DPS, Molde Sjukehus – e-post: Egil.Jonsbu@helse-mr.no
 • Grethe Arnegård Cederkvist, helsesøster/klinisk spesialist i psykisk helse barn og unge, Virksomhetsleder forebyggende helsetjenester, Færder Kommune – e-post: grethe.arnegard.cederkvist@faerder.kommune.no
 • Ingunn Kraabøl, psykiater, overlege ved Klinikk Psykisk Helsevern Voksne, Stavanger Universitetssjukehus – e-post: ingunn.kraabol@sus.no
 • Ivar Elvik, psykologspesialist, Avdeling Spesialpsykiatri, Akershus Universitetssykehus – e-post: ivarelvik@gmail.com
 • Kari Ersland, spesialist i allmennmedisin/spesialist i radiologi, Nytorget legesenter, Stavanger – e-post: kaersland@gmail.com
 • Knut Stubben, Mental Helse  –  e-post : kstubben@gmail.com
 • Marit Mørch Jacobsen, klin.spes. i psykiatrisk sykepleie, Rask psykisk helsehjelp, Trondheim kommune – e-post: marit_m_jacobsen@hotmail.com
 • Merete Berg Nesset, klin.spes. i psykiatrisk sykepleie og forskningssykepleier, St.Olavs Hospital, avd. Brøset kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri – e-post: merete.berg.nesset@stolav.no

UNDERVISNINGSUTVALG

 • Barbro Fedøy, klinisk sosionom
 • Eli Vold Qvam, psykiatrisk sykepleier
 • Siv Iren Juklestad, psykiatrisk sykepleier/Undervisningsleder NFKT
 • Steinar Sunde (leder), psykolog (e-post: steinar.a.sunde@gmail.com)
 • Thorbjørn Olsen, klinisk sosionom/spesialkonsulent
 • Ulrika Larsson, psykiater

Undervisningsutvalget bistår NFKTs styre og øvrige organer med kvalitetsutvikling av foreningens utdanningsvirksomhet. Kvalitetssikring av studieplaner, pensum og utvikling av ferdighetstrening er blant oppgaver utvalget har jobbet med det siste året.
Utvalget møtes 2-3 ganger i året.

ETIKKUTVALG

 • Aud Eli Waage (leder), psyk. sykepleier, (e-post: audwaage@gmail.com )
 • Kristin Lie Romm, psykiater
 • Ole Anders Bakk, spesialsykepleier

Etikkutvalget bistår og gir råd til medlemmer av Norsk Forening i Kognitiv Terapi (NFKT) vedrørende fagetiske aspekter ved utøvelse av kognitiv terapi. Utvalget bistår også foreningens styre og øvrige organer i fagetiske spørsmål. Etikkutvalget skal ikke inngå i klagesaker fra brukere av kognitiv terapi, men kan informere om hvilke organer i det offentlige tjenesteapparat og i profesjonsforeninger som kan benyttes ved klagesaker. Utvalget møtes 2-3 ganger per år.

FORSKNINGSUTVALG

 • Asle Hoffart, Professor/psykologspesialist
 • Catharina E. A. Wang, Professor/psykologspesialist 
 • Jan Ivar Røssberg, Professor/spesialist i psykiatri
 • Jon Fauskanger Bjåstad (leder), Forsker/psykologspesialist (e-post: bjaastad@gmail.com)
 • Kitty Dahl, Forsker/psykologspesialist

Forskningsutvalget bistår NFKTs styre og øvrige organer med forskningsrelaterte spørsmål. I tillegg bidrar medlemmene fast med innlegg fra forskningsutvalget til NFKT sitt tidsskrift.
Utvalget møtes 2-3 ganger i året.

NETTUTVALG

 • Torkil Berge, psykolog
 • Ivar Elvik, psykologspesialist 
 • Guri-Elise Holgersen, klinisk barnevernspedagog
 • Klara Øverland, psykolog
 • Magnus Nordmo, psykolog

Nettutvalget skal bistå NFKTs styre og øvrige organer i kvalitetssikring av NFKTs nettsider og stimulere til utvikling av disse sidene. Det omfatter faglig informasjon for publikum og helsepersonell, men ikke informasjon om foreningens virksomhet og undervisningsprogrammer.

Tilbake til topp