Om NFKT

Norsk forening for kognitiv atferdsterapi (NFKT) er en ideell medlemsforening og et utdanningsinstitutt (NIKT). Vårt formål er å drive utdanning i kognitiv atferdsterapi og å være navet innenfor fagfeltet i Norge. Vi skal samle kunnskap og spre informasjon, og stimulere til forskning og fagutvikling.

For 30 år siden ble Norsk Forening for Kognitiv Terapi grunnlagt.  På bakgrunn av utviklingen som har skjedd på fagfeltet de siste 30 år, har det imidlertid med tid og stunder fremstått som riktigere å kalle foreningen vår Norsk forening for kognitiv atferdsterapi.  Det har vi derfor tatt følgene av, og på årsmøtet som ble avholdt i forbindelse med Inspirasjonskonferansen 2023, ble det vedtatt at vi skulle foreta en navneendring.  Etter en avstemming blant medlemmene våre, ble det slått fast at det nye navnet til foreningen skal være Norsk forening for kognitiv atferdsterapi.  Den godt innarbeidede forkortelsen, NFKT, vil derimot bestå.

Som en følge av navneendringen, har vi fått utarbeidet nye logoer som ble godkjent på styremøtet 28. februar 2024.  Fra og med denne datoen har vi også startet arbeidet med å oppdatere nettsiden og dokumenter.  Dette er imidlertid en svært stor jobb, så vi vil gjøre oppmerksomme på at nytt og gammel navn og logo vil opptre parallelt over en lengre periode.

NFKT ønsker å bidra til et bedre og lettere tilgjengelig helsetilbud for befolkningen, både som behandling og ulike former for selvhjelp. Gjennom våre etiske retningslinjer ønsker vi å bidra til at kunnskap om kognitiv atferdsterapi anvendes på en måte som viser respekt for individets verdighet og integritet og er basert på humanistiske og demokratiske idealer.

Kognitiv atferdsterapi betegnes også som kognitiv terapi, og inkluderer flere ulike kognitive og atferdsterapeutiske tilnærminger. Behandlingsmetoden er godt dokumentert og anbefales av helsemyndighetene for en rekke psykiske lidelser og for helseproblemer som vedvarende stressplager, smerter, utmattelse og søvnproblemer.

NFKT har rundt 1400 medlemmer, som er helsepersonell som har mottatt utdanning i kognitiv atferdsterapi, og årlig er rundt 1000 fagpersoner under utdanning. Vi får økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. NFKT er medlem av European Association for Behavioural and Cognitive Therapies  (EABCT).

NFKT utgir et fagtidskrift og nyhetsbrev.

NFKT arrangerer videreutdanninger over hele landet for psykologer og leger, og for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning. Kandidatene har arbeidstilhørighet i psykisk helsevern for barn, unge og voksne, kommunehelsetjeneste, NAV, somatiske sykehus og rehabiliteringssentre.


Etiske retningslinjer

Medlemmer av NFKT som tilhører en yrkesforening følger sin forenings overordnede yrkesetiske prinsipper og retningslinjer. Følgende etiske retningslinjer for medlemmer av NFKT er ment som et supplement, og vedrører spesielt utøvelsen av kognitiv atferdsterapi (også kalt kognitiv terapi). Medlemmer av NFKT skal integrere NFKTs etiske retningslinjer i sin utøvelse av kognitiv atferdsterapi.
Les alle retningslinjene her.

Administrasjon

Telefon: 90 54 37 54

Besøksadresse:
Furuhallveien 8c, Helgelandsmoen Næringspark, Røyse

Postadresse:
Furuhallvn. 8c, 3512 Hønefoss

Kurslokaler:
Torggata 10, 6. etg, 0181 Oslo

Ansatte

Annelise Fredriksen
Leder
E-post

IMG_2384

Kristin Rohr Slåtto
Undervisningskoordinator
E-post

Marit Mørch Jacobsen
Prosjektleder RPH Veiledningsordning
E-post

Jacob H. Skrogstad
Teams Support
E-post

Lene B. Finnerud
Administrativ leder
E-post

Aina profilbilde til nettsiden

Aina Skoland
Informasjonsmedarbeider
E-post

Marianne Eek
Prosjektmedarbeider RPH
E-post

Siv Iren Juklestad
Undervisningsleder

E-post

Lars Ulven

Lars Ulven
Kontormedarbeider
E-post

Jone Solberg Vik
Prosjektmedarbeider RPH
E-post

STYRET

Styret i Norsk Forening for Kognitiv Terapi / Nasjonalt Institutt for Kognitiv terapi i perioden november 2021 – november 2023:

Leder

 • Annelise Fredriksen, psykologspesialist i klin. psykologi, avtalepraksis/privat praksis, Søndre Tollbodgt. 3a, 9008 Tromsø, Universitetslektor, RKBU/UIT Norges arktiske universitet – e-post: al-fred@online.no

Nestleder

 • Jon Fauskanger Bjåstad, Forskningssjef, Klinikker for psykisk helsevern, Helse Stavanger HF. Militærpsykolog/orlogskaptein, Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, Forsvarets Sanitet, Forsvaret – e-post: bjaastad@gmail.com

Styremedlemmer

 • Egil Jonsbu, psykiater/overlege DPS, Molde Sjukehus – e-post: Egil.Jonsbu@helse-mr.no
 • Grethe Arnegård Cederkvist, helsesøster/klinisk spesialist i psykisk helse barn og unge, Virksomhetsleder forebyggende helsetjenester, Færder Kommune – e-post: grethe.arnegard.cederkvist@faerder.kommune.no
 • Ivar Elvik, psykologspesialist, Avdeling Spesialpsykiatri, Akershus Universitetssykehus – e-post: ivarelvik@gmail.com
 • Jan Ivar Røssberg, professor og overlege  i psykiatri, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus – e-post: j.i.rossberg@medisin.uio.no
 • Kari Ersland, spesialist i allmennmedisin/spesialist i radiologi, Nytorget legesenter, Stavanger – e-post: kaersland@gmail.com
 • Knut Stubben, Mental Helse  –  e-post : kstubben@gmail.com
 • Marit Mørch Jacobsen, klin.spes. i psykiatrisk sykepleie, Rask psykisk helsehjelp, Trondheim kommune – e-post: marit_m_jacobsen@hotmail.com
 • Merete Berg Nesset, klin.spes. i psykiatrisk sykepleie og forskningssykepleier, St.Olavs Hospital, avd. Brøset kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri – e-post: merete.berg.nesset@stolav.no

UNDERVISNINGSUTVALG

 • Jo Magne Ingul, psykologspesialist/førsteamanuensis
 • Eli Vold Qvam, psykiatrisk sykepleier
 • Siv Iren Juklestad, psykiatrisk sykepleier/Undervisningsleder NFKT
 • Steinar Sunde (leder), psykolog (e-post: steinar.a.sunde@gmail.com)
 • Thorbjørn Olsen, klinisk sosionom/spesialkonsulent
 • Ulrika Larsson, psykiater

Undervisningsutvalget bistår NFKTs styre og øvrige organer med kvalitetsutvikling av foreningens utdanningsvirksomhet. Kvalitetssikring av studieplaner, pensum og utvikling av ferdighetstrening er blant oppgaver utvalget har jobbet med det siste året.
Utvalget møtes 2-3 ganger i året.

ETIKKUTVALG

 • Aud Eli Waage (leder), psyk. sykepleier, (e-post: audwaage@gmail.com )
 • Kristin Lie Romm, psykiater
 • Kristin Martinsen, psykolog

Etikkutvalget bistår og gir råd til medlemmer av Norsk Forening i Kognitiv Terapi (NFKT) vedrørende fagetiske aspekter ved utøvelse av kognitiv terapi. Utvalget bistår også foreningens styre og øvrige organer i fagetiske spørsmål. Etikkutvalget skal ikke inngå i klagesaker fra brukere av kognitiv terapi, men kan informere om hvilke organer i det offentlige tjenesteapparat og i profesjonsforeninger som kan benyttes ved klagesaker. Utvalget møtes 2-3 ganger per år.

FORSKNINGSUTVALG

 • Asle Hoffart, Professor/psykologspesialist
 • Catharina E. A. Wang, Professor/psykologspesialist 
 • Jan Ivar Røssberg, Professor/spesialist i psykiatri
 • Jon Fauskanger Bjåstad (leder), Forsker/psykologspesialist (e-post: bjaastad@gmail.com)
 • Kitty Dahl, Forsker/psykologspesialist

Forskningsutvalget bistår NFKTs styre og øvrige organer med forskningsrelaterte spørsmål. I tillegg bidrar medlemmene fast med innlegg fra forskningsutvalget til NFKT sitt tidsskrift.
Utvalget møtes 2-3 ganger i året.

NETTUTVALG

 • Torkil Berge, psykolog
 • Ivar Elvik, psykologspesialist 
 • Guri-Elise Holgersen, klinisk barnevernspedagog
 • Klara Øverland, psykolog

Nettutvalget skal bistå NFKTs styre og øvrige organer i kvalitetssikring av NFKTs nettsider og stimulere til utvikling av disse sidene. Det omfatter faglig informasjon for publikum og helsepersonell, men ikke informasjon om foreningens virksomhet og undervisningsprogrammer.

Tilbake til topp