Kognitiv miljøterapi

Her finner du retningslinjer og oppgaver for deg som kursleder, samt oppdaterte versjoner av alle skjemaer og dokumenter som skal brukes i forbindelse med utdanningen. Som kursleder har du det faglige ansvaret for kurset, men gjennomføringen gjøres i henhold til retningslinjene.

Før oppstart | Under utdanningen | Etter utdanningen

 

Før oppstart


Administrative oppgaver:

 • Sett opp datoer for alle samlinger (3 på vår- og 2 på høstsemesteret), og send datoer til undervisningskoordinator Kristin Rohr Slåtto
 • Dato for eksamen må ikke være senere enn 31. mai for vårsemesteret. Dette fordi eksamensresultatet må foreligge før ferieavvikling.
 • Kurssekretær utnevnes i samråd med Kristin. Det anbefales å sette seg inn i kurssekretærs oppgaver
 • Du får deltakerliste fra NFKT før oppstart

Studieplan:

Veiledning:

Ferdighetstrening:

Erfaringsformidling:

 

Under utdanningen


Administrative oppgaver:

Informer deltakerne om:

Veiledning:

 • Start opp veiledning så tidlig som mulig
 • Samle inn loggen fra kollegaveiledningen mot slutten av utdanningen

Ferdighetstrening:

 • Ferdighetstrening skal evalueres hver dag. Kursleder sender evalueringsskjema for ferdighetstrening til ferdighetstrener, og ber vedkommende dele dem ut og samle inn etter utfylling, og sende dem til NFKT

Eksamen:

 • Påse at deltakerne har oppfylt både oppmøte- og arbeidskrav før de får ta eksamen
 • Det er laget en rekke sett av spørsmål til eksamen. Kontakt NFKT for å avtale hvilket sett som skal brukes
 • Avtal dato for eksamen i samråd med NFKT (se pkt. under om eksamen)

 

Etter utdanningen


Administrative oppgaver:

Veiledning:

 • Gi beskjed til NFKT når veiledningen er avsluttet

Eksamen:

 • Besvarelser og oppgaveark sendes rekommandert per post til sensor oppnevnt av NFKT

 

 


Krav til deltakerne

Deltakerne må ha 90% oppmøte på undervisningssamlingene, og 100% oppmøte på veiledningen og ferdighetstreningen. Dessuten må de oppfylle alle arbeidskravene for å kunne ta eksamen.

Eksamen

Eksamen går over to timer. Fremmedspråklige og personer med skrive- og lesevanske kan benytte tre timer. Eksamen har en essayistisk form med besvarelse av fire spørsmål. Dersom gjennomføring av eksamen er på egen dag (kun eksamen og evaluering) er det administrasjonen i NFKT som arrangerer dette.  Tidspunkt må derfor også avtales med administrasjonen.  Dersom en kursdeltaker stryker første gang kan man gå opp en gang til.

Ny eksamen

En kandidat som tar en ny eksamen alene, trenger ikke ha vakt til stede under eksamen. Det er nok at kursleder, eller en annen som får ansvar for å arrangere eksamen, ordner med et eget rom der hjelpemidler ikke er tilgjengelig. Da kan kandidaten settes i gang, og sitte alene under eksamen. Det er praktisert at en leder på kandidatens arbeidsplass har fått i oppgave å arrangere eksamen ved at kursleder gjør avtale med vedkommende om reglene, og at oppgaven er sendt til vedkommende i forkant. Leder sender så besvarelsen rekommandert til en av sensorene.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med NFKT

Tilbake til topp