Videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning

Denne videreutdanningen gir en innføring i de grunnleggende prinsippene i kognitiv atferdsterapi, og i hvordan du konkret skal anvende dem i din praksis. Du får trening i å utøve behandlingen i tråd med forskningsbaserte modeller for depresjon og ulike angstlidelser, tilpasset pasientens behov.

Videreutdanningen er todelt. Kognitiv atferdsterapi, trinn 1 har hovedinnhold på behandling av angstlidelser og depresjon. Kognitiv atferdsterapi, trinn 2 bygger på videreutdanningen kognitiv atferdsterapi trinn 1. Trinn 2 inkluderer temaer som konsentrert eksponeringsterapi, langvarig depresjon, insomni, posttraumatisk stresslidelse/plagsomme minner, rusmiddelproblemer og personlighetsforankrede problemer. Videreutdanningene er tilrettelagt med behandlingsperspektiv for både barn, ungdom og voksne.

Prinsippene i kognitiv atferdsterapi, som også kalles kognitiv terapi, anvendes i hele behandlingskjeden – allmennhelsetjenestene, ambulante tjenester, poliklinisk oppfølging og døgnbehandling. Dessuten benytter mange selvhjelpsgrupper prinsipper og selvhjelpsmateriell fra kognitiv terapi i sin virksomhet. Slik tjener tilnærmingen til å binde tiltak sammen, og etablere et felles språk for forståelse og endring.

Det blir gitt opplæring i godt dokumenterte behandlingsmetoder, som fremheves i nasjonale behandlingsveiledere. Kognitiv terapi er den psykoterapeutiske tilnærmingen det er gjort mest systematisk forskning på. Det er tillitsskapende å vite, at behandlingstilbudet du presenterer for pasienten, har vært gjenstand for en bred og grundig evaluering.

Modellene du får opplæring i etterprøves og utvikles kontinuerlig gjennom vitenskapelige studier. Betydningen av en god terapeutisk allianse er sentralt. Det gis en innføring i hvordan du kan tilpasse relasjonen til pasientens forutsetninger og kulturelle bakgrunn, og trening i håndtering av samarbeidsproblemer. Deltakere vil både få trening i grunnleggende ferdigheter i kognitiv atferdsterapi og i utøvelse av spesifikke behandlingsmodeller for ulike lidelser som depresjon, angstlidelser, personlighetsforstyrrelser og ettervirkninger etter traumer.

Studier av effekten av utdanning i kognitiv adferdsterapi dokumenterer at den bidrar til bedre resultater for pasientene. I videreutdanningen nyttes ulike kombinasjoner av pedagogiske former, som forelesninger, modell-læring og ferdighetstrening, erfaringsutveksling og mulighet for refleksjon over egen klinisk praksis.

Kognitiv terapi, trinn 1
Innhold:
Samling 1: Innføring i grunnleggende kognitiv atferdsterapi.
Samling 2: Kognitiv atferdsterapi ved depresjon m/ferdighetstrening.
Samling 3: Kognitiv atferdsterapi ved panikklidelse, agorafobi og spesifikke fobier m/ferdighetstrening.
Samling 4: Kognitiv atferdsterapi ved sosial angstlidelse m/ferdighetstrening.
Samling 5: Repetisjon og sammenfatning.
Totalt 104 timer undervisning.

Kognitiv terapi, trinn 2
Innhold (gjelder fra vår 2024 – med unntak av trinn 2 digitalt oppstart vår 2024:
Samling 1: Konsentrert eksponeringsterapi m/ferdighetstrening.
Samling 2: Kognitiv atferdsterapi ved langvarig depresjon som er vanskelig å behandle.
Samling 3: Kognitiv atferdsterapi ved insomni.
Samling 4: Kognitiv atferdsterapi ved PTSD/plagsomme minner m/ferdighetstrening.
Samling 5: Kognitiv atferdsterapi ved skadelig bruk av rusmidler m/ferdighetstrening.
Samling 6: Kognitiv atferdsterapi ved personlighetsforankrede problemer m/ferdighetstrening.
Totalt 128 timer undervisning og 50 timer veiledning.

Eksamen
Trinn 1

Individuell tre -3- timers digital skriftlig eksamen. Personer med norsk som andrespråk og personer med lese- og skrivevansker kan søke om en -1- time utvidet eksamenstid. Dersom kandidaten har gyldig fravær (legeerklæring kreves), eller har strøket på eksamen, får man mulighet til å gå opp til ny eksamen. Eksamen blir arrangert påfølgende semester.

 

Trinn 2

Individuell tre -3- timers digital skriftlig eksamen. Personer med norsk som andrespråk og personer med lese- og skrivevansker kan søke om en -1- time utvidet eksamenstid. Dersom kandidaten har gyldig fravær (legeerklæring kreves), eller har strøket på eksamen, får man mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang til. Eksamen blir arrangert påfølgende semester.

 

Godkjenning
Trinn 1

Godkjent diplom fra NFKT forutsetter minst 90 % deltakelse på undervisningsdagene og 100 % deltakelse på ferdighetstreningen samt bestått eksamen. Fraværslister vil bli ført. Fullført Trinn 1 med bestått avsluttende eksamen i regi av NFKT gir adgang til å søke videregående seminar, Trinn 2. Alle arbeidskrav må være gjennomført og godkjent.    

Trinn 2

Godkjent diplom fra NFKT forutsetter minst 90% deltakelse på undervisningsdagene og 100% deltakelse på veiledning og ferdighetstrening samt bestått avsluttende eksamen. Fraværslister vil bli ført. Alle arbeidskrav må være gjennomført og godkjent.   Norsk Sykepleierforbund godkjenner våre utdanninger som tellende inn i en godkjenning som klinisk spesialist. Fellesorganisasjonen godkjenner kognitiv terapi som fordypningsområde som kan godkjennes inn for å bli godkjent klinisk barnevernspedagog/sosionom/vernepleier. Dette forutsetter følgende: at kandidatene har 2 års relevant arbeidserfaring etter bachelor før de starter på videreutdanning. Videreutdanningsnivået er tilsvarende 60 studiepoeng tatt på deltid over 2 år samtidig som kandidatene er i minst 50% stilling og mottar minst 80 timer veiledning parallelt med studiet (ikke egenveiledning eller terapi). For kandidater som gjennomfører et slikt studie uten studiepoeng eller eksamen, gis det mulighet til å få levere og vurdert en egen fordypningsoppgave på inntil 40 sider, som erstatning for eksamen/studiepoeng. Dvs at FO godkjenner videreutdanningen i kognitiv terapi, kandidatene må gjennomføre både trinn 1 og trinn 2 i tillegg til å fylle resten av kravene til arbeid, veiledning og fordypningsoppgave. Fagforbundet: Videreutdanningene godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, ergoterapeuter samt øvrige helsefaglige personellgrupper med : Trinn 1: 104 timer, Trinn 2: 128 timer + 50 timer veiledning.

Studieplan
Trinn 1
Trinn 2
Antall semestre
Trinn 1: 2 semestre
Trinn 2: 3 semestre
Pris
Trinn 1: 16720,-
Trinn 2: 20700,-

Kursavgiften indeksreguleres 15. januar.

For Trinn 2 kommer veiledningsutgifter på ca kr 15.000-18.000,- (totalt pr delt) i tillegg.

Krav til deltakelse

Trinn 1:
Søkere til utdanningen må ha en bachelorgrad i helse/sosial/pedagogiske fag som sykepleier, vernepleier, sosionom, barnevernspedagog, fysioterapeut, ergoterapeut eller klinisk pedagog, og ha minimum 2 års erfaring (min 50% stilling) fra arbeidssituasjon med terapeutisk endringsarbeid. Annen tilsvarende bachelorgrad enn det overnevnte kan kvalifisere til denne utdanningen hvis søker har minimum 5 år med klinisk og relevant arbeidserfaring. Søker må i så tilfelle sende egen søknad med CV, samt bekreftelse fra arbeidsgiver til NFKT.
Under utdanning må søker være i en arbeidssituasjon (min 50%) hvor det er mulig å anvende kognitiv terapi i endringsarbeid i direkte relasjon til minimum to pasienter/klienter/brukere. Hvis det under utdanningen blir endrede arbeidsoppgaver, permisjon o.a, må utdanningen søkes utsatt.
 

Trinn 2:
For å kunne delta på Trinn 2 må deltakeren ha fullført Trinn 1 med bestått eksamen i regi av NFKT.
Dersom en deltaker uten bachelorgrad i helse/sosial/pedagogiske fag har blitt godkjent for deltakelse på trinn 1 kan vedkommende ikke gå videre på trinn 2.

**NFKT forbeholder seg retten til å avlyse videreutdanningen ved for få påmeldte.

Studieplan

Oversikt datoer trinn 1


 

 

Program Digitalt trinn 2 vår 2024
Program trinn 2 Oslo 2024 

 

Kontakt

Lurer du på noe om utdanningen?

Kontakt oss eller les våre ofte stilte spørsmål    

Trinn 1: Brosjyre om utdanningen
Trinn 2: Brosjyre om utdanningen  

Fortløpende påmelding.
Begrenset antall plasser.

Trinn 2

  • 37420,-
  • ,-

Bli faglig sterkere og tryggere i behandlingssituasjonen.

Oppstart av utdanningen

Trinn 1

Hvor
Planlagt oppstart
Gjøvik (849)
4.september 2024
Molde (853)
12.september 2024
Digitalt trinn 1 (838) *Venteliste
12.september 2024
Oslo (828) *Venteliste
12.september 2024
Kinn/Florø (851)
25.september 2024
Bergen (865)
28.oktober 2024
Digitalt trinn 1 (864) *Venteliste
10.februar 2025

Trinn 2

Hvor
Planlagt oppstart
DPS Østre Agder, Bjorbekk (871)
4.september 2024
Oslo (872)
20.november 2024
Finner du ikke et utdanningstilbud i nærheten av deg?

Skreddersydd videreutdanning for din arbeidsplass

Vi tilbyr spesialtilpasset utdanningsopplegg for institusjoner og enheter. Gjennom dialog med ledelsen utformer vi opplæring for de ansatte, med en rimeligere løsning som sikrer sammenheng og kontinuitet i tjenestetilbudet.

Bli en del av et voksende felleskap

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Benytt anledningen til å holde deg oppdatert på fagfeltet.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp