Videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning

Denne utdanningen gir deg en innføring i de grunnleggende prinsippene i kognitiv terapi, og i hvordan du konkret skal anvende dem i din praksis. Du får trening i å utøve behandlingen i tråd med forskningsbaserte modeller for ulike psykiske lidelser, tilpasset pasientens spesielle behov. Gjennom utdanningen oppnår du økt trygghet og gjennomføringskraft som terapeut.

Denne utdanningen er todelt, og på trinn 1 vil du særlig få kompetanse på behandling av angstlidelser og depresjon, mens trinn 2 inkluderer behandling av lav selvfølelse, insomni, langvarige smerter og vedvarende utmattelse samt posttraumatisk stresslidelse/plagsomme minner og rusmiddelproblemer. Kognitiv terapi er tilrettelagt både for barn, ungdom og voksne.

Prinsippene i kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, anvendes i hele behandlingskjeden – allmennhelsetjenestene, ambulante tjenester, poliklinisk oppfølging og døgnbehandling. Dessuten benytter mange selvhjelpsgrupper prinsipper og selvhjelpsmateriell fra kognitiv terapi i sin virksomhet. Slik tjener tilnærmingen til å binde tiltak sammen og etablere et felles språk for forståelse og endring.

Du vil få opplæring i godt dokumenterte behandlingsmetoder, som fremheves i nasjonale behandlingsveiledere. Kognitiv terapi er den psykoterapeutiske tilnærmingen det er gjort mest systematisk forskning på. Det er tillitsskapende å vite at behandlingstilbudet du presenterer for pasienten har vært gjenstand for en bred og grundig evaluering.

Kognitiv terapi er også den mest utbredde og best evaluerte psykologiske behandlingstilnærmingen ved somatisk sykdom. Elementer er informasjon om sykdom og mestring av sykdom, tiltak for å styrke etterlevelse av medisinsk behandling og hjelp til forebygging av depresjon og angst. Kognitiv terapi er et supplement i behandling av kreftsykdom, multippel sklerose, diabetes og revmatiske lidelser. Kognitiv terapi er en hovedtilnærming ved kroniske smerter, vedvarende utmattelse og søvnproblemer.

Modellene du får opplæring i etterprøves og utvikles kontinuerlig gjennom vitenskapelige studier. Betydningen av en god terapeutisk allianse vektlegges, hvordan du kan tilpasse relasjonen til pasientens forutsetninger og kulturelle bakgrunn, og trening i håndtering av samarbeidsproblemer. Du vil både få trening i grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi og i utøvelse av spesifikke behandlingsmodeller for ulike lidelser, som psykoselidelser, depresjon, angstlidelser, personlighetsforstyrrelser og ettervirkninger etter traumer.

Studier av effekten av utdanning i kognitiv terapi dokumenterer at den bidrar til bedre resultater for pasientene. Det er viktig med en kombinasjon av pedagogiske former, med forelesninger, modell-læring og ferdighetstrening, erfaringsutveksling og mulighet for refleksjon over egen klinisk praksis.

Eksamen
Trinn 1

Utdanningen avsluttes med en 3 timers skriftlig eksamen. Fremmedspråklige og personer med lese- og skrivevansker kan søke om å få utvidet eksamenstid. Eksamen består av kasusbeskrivelser med tilhørende oppgaver, som alle må besvares. Dersom kandidaten ikke består første gang, får man mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang til.

Trinn 2

Utdanningen avsluttes med en 3 timers skriftlig eksamen. Fremmedspråklige og personer med lese- og skrivevansker kan søke om å få utvidet eksamenstid. Eksamen består av kasusbeskrivelser med tilhørende oppgaver, som alle må besvares. Dersom kandidaten ikke består første gang, får man mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang til.

Godkjenning
Trinn 1

Godkjent diplom fra NFKT forutsetter minst 90 % deltakelse på undervisningsdagene og 100 % deltakelse på ferdighetstreningen samt bestått eksamen. Fraværslister vil bli ført. Fullført Trinn 1 med bestått avsluttende eksamen i regi av NFKT gir adgang til å søke videregående seminar, Trinn 2. Alle arbeidskrav må være gjennomført og godkjent.    

Trinn 2

Godkjent diplom fra NFKT forutsetter minst 90% deltakelse på undervisningsdagene og 100% deltakelse på veiledning og ferdighetstrening samt bestått avsluttende eksamen. Fraværslister vil bli ført. Alle arbeidskrav må være gjennomført og godkjent.   Norsk Sykepleierforbund godkjenner våre utdanninger som tellende inn i en godkjenning som klinisk spesialist. Fellesorganisasjonen godkjenner kognitiv terapi som fordypningsområde som kan godkjennes inn for å bli godkjent klinisk barnevernspedagog/sosionom/vernepleier. Dette forutsetter følgende: at kandidatene har 2 års relevant arbeidserfaring etter bachelor før de starter på videreutdanning. Videreutdanningsnivået er tilsvarende 60 studiepoeng tatt på deltid over 2 år samtidig som kandidatene er i minst 50% stilling og mottar minst 80 timer veiledning parallelt med studiet (ikke egenveiledning eller terapi). For kandidater som gjennomfører et slikt studie uten studiepoeng eller eksamen, gis det mulighet til å få levere og vurdert en egen fordypningsoppgave på inntil 40 sider, som erstatning for eksamen/studiepoeng. Dvs at FO godkjenner videreutdanningen i kognitiv terapi, kandidatene må gjennomføre både trinn 1 og trinn 2 i tillegg til å fylle resten av kravene til arbeid, veiledning og fordypningsoppgave. Fagforbundet: Videreutdanningene godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, ergoterapeuter samt øvrige helsefaglige personellgrupper med : Trinn 1: 104 timer, Trinn 2: 128 timer + 50 timer veiledning.

Studieplan
Trinn 1

Se studieplan for Trinn 1

Trinn 2

Se Studieplan for Trinn 2

Antall semestre
Trinn 1: 2 semestre
Trinn 2: 3 semestre
Pris
Trinn 1: 15100,-
Trinn 2: 18600,-

Kursavgiften indeksreguleres 1. januar.

For Trinn 2 kommer veiledningsutgifter på ca kr 15.000-18.000,- (totalt pr delt) i tillegg.

Krav til deltakelse

Trinn 1:
Søkere til utdanningen må ha en bachelorgrad i helse/sosial/pedagogiske fag som sykepleier, vernepleier, sosionom, barnevernspedagog, fysioterapeut eller klinisk pedagog, og ha minimum 2 års erfaring (min 50% stilling) fra arbeidssituasjon med terapeutisk endringsarbeid. Annen tilsvarende bachelorgrad enn det overnevnte kan kvalifisere til denne utdanningen hvis søker har minimum 5 år med klinisk og relevant arbeidserfaring. Søker må i så tilfelle sende egen søknad med CV, samt bekreftelse fra arbeidsgiver til NFKT.
Under utdanning må søker være i en arbeidssituasjon (min 50%) hvor det er mulig å anvende kognitiv terapi i endringsarbeid i direkte relasjon til minimum to pasienter/klienter/brukere over tid. Hvis dette kriteriet faller bort underveis i utdanningen pga endrede arbeidsoppgaver, permisjon o.a, må utdanningen søkes utsatt.

Trinn 2:
For å kunne delta på Trinn 2 må deltakeren ha fullført Trinn 1 med bestått eksamen i regi av NFKT.
Dersom en deltaker uten bachelorgrad i helse/sosial/pedagogiske fag har blitt godkjent for deltakelse på trinn 1 kan vedkommende ikke gå videre på trinn 2.

NFKT forbeholder seg retten til å avlyse videreutdanningen ved for få påmeldte.

Studieplan

Studieplan for Trinn 1

Studieplan for Trinn 2   

Program Oslo tr 2/sept 2021
Program Bergen tr 2/2021
Program Trondheim tr 2/2021
Program Oslo tr 2/vår 2022
Program Bergen tr 2/2022
Program Oslo tr 2/høst 2022
Program Oslo tr 2/vår 2023
Program Oslo tr 2/høst 2023
Program Sandnes tr 2/høst 2023
Program Trondheim tr 2/2023

Kontakt

Lurer du på noe om utdanningen? Kontakt oss eller les våre ofte stilte spørsmål     Trinn 1: Brosjyre om utdanningen Trinn 2: Brosjyre om utdanningen  

PÅMELDINGSFRIST: 4 UKER FØR OPPSTART

Sikre deg et sammenhengende utdanningsløp til en redusert pris ved samtidig å melde deg på Trinn 1+2

  • 33700,-
  • 28600,-

Bli faglig sterkere og tryggere i behandlingssituasjonen.

Oppstart av utdanningen

Trinn 1

Hvor
Planlagt oppstart
Trondheim
9.januar 2023
Oslo *Venteliste
19.januar 2023
Sandnes
19.januar 2023
Ålesund
19.januar 2023
Bergen
26.januar 2023
Digitalt (særskilte krav for deltakelse)
14.februar 2023
Harstad
9.mars 2023
Oslo
21.september 2023

Trinn 2

Hvor
Planlagt oppstart
Oslo
25.januar 2023
Oslo
30.august 2023
Sandnes
6.september 2023
Trondheim
27.september 2023
Finner du ikke et utdanningstilbud i nærheten av deg?

Skreddersydd videreutdanning for din arbeidsplass

Vi tilbyr spesialtilpasset utdanningsopplegg for institusjoner og enheter. Gjennom dialog med ledelsen utformer vi opplæring for de ansatte, med en rimeligere løsning som sikrer sammenheng og kontinuitet i tjenestetilbudet.

Bli en del av et voksende felleskap

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Benytt anledningen til å holde deg oppdatert på fagfeltet.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp