28.11.2022

Back 2 School – når skoleveien blir for bratt

Jo Magne Ingul

For de fleste barn og ungdommer er skolen en stor og viktig del av hverdagen. For noen har imidlertid veien til klasserommet blitt litt for lang og litt for bratt. Gjennom pilotprosjektet Back 2 school, ønsker forskerne å hjelpe disse elevene å finne veien tilbake til skolepulten.

Det er vel ikke uvanlig at barn og unge synes det er tungt å stå opp og komme seg på skolen en mandag etter høstferien, men for noen går det mye lengre. Det å møte opp i klasserommet blir av forskjellige grunner en umulighet. – Vi har ikke noe godt tallmateriale når det gjelder barn og unge som vegrer seg for å gå på skolen på et nivå der det er bekymringsverdig, forklarer Jo Magne Ingul, psykologspesialist og førsteamanuensis ved NTNU. Han, sammen med blant annet Toril Sørheim Nilsen, psykologspesialist og førsteamanuensis ved Norges arktiske universitet i Tromsø, jobber derfor med å forske på bruken av intervensjonsprogrammet Back 2 school, nettopp for å hjelpe denne gruppen.

Sammensatt problem

– Grunnene til at et barn eller en ungdom får høyt fravær fra skolen kan være mange og sammensatte. Nettopp derfor kommer også tiltakene man setter inn på skolene eller i kommunene ofte til kort fordi de gjerne fokuserer på ett problem av gangen, mener Nilsen. Dette er da også noe av bakgrunnen til at det ble besluttet å opprette et pilotprosjekt der man skulle teste ut Back 2 school. – I Back 2 school-programmet, en noe justert versjon av det originale programmet som ble utviklet i Danmark, jobber vi med et tverrfaglig team i kommunen, og involverer både eleven selv, foreldrene og skolen, forklarer Ingul.

Jobber etter kognitiv metode

For tiden jobber de med åtte kommuner som er med i en pilotstudie. – Vi starter enhver sak med en grundig kartlegging i form av kartlegginsskjema og samtaler med både eleven, foreldrene og skolen, før vi ut fra det lager en kasusbeskrivelse eller «en felles forståelse» som danner utgangspunkt for hva man vektlegger videre i programmet. Det er viktig å se helheten, finne ut hvorfor akkurat dette barnet eller ungdommen ikke kommer seg på skolen, for i de aller fleste tilfellene ønsker de jo egentlig å gjøre det. De ønsker å være normal og gjøre som alle andre, de bare får det ikke til, enten det bunner i angst, depresjon, mobbing eller andre problemer. Så jobber vi med eleven selv og foreldrene. Setter små mål og jobber etter en kognitiv metode. Kanskje kan det vært et mål en dag og gå bort til skolen og se på de andre i skolegården, og så kan kanskje neste mål være å gå en runde inne på selve skolen. Små skritt som gjør at eleven opplever mestring og nærmer seg sakte, men sikkert det primære målet; å komme tilbake til skolen.

Tett oppfølging

Back 2 school programmet stopper imidlertid ikke der, og det er essensielt. – Det hjelper ikke hvor hardt eleven og foreldrene jobber dersom eleven ikke møter et trygt og godt læringsmiljø som ivaretar deres behov på skolen, eller hvis skolehverdagen ikke er tilpasset eleven. Derfor jobber vi også tett med lærer og skoleledelse. Det er derfor ønskelig at teamet som skal jobbe med dette fra kommunens side består av personer med kompetanse både fra helsefeltet og skolefeltet, for at de sammen skal finne de beste løsningene. Ofte ser man at skolen er «på» i starten, men at de så slapper mer av når eleven er tilbake i klasserommet. Det er ikke unaturlig ettersom det da tilsynelatende går så mye bedre. Muligheten for tilbakefall er imidlertid stor dersom man ikke fortsetter med de nødvendige tiltakene for at eleven skal føle seg trygg og velkommen, og nettopp derfor har vi stort fokus på at veilederne våre følger opp skolen også over tid.

Ønsker tidlig innsats

Back 2 school blir gjennom skoleåret 2022/2023 kjørt som en pilotstudie i de åtte deltakende kommunene, spredt geografisk over hele landet. – Vi startet med et fem-dagers opplæringsprogram av de designerte teamene, bestående av for eksempel helsesykepleiere, kommunepsykolog, PP-Tjenesten og så videre. Hver av kommunene skal så i løpet av denne tiden gjennomføre tre saker hver, inkludert det første «øvingssaken». I løpet av denne tiden er veilederne tett på med ukentlige oppfølginger av teamet og skolen. I arbeidet med de to neste sakene skal hver av kommunene samle inn informasjon som Ingul, Nilsen og resten av gruppen som arbeider med Back 2 School så kan gå gjennom og analysere, for å vurdere veien videre. Selv er de imidlertid ikke i tvil om hva de ønsker å oppnå. – Vi har som mål å komme tidlig inn i prosessen. Det er en utrolig fortvilet situasjon for både ungen selv og for foreldrene, og når vi kommer dithen at de virkelig har sluttet å gå på skolen betyr det jo i grunn at de har gitt opp. Ønsket er derfor å komme tidligere inn i bildet for at de skal slippe å komme til dette stadiet, avslutter Ingul.

 

Tilbake til topp