Barn av foreldre med psykiske lidelser

Nesten en halv million barn i Norge tilhører familier hvor minst én av foreldrene har en psykiske lidelse eller et rusmiddelproblem. Av disse har om lag en firedel foreldre med alvorlige lidelser. Det er stor variasjon mellom barna, og mange klarer seg bra. De fleste barn viser tilpasningsdyktighet og klarer seg bra på sikt selv om det er vansker i familien. Samtidig er det økt risiko for at barna skal oppleve negative hendelser. Barnas trivsel avhenger i stor grad av familiemiljøet.

I utgangspunktet opplever foreldre flest at de ofte ikke strekker til. Ideelt sett skal en være en god lytter og problemløser, omsorgfull og tålmodig. Dette er kvaliteter de færreste av oss makter å leve opp til hele tiden. Og det er disse kvalitetene for eksempel depresjon svekker. Det er lett å bli motsatt av det en ønsker å være: fjern og tilbaketrukket, selvnedvurderende og initiativløs, irritabel og utålmodig.

Derfor er det riktig at psykiske lidelser og rusmiddelproblemer hos foreldre kan ofte bli en byrde for barna, spesielt hvis problemene er alvorlige, varer over lang tid eller stadig vender tilbake.

Ofte er psykiske lidelser en familiehemmelighet. Barna kan få skam- og skyldfølelse. De forstår intuitivt at sykdommen skal skjules og er utrolig lojale. Mange får for mye ansvar og en voksenrolle i familien. Barna fanger opp mye av det som det blir snakket om i familien, men ofte er det ingen som snakker direkte til dem og forklarer. Derfor er det nødvendig å snakke med barna. De har et stort behov for alderstilpasset kunnskap.

Det er viktig å understreke at barn av foreldre med psykiske lidelser i utgangspunktet er friske. Samtidig kan de trenge støtte og ofte også hjelpetiltak for å forebygge at de senere i livet selv skal få psykiske helseproblemer. Det er en oppgave for foreldre og familiens netteverk å gjøre det, gjerne i samarbeid med hjelpeapparatet og skolen.

Forskning viser dessuten en god behandlingseffekt hos foreldre når barna ivaretas. De fleste foreldre er bekymret for barna sine. Mange ønsker å forklare barna om sine psykiske problemer, men de trenger ofte hjelp, råd og veiledning til dette. For barna er det viktig å ha en forutsigbar hverdag, og det er godt forebyggende arbeid å gi dem god og alderstilpasset informasjon.

Generelt handler det om å ha et samfunn med et klima av åpenhet, der det å ha psykiske problemer er like naturlig å snakke om som det å ha en fysisk sykdom.

Det finnes nettsider som gir informasjon om hvordan man som foreldre kan snakke med barna, og foreningen Voksne for barn har utgitt noen fine hefter. Et annet nettsted der barn og unge kan stille spørsmål om ting de lurer på og få svar fra psykolog, er Ung.no.

Nedenfor er det filmer for barn og ungdom om psykisk helse, som foreldre også kan se sammen med barna.

Frykt & røde og grønne tanker - Psykologisk førstehjelp

Like or not - Psykologisk førstehjelp

Å prøve og feile - Psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp - opplæringsfilm

Tilbake til topp