30.04.2024

Bli kjent med Etikkutvalget

Aud Eli Waage er leder av Etikkutvalget til NFKT. Foto: privat

Kognitiv atferdsterapi er et fagtungt felt. Likevel, eller kanskje nettopp derfor, er det viktig å ha med seg flere perspektiver inn i diskusjonen. Etikkutvalget er en viktig brikke i det totale bildet til NFKT.

Mens de andre utvalgene har konkrete prosjekter og oppgaver, er etikkutvalget en mer uklar størrelse for mange. Psykiatrisk sykepleier ved RPH i Øygarden kommune, Aud Eli Waage, har et drøyt års fartstid som leder i etikkutvalget. Med seg i gruppen har hun psykiater Kristin Lie Romm, psykolog Kristin Martinsen og spesialsykepleier Ole Anders Bakk. Da det nye utvalget var satt etter årsmøtet i 2021, hadde de en konkret start for å samle trådene for arbeidet fremover. – Vi begynte med å gå sammen på et todagers kurs gjennom Universitetet i Oslo om arbeid i etiske komiteer, i tillegg til at jeg tok et kurs som spesifikt omhandlet referatskriving i etiske drøftinger, forklarer Waage. Kursene var riktignok i utgangspunktet rettet mot sykehusdrift, men Waage mener kunnskapen er metodisk overførbar til arbeidet i etikkutvalget. Selv er hun utdannet kognitiv terapeut og veileder, og har jevnlig oppdrag som veileder, men i denne sammenhengen er hun opptatt av at det først og fremst er etikken, og ikke faget, som er hennes bord å diskutere. – NFKT har etter hvert blitt en stor organisasjon og undervisningstilbyder. Da er det viktig at vi har en tanke på det etiske perspektivet.

Tilgjengelig for alle

Etikkutvalget har som mandat å være et drøftingsorgan for etiske problemstillinger løftet frem av medlemmene eller styret til NFKT. – Alle kan melde inn en sak direkte til oss ved å bruke kontaktinformasjonen som står på nettsiden, forklarer Waage. – Når vi får inn en sak må vi først og fremst ta en runde på å diskutere om den hører hjemme i et etikkutvalg, og gjør den det, skal vi ha gode diskusjoner rundt problemet som foreligger.

Diskusjon fra flere perspektiver

For tiden dreier diskusjonen i etikkutvalget seg først og fremst om en sak som ble lagt frem på årsmøtet av et av medlemmene i NFKT. Nærmere bestemt saken om materialet som ligger ute på nettsidene våre rundt utmattelse. – Dette er en sak som er oppe til diskusjon i alle de ulike utvalgene, forskningsutvalget, undervisningsutvalget, nettutvalget og hos oss. Det at vi kan drøfte en slik sak fra hvert vårt perspektiv før den løftes inn til styret igjen, gir oss en god og grundig prosess og den oppmerksomheten som saken fortjener.

Tilbake til topp