09.06.2021

CBT ved utmattelse

Egil Fors

Behandlingen ved ME og utmattelse er et mye omdiskutert felt. Nå har forskere i Trondheim kommet med sitt innspill i form av en artikkel i Frontiers in Psychiatry.

– Behandlingen av utmattelse og ME er en diskusjon der det lett blir høy temperatur, sier Egil Fors fra NTNU og Coperio rehabiliteringssenter i Trondheim. Fors er professor, overlege og spesialist i allmennmedisin og psykiatri. I samarbeid med phd-stipendiat Merethe Eide Gotaas og kolleger fra smertesenteret på St. Olavs hospital i Trondheim, har han gjennomført en studie av behandling med kognitiv atferdsterapi for ME-pasienter med lette til moderate symptomer. Studien har gått over lang tid. Utvelgelsen av studiedeltakere ble ferdigstilt i 2013 og pasientene har vært fulgt opp under behandlingen og ett år etter oppstart.

En behandlingsstudie

– Vi hadde med 236 antall pasienter i studien. Pasientene var delt inn i tre ulike grupper, der en av dem fikk standard CBT gjennom 16 ukentlige sesjoner, med en oppfølgingstime fire uker etter siste gang. En annen gruppe fikk det vi har valgt å kalle individuell, interpersonal og personlighetsorientert CBT (I CBT), gjennomført med åtte ukentlige timer, og også der med en oppfølgingstime fire uker etter avsluttet behandling. Den tredje gruppen sto på venteliste.

Gode resultater

Hovedmålene for studien var fysisk funksjon, og opplevd utmattethet. Det ble slått fast at både standard CBT og I CBT hadde statistisk signifikant positiv effekt på fysisk funksjon, og den lengre varianten av behandlingen hadde noe bedre resultater enn den kortere utgaven. Begge behandlingsgruppene rapporterte også mindre utmattethet, og også der var resultatene for gruppen som fikk 16 uker behandling bedre. Denne gruppen ble også dokumentert å ha betydelige positive endringer i fem av de syv øvrige tilleggsmålene, som mental helse, somatisk smerte, fysisk begrensning, sosial fungering og vitalitet. På feltene generell helse og emosjonell begrensning, fant man ingen statistisk signifikant endring.

Har vakt interesse

Per i dag er ikke CBT et tilbud til pasienter med utmattelse eller ME på hverken smertesenteret eller Coperio. – Vi får se hva fremtiden bringer når det gjelder det, sier Fors. – Men vi har i hvert fall fått henvendelser fra flere steder som har lyst til å se nærmere på behandlingsopplegget vi la fram i studien. Vi ønsker derfor nå å få utviklet en manual for å beskrive behandlingen vi gjorde. Samtidig holder vi på med en oppfølgingsartikkel som blant annet tar for seg muligheten for å predikere hvilke pasienter som vil kunne ha nytte av behandlingen, med tanke på både utmattelse og fysisk funksjonsnivå.

Hvis du vil lese artikkelen i sin helhet, finner du den her.

Tilbake til topp