KATES -kartlegging av traumatiske erfaringer og posttraumatiske symptomer

KATES er et verktøy som kan brukes for å kartlegge om barnet har opplevd mulige traumatiske hendelser og måler symptomer på posttraumatisk stress.  Kartleggingsverktøyet er beregnet for barn/unge i alderen 7- 17 år.  Det finnes i to versjoner; ett skjema for barn/ungdom (KATES-2 Barn), der barnet/ungdommen selv svarer på spørsmålene, og ett skjema for omsorgsgivere (KATES-2 Omsorgsgiver)

KATES-2 er den norske versjonen av Child and Adolescent Trauma Screen (CATS-2) og måler symptomer på posttraumatisk stress (PTSD) tilpasset de diagnostiske kriterier i diagnosemanualene DSM-5 og ICD-11, samt symptomer på kompleks PTSD fra ICD-11. Den erstatter den gamle KATES-1 som kun målte PTSD. Verktøyet er opprinnelig utviklet og validert av Sachser med flere (2022)

KATES er utviklet for screening og kan ikke brukes alene for å sette en diagnose. Det kan inngå i en basisutredning, der informasjonen som kommer fram sammenholdes med andre opplysninger og der endelig diagnostisk vurdering gjøres av kvalifisert kliniker. KATES anbefales brukt som et intervju, med barnet alene og foreldre for seg.

Det er Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) som har oversatt den norske versjonen. En film om hvorfor kartlegging er viktig og hvordan gjennomføre kartlegging, finnes på deres hjemmeside;  Kartleggingsverktøy – NKVTS. Kartleggingsskjemaene er også oversatt til flere språk og er åpent tilgjengelig på deres hjemmeside (NKVTS.no)

Både KATES- 2 Barn og KATES-2 Omsorgsgiver består av to deler; den første delen fanger opp mulige traumatiske hendelser og den andre delen måler symptomer på posttraumatisk stress knyttet til den/de aktuelle hendelsen(e), som kom fram under del 1.  Del 2 er delt opp i fire symptomkategorier tilpasset de diagnostiske kriteriene i DSM-5 og ICD-11.

Det er gjort vurderinger av de psykometriske måleegenskapene til KATES – 1, (gamle skjemaet) både for KATES barn og KATES Omsorgsgiver i Psyktestbarn.no (Borren & Kaiser, PsykTestBarn,2021,1.1 og Borren & Bania, PsykTestBarn,2022,1:3) Det konkluderes med at dokumentasjonsgrunnlaget er utilstrekkelig for å trekke sikre konklusjoner omkring måleegenskapene til KATES Barn og KATES Omsorgsgiver, og at det trengs flere studier på skandinaviske utvalg. Det er så langt ikke gjort tilsvarende vurderinger av revidert versjon, KATES-2.

Nedlasting

Tilbake til topp