MFQ Humøret ditt

Humøret ditt- MFQ er et selvutfyllingskjema for barn og unge i alderen 8-18 år som måler depressive symptomer. Det dekker både følelsesmessige, kognitive og kroppslige trekk ved depresjon. Skjemaet er utviklet av Angold, A. i 1995 og oversatt til norsk ved Anne Mari Sund, NTNU.  MFQ kortversjon består av 13 spørsmål og er utviklet fra MFQ langversjon, som har 34 spørsmål. Svarmulighetene er 0= ikke riktig, 1= noen ganger riktig, 2= riktig, og det regnes ut en totalskåre (0-26) Cut-off ca. 8. Under TIM studien var inklusjon >=7.

Psykometriske egenskaper er undersøkt bare i den norske langversjonen, og det er god dokumentasjon på begrepsvalididet, konvergerende validitet og test-retest reliabilitet for gruppen 13-15 år.   ( PsykTestBarn, 2013, 1:1)

Det er en svakhet ved kortversjonen at den ikke inkluderer spørsmål om selvmordstanker.

 

 

Humøret Ditt er et selvutfyllingsskjema som måler barns og unges (8-18 år) depressive symptomer i henhold til DSM-III-R (DSM-IV). Spørreskjemaet har 34 spørsmål med tre svaralternativer. De unge blir spurt om hva vedkommende har følt eller tenkt i løpet av de siste to ukene. Testskår er beregnet ved å summere enkeltskårer. Det er oversatt og prøvd ut i Norge av Professor Anne M Sund. Det foreligger god dokumentasjon på psykometriske egenskaper som begrepsvaliditet, konvergerende validitet og reliabilitet for Humøret Ditt.

I Norge er rapporterte snitt for gutter og jenter vist i tabellen nedenfor. En Total skåre over 26 for jenter og over 22 for gutter indikerer at man bør vurdere henvisning for depresjon. En skåre over 40 handler ofte om at personen har misforstått eller ikke tatt hensyn til at det er de siste 14 dager som gjelder. De er ofte i stor krise her og nå.

 

Alder Gjennomsnitt SD
Under 13,7
Jenter 12,0 10
Gutter 8,5 7,8
Over 13,7
Jenter 13,7 10,7
Gutter 8,3 8,0

(Her må det inn referanse til artikkel AMS)

Ved tolkning av MFQ kan følgende fremgansmåte benyttes:

  1. Gå gjennom svarene, ser det ut som det er svart konsistent og riktig?
  2. Sjekk enkeltspørsmål- som er skåret «Riktig». Hva kjennetegner den unges følelser og tanker?
  3. Summer svarene.
   1. Er skåren over cut off (26 for jenter, 22 for gutter)?
   2. Er skåren over gjennomsnitt? Eventuelt hvor mye?
  4. Hva har den unge svart på Suicidal spørsmålene? (siste 14 dager)
   1. Jeg tenkte at livet ikke var verd å leve
   2. Jeg tenkte på døden eller på å dø
   3. Jeg tenkte at familien ville greie seg bedre uten meg.
   4. Jeg tenkte på å ta livet mitt.

Svarer ungdommen bekreftende på et eller flere av spørsmålene som går på selvmord, må dette undersøkes videre. Snakk med den unge, stemmer svarene? I så fall, hvor ofte er dette en tanke de har og hvor konkret er tankene. Det er viktig at denne samtalen gjennomføres i en rolig, hyggelig og trygg tone. Bekreftende svar utløser behov for en vurdering av den unges suicidalitet og vår opplysningsplikt til omsorgspersoner. Følg prosedyrer for slike tilfeller ved din arbeidsplass.

 

Nedlasting

Tilbake til topp