Cool Kids

Kan du tenke deg å delta i grupper for å gå behandling for angst?

Cool kids er gruppebehandling for barn og unge som opplever angst. Terapien er utviklet ved Centre for Emotional Health, Macquarie University, og bygger på Coping Cat (av P. Kendall), Manualen er oversatt til norsk ved RKBU, NORCE.

Gruppetepien er for barn  mellom 7-13 år (barneversjon) og ungdom 13-17 år (ungdomsversjon). Foreldre bør hvis det er mulig, også delta i programmet, men gjerne i egne samtaler med terapeut eller i gruppene, alt etter alder på barnet. Ved å rette deler av terapien mot foreldrene så kan de lære strategier for å mestre angst og de kan støtte barnet i ferdighetstrening og øvelser.

Dette er en manualbasert terapi med faste behandlingstimer i gruppe, men noen unge har alvorlige komorbide problemer og da kan det være behov for lengre tid/tilleggsbehandling.

Det finnes flere versjoner av terapien:

  1. Individuell versjon
  2. Grupper med barn/ungdom
  3. Fler-familie grupper

Hoved tema for terapien

Cool Kids er testet ut i Norge av professor Bente M, Haugland ved RKBU-Vest/UiB, som fremhever at det er et generisk program (versus diagnosespesifikke program).

Hva kan du få hjelp til med å delta i dette programmet?

Det er et program som hjelper mot spesifikke fobier, separasjonsangst, sosial angst, generalisert angst, tvangslidelser og panikklidelse.

Manualen og terapitimene er lagt opp for å hjelpe deg med ulike former for angst, fordi mange barn og unge har flere angstlidelser samtidig. I tillegg så er det likehetstrekk i utvikling, risikofaktorer og metoder for å skape endring mellom lidelsene (Silverman & Kurtines, 1996, ref. Haugland). Haugland framhever at det er viktig å etterleve denne type program, dvs. benytte hele programmet slik det er beskrevet, men at det også er viktig å tilpasse programmet så individuelt og fleksibelt som mulig til hvert barn og familie, til den lidelsen barnet har og ut ifra hvordan barnet fungerer og har det der det bor.

Driften av denne type program forutsetter at terapeuten har sertifisering og at terapeuten arbeider med å bygge opp allianse, skape engasjement og motivasjon hos ungdom og foreldre, i følge Haugland.

COOL KIDS BARN/UNGDOM i gruppe eller individuelt

Terapien består av 10 timer, som varer ca en time hver. Vanligvis er det to informasjonsmøter med foreldre (1-2 timers varighet rundt første og tredje time) og to individuelle konsultasjoner med foreldre (ca. tretti minutter per familie omtrent ved 5. og 7. time).

Terapien gis i grupper eller individuelt på skoler eller institusjoner.

Ungdom kan gå i gruppene, uten at foreldrene er med på selve gruppene.

Kjernkomponentene i Cool Kids

Barne og ungdomsvennlige metoder brukes i manualen. Kjernekomponentene i terapien er:

  • Realistisk tenkning/detektiv tenkning
  • Eksponering (gradvis eksponering/trappestiger/eksponering i timen/atferdseksperiment
  • Psykoedukasjon og Foreldreinvolvering

Programmet inneholder psykoedukasjon, kognitiv restrukturering, eksponering og inkludering av foreldre.

RKBU-VEST gir opplæring, godkjenning av veiledere og godkjenning som Cool Kids-terapeut Programmet tilbys i Norge i kommunehelsetjenesten, skolehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Cool Kids serien på norsk består av:

  • Cool Little Kids
   • Et selektivt forebyggende program for foreldre med førskolebarn i risiko forangstproblemer (oversatt av Ørbech, Kristensen, Flaten og Haugland)
  • Cool Kids (CHILLED), samt Chilled out
   • Et Internett-program for ungdom (Helse Bergen)

 

LITTERATUR

Beskrivelse av programmet og evalueringer gjennomført:

Haugland, B.S.M., Wergeland, G.J., Bjåstad, J.F., & Thastum, M. (2017). Cool

kids/Chilled – for å mestre den vanskelige angsten. I: J. Kjøbli, H. Eng, S.K.

Ertesvåg, & I. Frønes (eds.). Å mestre det vanskelige. Individrettede

intervensjoner for barn og unge, Oslo: Gyldendal Forlag, s 20-42.

Meta-analyse av programmets effekt:

Mychailyszyn, M. P. (2017). “Cool” youth: A systematic review and

comprehensive meta-analytic synthesis of data from the Cool Kids family of

intervention programs.” Canadian Psychology/Psychologie canadienne

58(2): 105-115.

 

Ungsinn – evaluering.

https://ungsinn.no/post_tiltak_arkiv/cool-kids-1-utg/

 

«KONKLUSJON
Cool Kids er et evidensbasert tiltak som har et solid teoretisk fundament. Programmet er godt beskrevet. Resultater fra nordiske effektstudier tyder på at programmet kan bidra til reduksjon av angst og depresjonssymptom sammenlignet med vanlig behandling og effekten er vist å holde seg over tid for flere hoved utfallsmål. Cool Kids klassifiseres på evidensnivå 5 – Tiltak med sterk dokumentasjon på effekt»

 

Anbefalt litteratur:

Spence, S.H., Cobham, V., Wignail, A., Lyneham, H. & Rapee, R.M. (2016).

Hjelp ditt engstelige barn – en foreldreveiledning. Gyldendal.

 

(Øverland, 10.12.23, basert på Hauglands foreleninger i 2-årig KAT , RKBU-Vest, 2023)

Tilbake til topp