Sosial Persepsjons Trening (SPT)

Hvordan kan vi bedre forholdet til andre mennesker og få utviklet sosiale relasjoner?

Sosial persepsjons Trening er et modulbasert program, med barnevennlige metoder, som bruk av rollespill, lek og billedtolkning.

I Norge har professor erimetus Knut Gundersen utviklet SPT til norske forhold.

«Utvikling av sosial kompetanse handler i stor grad om hvordan vi tolker menneskene rundt oss. I dette programmet blir unge bevisste på ulike perspektiver som kan være viktige for tolking av en sosial situasjon.

Disse omfatter blant annet tolking av følelser, forståelse av kulturelle forskjeller, kunnskap om uskrevne lover og regler i ulike situasjoner, empati, og hvordan tanker og følelser om en gitt situasjon påvirker handlinger.

Sosial kompetanse er knyttet til hvordan man kan ta i bruk ulike ferdigheter i ulike situasjoner. Den komplekse prosessen der man tolker informasjon og velger sine handlinger er derfor avgjørende. Uhensiktsmessige tolkninger kan hindre oss i å gjøre hensiktsmessige valg.» (Dosent Knut Gundersen)

SPT kan gjennomføres over ti timer i et klasserom, men det kan også benyttes individuelt for å lære sosial persepsjonstrening og trene sosial kompetanse.

Målet er å sette barna bedre i stand til å vurdere hvilke regler, intensjoner og muligheter som ligger i ulike hverdagslige situasjoner. Ved å kunne analysere sosiale situasjoner og opptre på gjensidig grunnlag ved å være sensitive for andres signaler (tanker, følelser og handlinger) er målet å kunne fungere bedre i hverdagen. Programmet tilpasses det enkelte barnet/ungdommens utvikling og behov, basert i manualen (1klasse og ut VGS). Modulene inneholder timer i følgende temaer: Introduksjon til SPT, tokning av følelser, åpne og skjulte regler i ulike situasjoner, kulturelle likheter og forskjeller, bakgrunnsvariabler/bakgrunnshendelser, forholdet mellom tanker, følelser, signaler og handlinger, tolkning av andres intensjon, tankefeller, timing (rett tid og sted) og forståelse av konsekvenser.

Temaene som tas opp i kurset har bidratt til at elever har forstått egne og andres handlinger og reaksjoner bedre, og på den måten bidra kurset til færre konflikter og reduksjon i mobbing. Programmet er studert som tiltak rettet mot skolen, men er basert på KAT og kan også benyttes i enkelte timer, for å stimulere og hjelpe til med å bedre sosial kompetanse.

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1162079.pdf

Manual; Gundersen, K.K., Stromgren, B. & Moynahan, L. (2013). Social Perception Training. SBN: 9780878226801, Research Press Inc.,U.S.

 

(tekst: Klara Øverland, 10.12.23, basert på Knut Gundersens forelesning i 2årig KAT for RKBU-Vest, 2023)

Tilbake til topp