30.04.2024

Kognitiv atferdsterapi, tilrettelagt for NAV

Til vanlig utdanner vi i NFKT helsepersonell fra ulike profesjoner og roller. Men de er ikke de eneste som møter mennesker i vanskelige situasjoner. Etter forespørsel er vi nå i gang med en utdanning for veiledere på NAV.

– Vi skal jo ikke drive behandling, men har sett et behov for å få noen gode verktøy til bruk i samtale med klientene våre, sier Mai Nedland. Hun er veileder i ungdomsavdelingen i NAV Lister. Tidligere har hun imidlertid jobbet innenfor psykisk helsevern, og har da også tatt videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning, trinn 1. Da Ungdomsgarantien ble innført i NAV 1. juli 2023, så hun behov for å ta grep også i NAV. – Ungdomsgarantien sier at alle mellom 16 og 30 år skal få en fast veileder og tettere oppfølging fra NAV, forklarer hun. Den gjennomsnittlige klientporteføljen skulle i den forbindelsen ned fra over 100 brukere per veileder tidligere, til nå rundt 40 – 50. – Mange av disse ungdommene har det tøft, og samtidig er DPS og andre kommunale tjenester ofte presset, så ventetiden for å få hjelp i helsevesenet kan være lang, legger kollega Tina Pedersen til. – Vi er veldig klare på at vi ikke skal drive behandling, men vi må kunne gjøre det vi kan for å hjelpe dem å sortere i livene deres og få dem inn på et bedre spor.

Hele avdelingen

Det var Nedland som tok kontakt med NFKT for å høre om det lot seg gjøre å tilpasse en utdanning i kognitiv atferdsterapi sånn at den skulle passe inn med perspektivet til NAV. Deretter løftet hun det opp til avdelingsleder i NAV Lister, Jon Erling Erlandsen. – Vi har tatt et valg om å sende hele avdelingen på denne utdanningen, totalt 28 personer, hvorav halvparten er fra ungdomsavdelingen, og den andre halvparten er jobbspesialister. Dette er fordi vi har tro på at vi på den måten kan få god kompetanse og gode verktøy som kan komme alle våre brukere til gode. I tillegg tror jeg det gjør noe med arbeidsmiljøet i avdelingen når man kommer sammen for å lære nye ting på denne måten.

Den gode samtalen

Når Pedersen og Nedland treffer sine brukere i det daglige, er de opptatt av å gjøre det på deres premisser. Da er det ikke alltid et NAV-kontor er det rette stedet. – Vi kan gå en tur sammen med dem, eller ta en kjøretur. Vi har av og til møtt brukere langt ute på heia, smiler de. – Det viktigste er å få til den gode samtalen, og nettopp da er det gull verdt å ha noen verktøyer som legger mest mulig til rette for det. Mange av de vi møter sliter med angst, rus eller depresjon i ulik grad, så da er det viktig at vi rydder unna det vi kan av hverdagsproblemer. Deretter kan vi få et klarere bilde av i hvor stor grad de fortsatt har behov for bistand av andre instanser, som for eksempel DPS. Når vi skaffer oss mer kompetanse gjennom denne utdanninger, tenker vi at det vil bli lettere for oss å se hvor i den balansen vi ligger.

Den tilrettelagte utdanningen til NAV Lister er allerede i gang, og deltakerne har vært gjennom sin første fysiske todagers samling i Lister med psykologspesialist Steinar Sunde som foreleser. Nå venter ytterligere fire samlinger, før eksamen står for døren i januar 2025.

Tilrettelagt utdanning

Undervisningsleder i NFKT, Siv Iren Juklestad, er fornøyd med at de har fått utdanningen på plass. Hun og resten av utdanningsutvalget har lagt ned en god innsats for å skape en utdanning som gir de NAV-ansatte de verktøyene de trenger i sin hverdag. – Denne skreddersydde videreutdanningen til NAV Lister retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser knytt til tema depresjon, sinne og vold, panikk og sosial angstlidelse og skadelig rusbruk, forklarer hun. – Vi har lagt vekt på å belyse kartlegging av vanskelige situasjoner og utforming av aktivitetsplan for bruker i samarbeid med veileder. Nå gleder vi oss til å se resultatene etter hvert som utdanningen skrider frem, avslutter hun.

 

Tilbake til topp