19.04.2018

Kognitiv terapi ved forebygging av psykose

Ivar Elvik jobber med psykosepasienter ved Ahus. Foto: Aina Skoland

I sin psykosebehandling har Universitetssykehuset i Stavanger lenge satset på tidlig intervensjon gjennom Tips-prosjektet. Til å begynne med definerte de det som å gripe inn etter første psykotiske episode. Men så gikk de lenger.

– Når man går inn og gir behandling etter første psykotiske episode, ser man ofte en bedring i funksjonsnivå sammenlignet med de som ikke får behandling på dette tidspunktet. Vi har tall som viser at dobbelt så mange blir friske ved tidlig intervensjon enn ved sen innsats. Likevel er symptomene i stor grad de samme for begge grupper, forklarer Ivar Elvik. Han jobber til daglig som psykologspesialist på en sengepost for psykose ved Universitetssykehuset i Stavanger. Han har også vært involvert som behandler og veileder i sykehusets prosjekt med kognitiv terapi som forebygging for psykose som en del av Tips-prosjektet.

– Det vi ser er at man ofte opplever vanskeligheter på jobb eller skole og sosialt før første episode. Mange sliter med søvnproblemer, angst og depresjon. I 2012 startet vi derfor et prosjekt der vi ønsket å komme inn i bildet allerede der pasientene er i risiko for psykose. Vi syntes rett og slett at «tidlig intervensjon» ble for sent.

Pasientene har kommet til oss via et telefonnummer som folk kan ringe for å få råd og vurdering. Der kan både foreldre, fastleger og lærere ringe inn, foruten selvfølgelig den det gjelder selv. Når de så kommer inn til oss blir uttrykk som psykose og risikoen for dette, tatt opp i behandlingen, men vi jobber også med å normalisere og avstigmatisere begrepet psykose. De som har kontaktet oss har fått tilbud om kognitiv terapi og familieterapi – og dessuten fått Omega 3. Behandlingen har i forskningsøyemed strukket seg fra tre ganger, opp til 26 behandlingstimer i løpet av et halvt år, men om noen fortsatt har følt behov for behandling utover dette, har de fått det.

Når vi nå går inn allerede hos risikopasienter, altså de som enda ikke har hatt erfaring med psykose, vet vi selvfølgelig ikke akkurat hvem av dem som eventuelt ville ha fått en episode i framtiden. De foreløpige tallene er likevel lovende. Av de 83 inkluderte som vi har fulgt over to år har ti av dem (12 %) konvertert til psykose, sammenlignet med 29 % som er den forventede raten etter to år i henhold til en metaanalyse fra 2012.

Gjennom prosjektet har også rundt 40 behandlere fra sykehusene i Stavanger og Haugesund fått opplæring i bruken av kognitiv terapi som forebygging av psykose. – Ut fra de resultatene vi har sett, kommer vi i hvert fall til å fortsette å jobbe på denne måten i Stavanger, påpeker Elvik.

Tilbake til topp