08.05.2017

Kompetanseområder i kognitiv terapi

kompetanseområder

Kognitiv terapi er et omfattende fagfelt, og den som skal utøve kognitiv terapi trenger ferdigheter på en rekke områder. På nettsiden vår finner du en gjennomgang av de mest sentrale kompetanseområdene. Her kan du se en oppsummering.

Kompetanseområdene ble opprinnelig utviklet i England, både som en oversikt over faget, og som et læringsmål for terapeuter under utdanning. Den er bygget på en omfattende gjennomgang av forskning på hva som er sentrale ferdigheter i utøvelsen av kognitiv terapi. Hva skal terapeuten kunne for å gi best mulig hjelp til sine pasienter? Her i Norge har Torkil Berge stått for oversettelsen av tekstene, og tilpassingen til norske forhold. Han understreker at dette ikke er en absolutt kravliste. – Det er ment som et redskap for utvikling av kompetanse i kognitiv terapi, og som viktige mål å strekke seg mot. Kompetanseområdene er del av grunnmuren for utdanningene våre. Det vil si at både helsemyndigheter og arbeidsgivere kan få et innblikk i hva det vil si å ta en utdanning i kognitiv terapi, og deltakeren selv kan bruke det til å danne et grunnlag for forventningene til utdanningen, og som en sjekkliste underveis. Det er også viktig for oss å kunne vise til at utdanningene våre bygger på internasjonalt anerkjente og dokumenterte kilder, avslutter Berge.

Hele dokumentet er svært omfattende, men en sammenfatning av det kan leses på nettsidene våre, og en kort oversikt over de fem sentrale kompetanseområdene kan du lese her.

1. Generelle terapeutiske ferdigheter

Dette området omhandler de grunnleggende terapeutiske ferdighetene en behandler bør ha. Det være seg å ha oppdatert kunnskap om psykiske lidelser, forståelse for hvilket endringsstadium en pasient er i, og viktigheten av å behandle pasienten med respekt og å være opptatt av å bygge en sterk allianse med pasienten.

2. Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi

Under denne overskriften snakkes det om at terapeuten skal ha en grunnleggende kompetanse i å etablere rammene for det terapeutiske samarbeidet, og å bruke det gjennom behandlingsløpet. Det vil si at terapeuten skal kunne formidle hovedprinsippene i terapiformen til pasienten, samt å forklare hvorfor det er en passende terapiform i det aktuelle tilfellet. Videre skal terapeuten være i stand til å følge en rød tråd der kognitiv terapi blir aktivt og systematisk brukt til å planlegge, gjennomføre og følge opp behandlingen.

3. Spesifikk teknikker i kognitiv terapi

Dette punktet handler om viktigheten av å kjenne til de behandlingsteknikkene som danner kjernen i de fleste former for kognitiv terapi, som for eksempel bruk av sokratiske spørsmål, eksponeringstrening og tilbakefallsforebygging.

4. Problemspesifikke intervensjoner

Kognitiv terapi brukes for å behandle mange ulike lidelser, alle med forskjellige behov. Under dette kompetanseområdet har forfatterne gått til eksperter som jobber med de forskjellige lidelsene og bedt dem utarbeide en liste over lidelsesspesifikke ferdigheter en terapeut skal kunne. Man har for eksempel hatt en dialog med Aaron T. Beck og medarbeidere om hva som er sentrale ferdigheter i deres tilnærming til depresjon, og tilsvarende med Anke Ehlers og David Clark om ferdigheter i behandling av posttraumatisk stresslidelse.

5. Metaferdigheter

Her dekkes ferdighetene i å bruke ferdighetene dekket under de andre områdene: Det å kunne sammenfatte og integrere behandlingen av den enkelte pasient gjennom en individuell kasusformulering og skreddersydd behandlingsopplegg. Under dette punktet ligger også det å ha kompetanse i å ta imot veiledning og holde seg oppdatert på faget.

Tilbake til topp