30.04.2024

Likeverdige tjenester i små kommuner

I Norge er det 357 kommuner, hvorav rundt halvparten av dem har mindre enn 5.000 innbyggere. Dette, sammen med forskjeller i økonomi, geografi og bosetningsmønster, tilsier at prinsippet om likeverdige tjenester kan være krevende å etterleve. Dette ønsket NAPHA å ta opp.

I Norge etterstreber vi et prinsipp om likeverdige tjenester, altså at alle nordmenn, uavhengig av hvor du er født og hvor du bor, skal ha lik tilgang til lovfestede tjenester gjennom hele livet. Det skal ikke spille noen rolle om du bor i en liten eller stor kommune, en fattig eller rik kommune, eller en kommune der bosettingen er spredt eller sentrumsbasert. Dette er et stort ansvar for kommunene, og kanskje da spesielt for de minste. Det nasjonale gjennomsnittet når det gjelder denne lovoppfyllelsen, er på 80 prosent.

Store utfordringer for små kommuner

Det synes åpenbart at prinsippet er en utfordring i et land med så stor variasjon. Ikke minst når det gjelder små kommuner som kan slite både med rekruttering og med utførelse av tjenester som i realiteten krever et visst «kundegrunnlag» for å kunne utføres effektivt. NAPHA ønsket å se nærmere på hvordan det i praksis står til i de minste kommunene, og de ble ikke overrasket over resultatet. – Utførelsen av enkelte lovpålagte tjenester er vanskeligere i små kommuner. Også når det gjelder modeller og satsninger som er anbefalt av enten helsedirektoratet eller gjennom evidens, kommer de minste kommunene dårlig ut, sier Stian Reinertsen som er faglig rådgiver i NAPHA. Dette var bakgrunnen for at NAPHA, i årets utgave av deres årlige kommunekonferanse, valgte nettopp temaet «likeverdige tjenester». – På konferansen så vi både på lovsituasjonen i forhold til de minste kommunene, men vi fikk også høre fra små kommuner som har klart å finne gode løsninger på ulike tjenestetilbud, enten på egen hånd eller i samarbeid med andre.

Digitalt og populært

I tråd med tanken om likeverdige tjenester, valgte de i år å avholde en heldigital konferanse, for andre gang i historien, med tanke på å gjøre det lettere også for de mindre kommunene å delta. Det viste seg å være lurt. – Vi er veldig fornøyde med deltakelsen på konferansen. Vi hadde over 500 unike pålogginger, men vi vet at det på enkelte lokasjoner var flere mennesker samlet. For eksempel var det noen som brukte konferansen som en fagdag i kommunen, og som da hadde over ti personer i rommet samtidig. Det er dermed vanskelig å fastslå akkurat hvor mange deltakere som var med på hele eller deler av konferansen, men at det var god deltakelse, det er Reinertsen ikke i tvil om. Blant deltakerne var over 200 kommuner representert, i tillegg til forskningsmiljøene, kompetansesentrene, statsforvaltere, helsedirektorat og helsedepartementet, politikere, og representanter fra universitet og høyskole. – Vi var opptatt av å sette opp et program som kunne tiltrekke oss ulike typer aktører, og det synes vi at vi klarte, sier en fornøyd Reinertsen.

Tettpakket program

Konferansen som gikk av stabelen 12. mars i år hadde et tettpakket og ambisiøst program. – Vi hadde mange ulike foredrag, blant annet et som gikk på generalistkommuneprinsippet og hva det har å si for kravene til kommunene. Vi hadde også ulike eksempler på små kommuner som har klart å finne gode løsninger i en utfordrende hverdag med spredt bosetning og små fagmiljøer, og vi hørte om prosjekter der interkommunalt samarbeid har vært gjort på en god måte. Vi var også innom brukerperspektiver både på individnivå og systemnivå, og vi hadde besøk fra Herning kommune i Danmark for å se på deres arbeid med recoveryhåndtering. Psykologforeningen var også på podiet, ved president Håkon Skard, som snakket om utvikling av kommunale psykiske helsetjenester, også når man tar høyde for utfordringen det er å rekruttere sykepleiere og psykologer på småstedene. Dette var bare noe av hva den omfattende dagen dekket, og Reinertsen er tydelig på hva som har vært motivasjonen bak sammensetningen av dagens agenda. – Vi ønsker å nå ut til, men også nå inn til, så mange som mulig av de som har med denne problematikken å gjøre til hverdags. Hvis du vil lese mer om konferansen, kan du gjøre det her.

 

Tilbake til topp