27.01.2020

Opplæring i Rask psykisk helsehjelp – åpent for alle kommuner

Rask psykisk helsehjelp (RPH) har blitt et populært kommunalt lavterskeltilbud. Nå får også kommuner som ikke inngår i Helsedirektoratets prosjekt en mulighet for tilrettelagt opplæring.

RPH er et gratis kommunalt lavterskeltilbud, tverrfaglig sammensatt, som gir et variert tilbud med veiledet selvhjelp via nettbaserte tiltak, mestringskurs og samtaleterapi, bygget på ulike former for kognitiv atferdsterapi. Målgruppen er personer over 16 år med angstlidelser, depresjon og søvnproblemer. Folkehelseinstituttets evaluering av RPH i de første 12 kommunene viste høy brukertilfredshet og at 6 av 10 pasienter ble regnet som friske etter korttidsbehandling. En randomisert kontrollert studie utført av Folkehelseinstituttet viste betydelig bedre resultater hos de som mottok hjelp i RPH enn i de ordinære hjelpetjenestene.

Til nå har 62 kommuner og bydeler fordelt på 58 team etablert et tilbud om Rask psykisk helsehjelp med prosjektstøtte fra Helsedirektoratet. Støtten omfatter både driftstilskudd de første tre årene og et spesielt opplæringsprogram som drives av Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT).

Ved søknad om tilskudd i 2019 fikk imidlertid hele 33 kommuner og bydeler avslag. Bare fem nye kommuner fikk tilskudd. I statsbudsjettet for 2020 er kun 22 millioner satt av til kommuner som vil satse på RPH, slik at det igjen vil bli et lite mindretall av søknadskommunene som får innvilget støtte.

NFKT har fått henvendelser fra en rekke kommuner og bydeler som ønsker å satse på RPH selv om de ikke har mottatt tilskudd, og som har etterlyst et eget opplæringsprogram.

Innholdsrik utdanning

– Rask psykisk helsehjelp har blitt en etterspurt måte å organisere lavterskel hjelp på, for informasjonsformidling, veiledet selvhjelp og behandling, forklarer psykologspesialist Torkil Berge som er kursleder. – Utdanningen innebærer 13 månedlige samlinger, hvorav 11 av dem går over tre dager, inkludert en egen dag med konkret og praktisk klinisk ferdighetstrening. Deltakerne får opplæring i ulike former for kognitiv atferdsterapi for angstlidelser, lett og moderat depresjon og insomni. De får også trening i å benytte veiledet selvhjelp, deriblant opplæring i de stadig nye nettprogrammene som utvikles også i Norge for dette formålet. Deltakerne lærer samtidig å gjennomføre ulike typer av mestringskurs, som er en viktig del av RPH-tilbudet. Utdanningen inkluderer dessuten opplæring i å snakke med pasienter om barnas situasjon og behov når mor eller far er deprimert, og om tilrettelegging for de aller eldste pasientene og for personer fra ulike etniske minoritetskulturer. Også suicidalvurdering er en del av programmet, for at terapeutene raskt skal kunne identifisere og videreformidle potensielt suicidale pasienter.

En del av en sammenheng

En rød tråd i opplæringsprogrammet er hvordan RPH-tilbudet skal inngå som en naturlig del av hjelpetjenestene i kommunen. – Når man kommer inn med en ny tjeneste er det viktig at det implementeres på en slik måte at det fungerer godt sammen med det eksisterende tilbudet. Det er særlig viktig for RPH, der pasienten ikke trenger legehenvisning for å ta kontakt, understreker Berge. – Derfor er samhandlingskompetanse og relasjonen til andre deler av hjelpeapparatet, ikke minst fastlegen, viktig i opplæringsprogrammet. RPH er et korttidstiltak, mens fastlegen har den lengre oppfølgingen av pasienten. Dessuten er det ofte viktig at fastlegen samtidig kan ha et blikk på pasientens somatiske helse. Tilbakemeldingene fra fastlegene, som har en svært høy arbeidsbelastning og et omfattende ansvar,  viser at de vurderer RPH helsehjelp som et kjærkomment supplement.

Ny utdanning, åpen for alle kommuner

Det nye utdanningstilbudet i Rask psykisk helsehjelp, som er åpent for alle kommuner og bydeler i landet, har første samling 3.–4. februar. Det er enda mulig å melde seg på. Ta kontakt på Lene@kognitiv.no

 

Tilbake til topp