20.12.2021

Rask Psykisk Helsehjelp – en modell

RPH-modellen

Rask Psykisk Helsehjelp brer om seg, og stadig nye kommuner får tilbudet på plass. Det har vært mye spenning rundt omlegging av den tilhørende tilskuddsordningen, men NAPHA kan forsikre at det er spennende ting på gang.

Tidligere har Helsedirektoratet delt ut støtte til opplæring og oppstart av RPH-team i kommunene. Fra og med 2021, har teamene selv måttet bekoste initieringen og driftingen av RPH-team, men til gjengjeld har flere fått mulighet til gratis utdanning. Samtidig utvides samarbeidet mellom NFKT og NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid), og med det blir støtten til det daglige arbeidet ute i kommunehelsetjenesten stadig bedre.

Behov for en modell

– Vi har lenge sett et behov for å gi teamene støtte til overgangen fra den mer forskningsbaserte implementeringen og til den praktiske driften, forteller Trond Asmussen, som er faglig rådgiver i NAPHA. – Vi har derfor i lengre tid arbeidet med å lage en modell som kommunene og teamene kan se til i sitt arbeide, uansett hvilken fase de måtte befinne seg i. Denne modellen kommer nå inn i den oppdaterte håndboken som er på vei ut til teamene.

Svar på spørsmål

Rask Psykisk Helsehjelp, som et tilbud til kommunen innbyggere fra 16 år og oppover, med lett til moderat depresjon og angst, søvnproblem og begynnende rusproblem, startet som et pilotprosjekt i 2012, og bygger på erfaringene fra innføringen av et tilsvarende program i Storbritannia. Siden den spede begynnelsen har programmet nå økt til å inkludere rundt 65 RPH-team rundt om i landet, og alle disse, samt nyetablerte team, skal ha oppfølging for å sikre at de får den støtten de trenger, og for å sørge for at de holder seg til den forskningsbaserte metoden de er kurset i gjennom RPH-utdanningen. – Bare i løpet av 2021 har vi vært i kontakt med 25 – 30 kommuner som har hatt spørsmål i forbindelse med drift av RPH-programmet, forteller Asmussen. – De spørsmålene vi har fått, har vi aktivt samlet, bearbeidet og lagt inn i denne modellen som vi nå presenterer. Det er altså snakk om en visualisering av noe vi har holdt på med lenge, og som vi har følt at har manglet både i vår egen håndbok og øvrig litteratur.

Bedre oppfølging til teamene

Modellen ble først presentert på en nasjonal nettverkssamling på tampen av året, men den kommer ikke i isolasjon. – Vi har også sendt ut en nasjonal kartleggingsundersøkelse, og håper at vi i løpet av 2022 skal få på plass en monitoreringsordning. Alt henger sammen, og all informasjonen vi får inn skal komme teamene til gode, forsikrer Asmussen som er opptatt av at alle gode krefter skal samles om RPH-teamene. – I tillegg jobber vi for at det skal bli mer nettverk og erfaringsutveksling på tvers av teamene, og der kommer blant annet den nyopprettede veilederordningen inn (se mer om den i en annen sak.) Modellen i seg selv er dessuten en helhetlig hjelp til kvalitetssikring. Den er såpass konkret at den i hver fase tar for seg hvilke hovedoppgaver man skal jobbe med, og hvilke støttefunksjoner som kommer inn parallelt. Den vil også fungere i de tilfellene der små kommuner samarbeider på tvers av kommunegrensene for å opprettholde et godt tilbud.

RPH er i vinden

Enkelte var bekymret for at omleggingen av tilskuddsordningen skulle gjøre at det ble en stopp i utbredelsen av RPH-ordningen, men det ser ikke lenger ut til at det er en reell bekymring. – Nei, vi har nå rekordsøkning til utdanningen, og med de stadig mer omfattende tiltakene for å støtte opp om arbeidet som gjøres rundt om i kommunene, ser det ut til at det vil bli mange nye team i årene som kommer. Asmussen er ikke overrasket over utviklingen. – Den kompetansehevingen som oppnås ute hos teamene gjennom RPH-programmet, er virkelig imponerende. Dessuten ser man at denne måten å organisere det psykiske helsearbeidet på, er effektiv og fungerer godt i praksis. Nasjonalbudsjettet ser ut til å støtte opp om programmet i mange år framover, og på sikt håper vi også å kunne utvikle et tilsvarende behandlingstilbud for innbyggere under 16 år. Vi ser i hvert fall fram til hektiske RPH-år i tiden som kommer, avslutter Asmussen.

Tilbake til topp