29.04.2022

RPH Veiledningsordningen

Torstein Soldal med RPH-teamet i Bergen. Foto: Terje Petter Leiros

Rask Psykisk Helsehjelp brer stadig om seg. Nå er også veiledningsordningen på plass. Fra og med denne våren møtes terapeuter fra RPH-team fra hele landet til veiledning og erfaringsutveksling.

Før påske hadde alle de 33 gruppene gjennomført sin første runde med veiledning med eksterne veiledere, og stemningen var god. – Vi satte sammen gruppene på tvers av RPH-teamene fra hele landet, forklarer Marit Mørch Jacobsen. Hun er prosjektleder for RPH veiledningsordningen. – Tanken med det er å få utnyttet erfaringene fra hvert enkelt team og spre kunnskapen mest mulig, sier hun, og det kan se ut som det har fungert. Torstein Soldal er sosionom og tverrfaglig spesialist på RPH-teamet i Bergen, og var en av de rundt 190 deltakerne som var med på første runde med veiledningsgrupper. – Vi er til sammen ti ansatte på teamet vårt nå. Når hver av oss var på forskjellige grupper, betyr det at vi samlet sett kunne innhente erfaring fra veldig mange andre kollegaer, forteller Soldal. Han har, til tross for at første veiledningsgruppe i stor grad gikk med til å avklare arbeidsmåte, mål og forventninger, allerede oppdaget prosjekter i andre RPH-team som han vil se nærmere på for å lære av, som direkte følge av veiledningsgruppen.

Støtte og veiledning

Med denne nye ordningen begynner organisasjonen rundt RPH-teamene å komme godt på plass. Apparatet er delt mellom NAPHA som tar seg av implementeringsstøtte og veiledning på det organisatoriske, NFKT som holder utdanningen og veiledning på det kliniske og faglige, og Helsedirektoratet som er finansierer og premissgiver. Til sammen skal dette apparatet legge til rette for effektiv drift og et faglig innhold på høyt nivå, som skal utføres i henhold til rammeverket for Rask Psykisk Helsehjelp-modellen. Da blir det også vesentlig å skape kommunikasjon på tvers av gruppene.

Oppfølging og kontakt på flere plan

Det var knyttet stor spenning til veiledningsordningen da den skulle starte opp. Den første digitale samlingen brukte gruppene til å bli kjent, til å avklare hvordan de skal jobbe fremover, og hva slags mål og forventninger hver enkelt har til veiledningen. – Det er helt nytt i kommunehelsetjenesten med denne type ekstern veiledning initiert av helsemyndighetene, forklarer Mørch Jacobsen, og understreker samtidig at det ikke betyr at kommunene er fritatt for sitt ansvar for veiledning og fagutvikling. – Nei, det gjør det ikke. Veilederprogrammet til RPH er fire digitale og en fysisk samling i året, og det alene er ikke nok. Dette skal være et supplement til det arbeidet som kommunene selv gjør for sine ansatte. I tillegg vil vi legge til rette for at deltakerne i ordningen kan finne sammen i buddy-par, på samme måte som de er kjent med fra RPH-utdanningen. Dette vil være helt opp til deltakerne å styre selv, men mange har sett at dette er nyttig. Med tanke på kontakt i det daglige finnes det også en Facebookgruppe for de ansatte i RPH-teamene, og Mørch Jacobsen er dessuten i ferd med å sette opp grupperom i Teams der kandidatene kan ha kontakt mellom veiledersamlingene.

God delingskultur

Soldal og hans kollegaer på RPH-teamet i Bergen, er relativt nye i tralten etter at de startet RPH-teamet i januar 2021. Til å begynne med jobbet de parallelt med RPH-utdanningen som de ble ferdige med i februar i år. De er allerede i prosess med å utvide teamet, og på sikt skal det dekke hele Bergen by. – Vi opplever at det allerede var en veldig god delingskultur i og mellom RPH-teamene, og denne eksterne veiledningsordningen bygger tydelig oppunder dette, mener han. – Vi tar med oss informasjonen fra de ulike veiledningsgruppene tilbake til vårt eget team og kan diskutere internt den læringen vi har tatt med oss, enten det dreier seg om fagutvikling, annen måte å presentere kursmateriale på, nye måter å jobbe med enkelte pasientgrupper på, eller andre ting. I tillegg er det en kortere vei å kontakte ansatte i andre RPH-team dersom man har spørsmål når man er kjent med dem og hva de jobber med i det daglige, avslutter Soldal som ser fram til videre veiledning.

 

Tilbake til topp