28.04.2021

RPH vokser stadig

Trond Asmussen fra NAPHA

Rask psykisk helsehjelp vokser stadig i Norge. Nylig vant NFKT anbudet med å fortsette utdannelsen av nye RPH-team i fem nye år, men på veien fra skolebenken til operativ hverdag får kandidatene hjelp av NAPHA.

– Helt siden den spede starten med pilotprosjektet i 2012, har antallet RPH-team spredt over hele landet økt jevnt og trutt. Absolutt alle teamene som har startet opp i løpet av de snart 10–årene er fortsatt i drift. Et så stort prosjekt over så lang tid, helt uten frafall, må i seg selv kunne sies å være en suksess, hevder Trond Asmussen fra NAPHA.

En støttende rolle

NAPHA er godt kjent for alle de nå rundt 55 kommunene og bydelene i Norge som har RPH-tjenester, men deres rolle i RPH-prosjektet er kanskje mindre kjent utenfor. – NAPHAs oppdrag er å gi implementeringsstøtte til RPH-teamene, forklarer Asmussen. – Vi skal kort sagt hjelpe teamene fra skolebenken og over i operativ hverdag. Vi er ikke involvert i det fagkliniske i utdanningen, men ser heller på hvordan vi kan bidra til å planlegge og organisere inn i kommunen, samt å støtte og veilede i det praktiske arbeidet når teamene er oppe og står. I større og større grad har vi nå også en koordineringsrolle mellom selve utdanningen, som er bærebjelken i RPH-prosjektet, og Helsedirektoratet. Vi bidrar til at alle sammen kan spille ball for å gjøre hverandre gode.

En suksess

RPH- prosjektet og den tilhørende tilskuddsordningen til Helsedirektoratet, må kunne sies å være en suksess. – Ordningen ble evaluert i 2016, og dessuten ved en randomisert kontrollert studie i 2018. Begge undersøkelsene ga det samme svaret, nemlig at seks av ti av de som henvender seg til RPH, blir friske uten å måtte gå videre i systemet. I tillegg viste 2018-studien at RPH-behandling gir dobbelt så god effekt som annen, vanlig oppfølging og behandling i kommunene, og derfor vil være et godt bidrag og gi en kvalitetsøkning til det eksisterende tjenestetilbudet i kommunene. Dette er svært gode nyheter ettersom denne pasientgruppen, de med lettere psykiske lidelser, tradisjonelt ikke har hatt et godt tilbud i kommunehelsetjenesten. Vi ser også at vi helt siden starten har hatt langt større søkning enn hva det har vært vedtatt støtte til. Dersom alle som har søkt hadde fått tilskudd, ville vi så langt hatt mellom 120 og 150 RPH-team. I tillegg til at utdanningen og tilskuddsordningen har muliggjort organiseringen av RPH-team i kommunehelsetjenesten, har det også bidratt til et betydelig kompetanseløft i de kommunene som har fått delta. Vi håper nå at en ny utdanningsordning vil gi flere kommuner mulighet til å utdanne seg for å starte opp med RPH

Fortsatt utfordringer

Fra og med i år har tilskuddsordningen til Helsedirektoratet endret form, og det er nå snakk om et mer rent utdanningstilskudd, og ikke støtte til å opprette teamene i det daglige arbeidet i kommunen. – Dette er bra fordi vi får mulighet til å utdanne flere, men det er selvfølgelig også en utfordring fordi at det da blir opp til den enkelte kommune å dekke kostnadene ved opprettelsen av et slikt team i den operative tjenesten. Det er også utfordrende for mange kommuner å få tak i riktig og tilstrekkelig kompetanse. I tillegg har vi så langt snakket om opprettelsen av teamet i seg selv, men ikke sett så mye på kapasiteten til det enkelte team. Et RPH-team består i utgangspunktet av fire og en halv stilling, noe som tilsier en tenkt kapasitet på å behandle ca. 450 personer, noe som statistisk skulle tilsi en populasjon på rundt 20.000 innbyggere. I store kommuner, og i byer, særlig der det ikke er etablert team i bydeler, er dette altfor lite. Hele poenget med konseptet er jo at innbyggerne skal få rask hjelp når de trenger det, og da blir det en utfordring når listene fylles opp langt raskere enn man klarer å ta unna.

Store mål

Utfordringene til tross, rask psykisk helsehjelp som tilbud fortsetter å vokse. – Det er et stykke igjen før vi kan kalle det en nasjonal implementering, medgir Asmussen. – Målet er å ha et tjenestetilbud i 250 kommuner, og vi ønsker selvfølgelig også at vi kan komme dit hen at vi har tilstrekkelig kapasitet, også i kommuner med mange innbyggere. Vi jobber imidlertid videre, og større kapasitet på utdanningen, som vi nå får, er absolutt et viktig bidrag. I tillegg jobber vi nå med tiltak som interkommunale samarbeid, bedre og mer effektive systemer for erfaringsutveksling mellom teamene, og forhåpentligvis også en fremtidig veilederordning. Vi er i hvert fall ikke i tvil om at rask psykisk helsehjelp er veien å gå.

Tilbake til topp