31.05.2022

Sertifisering av kognitive terapeuter?

Foto: Lene Finnerud

Spørsmålet har kommet opp flere ganger, senest da det ble lagt fram av et av våre medlemmer på årsmøtet i fjor: Er det mulig å få på plass en ordning for autorisering av kognitive terapeuter?

Kognitiv terapi som metode har lenge vært populært, og det er ikke til å unngå at det dermed dukker opp flere aktører, kurs og utdanningstilbud av varierende kvalitet, omfang og seriøsitet. Følgen av dette er at det finnes mange rundt om i Norge som kaller seg selv «kognitiv terapeut», uten at de nødvendigvis har den kompetansen eller bakgrunnen vi mener man bør ha for å hevde at man utfører pasientbehandling etter den kognitive modellen.

Satt i gang utredning

Det har derfor i flere år vært etterspurt en form for sertifiseringsordning, ikke minst etter at endringen hos NOKUT førte til at studiepoengene forsvant fra våre utdanninger i 2016. På NFKTs årsmøte i 2021, kom spørsmålet opp igjen, og vi har derfor nå tatt tak i problemstillingen. – Vi har satt ned en arbeidsgruppe for å vurdere mulighetene og konsekvensene av å opprette en slik ordning, forteller Lene Finnerud som er administrativ leder i NFKT. Gruppen består av Siv Juklestad som er høyskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet, og Peter Prescott som har vært kursleder, ferdighetstrener og medlem i Utdanningsutvalget i NFKT i en årrekke. Begge kjenner de norsk utdanningssystem og NFKTs utdanninger svært godt.

Nasjonalt fagorgan

– Det vi konsentrerer oss om nå er å se på mulighetene for å få på plass en ordning der vi, som nasjonal forening for faget, kan sertifisere kandidater, forklarer Finnerud. Hun medgir at det ideelle hadde vært å få en sertifisering fra helsemyndighetene, men det er et veldig mye større lerret å bleke. – En sånn ordning vil være en god mulighet for behandlerne til å dokumentere sin kompetanse i kognitiv terapi, og derigjennom bidra til å kvalitetssikre behandlingen.

Samtidig er det ikke tvil om at det å sertifiseres vil, og må, stille store krav til kandidatene, både når det gjelder utdannelse, kompetanse og erfaring, understreker hun, og poengterer samtidig at det vil være frivillig å sertifisere seg. – Men det vi tenker, er at kandidatene eventuelt vil vurderes på bakgrunn av nettopp hva slags kompetanse og erfaring de kan legge til grunn, og ikke hvilken utdannelsesinstitusjon de er uteksaminert fra, sier hun, og åpner dermed for muligheten for at ordningen også vil gjelde kandidater som har fått sin kognitive utdanning fra andre institusjoner enn NFKTs egne utdanninger. – Jeg tenker at det er naturlig ettersom vi er et nasjonalt fagorgan, bekrefter hun.

Arbeidsgruppen er nå i gang med sin utredning av saken, og første rapport vil bli lagt fram for styret i september i år. Vi vet at dette er et tema som opptar mange, og vi skal selvfølgelig holde dere oppdatert på veien videre.

Tilbake til topp