Spesialisering i psykoterapi for psykologer

Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT) tilbyr utdanning i kognitiv atferdsterapi som godkjennes av Norsk Psykologforening som en sentral del av fordypningsprogrammet i spesialiteten psykoterapi for psykologer.

Som spesialist i psykoterapi har du kompetanse som er etterspurt både i allmenn- og spesialisthelsetjenesten.  En psykologspesialist har ulike roller her, som psykoterapeut, veileder, rådgiver eller leder for psykiske helsetjenester.

Du får gjennom den to-årige utdanningen (tre-årig fra 1.7.2024) til NFKT en grundig innføring i prinsippene i kognitiv atferdsterapi.  Du får trening i og kunnskaper om bruk av terapien ved problemområder som depresjon, angstlidelser, psykoselidelser, insomni, personlighetsforstyrrelser og ettervirkninger av traumer.  Gjennom gruppeveiledning som inkluderer bruk av videoer av egne terapier, får du en arena for å utvikle din kompetanse som terapeut.  I tillegg til 176 timer kurs består utdanningen av 7 dager med spesifikke øvelser og tilbakemeldinger for å trene dine ferdigheter som terapeut.  Ferdighetstreningen er godkjent som tellende som “egenerfaring” av Norsk Psykologforening.

Behandlingsmodellene du får opplæring i etterprøves og utvikles gjennom vitenskapelige studier.  Det kontinuerlige samspillet mellom forskning og klinikk bidrar til at kognitiv atferdsterapi er den psykoterapeutiske tilnærmingen det er gjort mest systematisk forskning på.  Tilnærmingen anbefales derfor i helsemyndighetenes nasjonale retningslinjer for en rekke lidelser.  Kognitiv atferdsterapi er også den mest utbredte og best evaluerte psykologiske behandlingstilnærmingen ved somatisk sykdom, langvarige smerter og utmattelse.

Prinsippene i kognitiv atferdsterapi anvendes i hele behandlingskjeden – allmennhelsetjenestene, ambulante tjenester, poliklinisk oppfølging og døgnbehandling.  Dessuten benytter mange selvhjelpsgrupper prinsipper og selvhjelpsmateriell fra kognitiv atferdsterapi i sin virksomhet.  Slik tjener tilnærmingen til å binde tiltak sammen og etablere et felles språk for forståelse og endring.

I tabellen under er en oppstilling av kravene som er satt av Norsk Psykologforening for spesialiteten i psykoterapi.
Lengde på obligatorisk program er endret og trår i kraft 1. juli 2024. Det vil si at utdanningsprogram med oppstart etter 1. juli neste år, må imøtekomme kravene i ny målbeskrivelse for obligatorisk program i psykoterapi.  
I tillegg er det endring i kravet til veiledning (gjelder videreutdanninger som starter etter 1. juli 2024): Minimumskrav på antall timer med metodeveiledning: Minimum 80 av de totalt 180 timene skal benyttes til metodeveiledning og inngå i utdanningsprogrammet. 

Krav Norsk Psykologforening NFKT utdanning Resterende krav
Kursrekke 160 timer 160/176 timer (ny studieplan) Krav oppfylt
Veiledning 180 timer 50 timer 130 timer veiledning
Egenerfaring* 100 timer 32/56 timer (ny studieplan) 68/44 timer egenerfaring
Praksis Fem års erfaring.  Minst 4 år i regelmessig praksis i anerkjente og etablerte psykoterapeutiske metoder.  Minst to forskjellige tjenestesteder.  Minst to av årsverkene må være i psykisk helsevern eller ekvivalent.
Skriftlig arbeid Skriftlig arbeid som bygger på materiale fra egen psykoterapeutisk praksis.
Fellesprogramet Må være gjennomført før oppstart for at NFKTs utdanning godkjennes som del av spesialiteten.  Fellesprogrammet inkluderer krav om 12 måneder veiledet praksis, 60 timers veiledning og 96 timer kurs.

*Kollegaveiledning vil ikke kunne telle som egenterapi/egenerfaring. Dersom egenerfaringen skal være i form av veiledning er det spesifikke krav til type veiledning og det skal gis av psykologspesialist.

Ved å gå kursrekken vil du automatisk få diplom fra Norsk Forening for Kognitiv Atferdsterapi som bekrefter at du har fullført videreutdanningen.  Du er selv ansvarlig for resterende krav og søknad om godkjenning av spesialitet til Norsk Psykologforening.  Ved å ta videreutdanningen vil du også kunne søke om plass på NFKTs Veilederutdanning i kognitiv atferdsterapi, og bli en del av nettverket av over 350 godkjente veiledere i kognitiv atferdsterapi.

Tilbake til topp