09.06.2021

Ungdom med angst og søvnproblemer

I 2020 publiserte Bente Storm Mowatt Haugland med en gruppe kolleger en artikkel som omhandlet et kognitiv atferdsterapeutisk gruppebehandlingstiltak for ungdomsskoleelever med angstsymptomer. Nå har de også sett nærmere på hvilken effekt tiltaket har hatt for søvn-vansker hos disse ungdommene.

– Studien ble gjennomført med kolleger fra Modum Bad, ABUP/Sørlandet sykehus, Helse Stavanger og Helse Bergen, i samarbeid med blant annet RKBU Vest/NORCE. Den ble startet i 2014, og har involvert til sammen 313 elever fordelt på 52 grupper fra ungdomsskoler i ni ulike kommuner, dreide seg om å innføre et kognitiv atferdsterapeutisk gruppeopplegg for å hjelpe ungdom med angstsymptomer. Ungdommene ble rekruttert via skolehelsetjenesten. Ungdommene selv, foreldre, helsepersonell, lærere og andre, kunne kontakte helsesykepleier på de aktuelle skolene for å bli vurdert som deltaker i gruppebehandlingen, forklarer Haugland, som er psykologspesialist og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi, UiB, og forsker ved RKBU vest.

Behandlingsstudie

De rekrutterte elevene ble randomisert til tre grupper, hvorav den ene fikk delta i et gruppebehandlingsopplegg med kognitiv terapi på til sammen ti møter á 1,5 time. Den andre gruppen fikk en kortere versjon av kognitiv gruppebehandling med 5 møter av noe kortere varighet. Alle møter ble holdt på skolen i skoletiden. Den tredje gruppen ble satt på venteliste og fikk tiltaket 10 uker senere. – Vi så at ungdommene med angstplager også hadde høy score på mål for depresjon. Hovedmålet vårt var dermed å se om disse tiltakene hadde innvirkning på angst og depresjon hos disse elevene. Vi så da også at intervensjonen hadde en god effekt på både angst og depresjon. Resultatene publiserte vi en artikkel i 2020, men i etterkant har vi også sett på andre sider ved resultatene våre.

Søvnproblemer

En av disse andre sidene, som forskningsgruppen har fokusert på de siste månedene, dreier seg om søvn. – Vi vet at søvnproblemer ikke er uvanlig i ungdomsårene, men vi så også at i gruppen ungdom med angst og depresjon, var disse problemene betydelig høyere enn i befolkningen for øvrig. Det er også godt kjent at søvn og angst og depresjon påvirker hverandre gjensidig. Tidligere har man imidlertid antatt at så lenge man gjør noe med angsten, slik at elevene får mindre plager med bekymring og grubling, så vil søvnen også bedres som en følge av dette. Studien viste da også at søvnen ble noe bedret i løpet av den tiden elevene ble fulgt opp, men det var likt for intervensjonsgruppene og ventelistegruppen. Vi tenker dermed at det ikke er grunnlag for å si at tiltaket hadde noen effekt på søvn, og at det dermed er rom for forbedring av tiltakene vi gir til ungdom som har både angstplager og søvnvansker.

Trenger tiltak

Haugland påpeker at det også tidligere har vært gjort studier der søvn og angst overlapper hverandre, uten at hun mener det gir noen entydige svar. – Tidligere har man oftest studert barn fremfor ungdom, og dessuten har man gjerne brukt mål på søvn som i stor grad overlapper med angstsymptomer. Dermed blir det vanskelig på grunnlag av disse studiene, å fastslå at vi “bare” trenger å hjelpe dem med angsten, og så vil søvnen ordne seg av seg selv. Vi vil etter denne studien vurdere om det er behov for å hjelpe disse ungdommene med søvnproblemene deres, i tillegg til å behandle deres symptomer på angst og depresjon.

Ser framover

Nå har Haugland og resten av teamet bak studien publisert to artikler om resultatene som går på søvn. De vil framover jobbe videre for å se hvordan man kan bruke disse resultatene i arbeidet med tiltak for ungdom med angst og depresjon, sammen med søvnproblemer. – Gruppeopplegget vårt har en del standardelementer, men vi har også ulike temaer vi putter inn i henhold til behovet i den spesifikke gruppen, dersom noen for eksempel trenger å fokusere mer på selvhevdelse, avspenning, eller andre elementer. Dermed tenker vi at det kan være en idé å også legge inn tiltak som sikter seg spesifikt inn på søvn, uten at vi er helt i mål med akkurat hvordan vi vil gjøre dette. Kanskje finner vi noen gode svar på dette på inspirasjonskonferansen 2021, lurer Haugland med et smil.

Hvis du vil lære mer om arbeidet, kan du lese artiklene her og her.

Tilbake til topp