17.12.2020

Utdannelse i Kognitiv atferdsterapi for barn og unge

Annelise Fredriksen har vært på EABCT. Foto: Aina Skoland

NKFT tilbyr mange ulike utdanninger i kognitiv terapi, men når det gjelder utdanning av behandlere som jobber med barn og unge, har NFKT godkjent utdanningsprogrammer som utføres av samarbeidspartnere.

Å jobbe med barn og unge innen psykisk helsevern har mange likheter med behandling av voksne, men også mange forskjeller, og det må man ta på alvor. Utdanningen for behandlere som jobber med barn og unge er dermed organisert noe annerledes enn når det gjelder voksenfeltet. – Det er RBUP Øst/Sør, RKBU-Vest, RKBU-Midt og RKBU-Nord som driver utdanningene innen kognitiv atferdsterapi (KAT) for barn og unge, forteller leder i NFKT, Annelise Fredriksen. – Utdanningene er godkjent i NFKT og de som har tatt en 2-årig utdanning vil kunne stå på listen over kognitive terapeuter i Norge. Programmene og organiseringen av dem er noe forskjellig, men de 2-årige programmene har omtrent helt likt innhold. Opptakskravene er imidlertid forskjellige i de ulike regionene.

Utdanning i nord

Fredriksen er selv leder for denne utdanningen i den nordlige regionen. – RKBU-Nord (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern) er en avdeling ved UiT/Norges arktiske universitet, og det betyr at våre utdanninger gir studiepoeng. Vi har et to-årig program, over 5 semestre, som er rettet mot spesialisthelsetjenesten og gir 60 studiepoeng. I tillegg til undervisning er det 80 timer veiledning. Veiledningen er inkludert, noe som vil si at veiledningsgruppene inngår i programmet og at studentene ikke må betale ekstra for det.  Vi har også en utdanning for førstelinjetjenesten, altså helsesykepleiere, barnevernsansatte, PPT og eventuelt andre som jobber i kommunal helsetjeneste. Denne går over 3 semestre og gir 30 studiepoeng. 40 veiledningstimer er inkludert. Vi har for tiden planer om å starte opp et nytt påbygningsprogram for de som har tatt utdanningen på 30 studiepoeng, noe som dermed vil samsvare med trinn II i NFKT.

Studiepoeng også i vest

Ved RKBU-Vest har de i høst også kommet i gang med en studiepoenggivende utdanning, etter et par år uten. Studiet er det lagt til UiS (Universitetet i Stavanger), Helsefakultetet, under ledelse av Studieveileder Klara Øverland. – Den to-årige utdanningen ligger under helsefakultetet ved universitetet, og gir 60 studiepoeng, forklarer Øverland. – Den er åpen for ulike yrkesgrupper. I hovedsak er det spesialiststedene som rekrutterer deltakere, men kandidater med god basisutdanning og erfaring, og som er i relevant praksis, som barnehus, familiearbeid og så videre, kan også vurderes. Studiet godkjennes som etter- og videreutdanning for leger og psykologer, og for leger i spesialisering (allmennmedisin: godkjennes med 30 poeng emnekurs/klinisk emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri og 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 230 timer for spesialistenes etterutdanning).

Annerledes å jobbe med barn

Øverland er også klar på at det er gode grunner til at behandlere som jobber med barn og unge trenger et eget utdanningsløp. – Dette er en basisutdanning i kognitiv terapi, der den enkelte også får spesialisere seg til å behandle ulike lidelser med KAT, men i tillegg legges det stor vekt på forebyggende arbeid for barn og unge. I tillegg må vi selvfølgelig ta høyde for at kandidatene skal henvende seg til barn i ulike aldre og modningsnivå. Utviklingspsykologi og sosialpsykologi er barnetilpasset, og vi bruker mye lek, tegning og rollespill. Det er også stor grad av komorbiditet hos barn, noe som gjør at terapeutene må være trent til å ta høyde for det. Til vanlig er det dessuten en forutsetning at pasienten samtykker og er motivert, men det er ikke alltid tilfelle hos barn. Barn er ikke kognitivt og kroppslig ferdig utviklet, i tillegg til at de sosiale ferdighetene kan variere stort, så man kan oppleve mange uventede reaksjoner. Det er for eksempel ikke alltid de samarbeider på samme måte som voksne, og vi er avhengige av å trekke inn familie og omgivelser i langt større grad enn når man jobber med voksne. Dermed blir KAT og erfaringer med veiledning av foreldre og skoler, og hjelpesystemet rundt barnet også sentralt i utdanningen.

Krevende utdanning

Det er altså mange hensyn å ta, og det er dermed et komplekst utdanningsløp som krever høy grad av oppmøte og deltakelse på samlinger og veiledning, i tillegg til at deltakerne har eksamen og fordypningsoppgave. – Vi går inn på både generell kompetanse og spesifikk behandlingskompetanse, forklarer Øverland. Programmet dekker også noen evidensbaserte programmer som SPT (Social Perception Training), DU-prosjektet (Depresjonsmestring for ungdom) og Cool Kids (angstbehandling), og utdanningen har mange dyktige og høyt kvalifiserte foredragsholdere. – Det er viktig for oss at det nå, etter to kull uten studiepoeng, igjen er et universitetsfag. Det skaper samarbeidsarenaer og reder grunnen for et høyere vitenskapelig nivå og kontinuitet og kvalitet i den faglige utviklingen, påpeker Øverland.

Muligheter over hele landet

I tillegg til utdanningene vi her har omtalt, i Nord og Vest, er det som nevnt et tilbud i RBUP Øst/Sør under ledelse av Barbro Fedøy, og i RKBU-Midt, der Kari Walmsness og Jo Magne Ingul holder i roret. Hvis du er interessert i mer informasjon om noen av disse utdanningene kan du gå inn på nettsiden til RBUP/RKBU i din region, eller ta kontakt med relevant studieleder, som omtalt her.

 

Tilbake til topp