Depresjon

Depresjon er en bred og heterogen diagnosegruppe, der det sentrale er senket stemningsleie og energinivå, og mangel på glede over de fleste aktiviteter. Her finner du terapeutiske hjelpemidler og kartleggingsskjemaer i behandlingen av depresjon.

PHQ-9

PHQ 9 er en del av Patient Health Questionnaire (PHQ; Spitzer, Kroenke & Williams, 1999), består av ni ledd og måler sentrale symptomer på depresjon. Spørreskjemaet brukes både i klinisk praksis og i forskning.

 

Kroenke et al. (2001) har anbefalt følgende grenseverdier for PHQ-9:

 

  • 5–9 = Milde symptomer på depresjon
  • 10–14 = Moderate symptomer på depresjon
  • 15–19 = Ganske alvorlige symptomer på depresjon
  • 20–27 = Alvorlige symptomer på depresjon

Merk at spørsmål 1 og 2 må være skåret som enten 2 (mer enn halvparten av dagene) eller 3 (nesten hver dag), for å indikere depresjon, ifølge diagnosesystemet ICD-10. Dessuten må spørsmålet om tap av funksjon være besvart positivt, ved at problemene må gjøre det litt, svært eller ekstremt vanskelig å utføre arbeid, ordne med ting hjemme eller å komme overens med andre.

 

I kliniske studier brukes 10 eller høyere som indikasjon for mulig depresjon. Kriterier for pålitelig endring («reliable change») er satt til en nedgang på 6 eller mer poeng i totalskåre sammenlignet med totalskåren før behandling.

 

Et kartleggingsverktøy som PHQ-9 er utilstrekkelig for å sette en diagnose. Det trengs i tillegg en klinisk vurdering av kompetent helsepersonell av all relevant informasjon, for eksempel pasientens nåværende livssituasjon, fysiske årsaker til depresjon eller en normal sorgreaksjon.

 

Ulike oversettelser av PHQ 9 er fritt tilgjengelig på www.phqscreeners.com

 

Kroenke, K., Spitzer, R. L. & Williams, J. B. (2001). The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. Journal of General Internal Medicine, 16, 606–613.
Spitzer, R. L., Kroenke, K. & Williams, J. B. (1999). Validation and utility of a self-report version of PRIME-MD: The PHQ Primary Care Study. Journal of the American Medical Association, 282, 1737–1744.

 

LAST NED PDF-NOTAT

Førstehjelpspakke mot tilbakefall av depresjon

Noteringsark for tilbakefallsforebygging. Nyttig verktøy for terapeut og pasient i kartleggingen av tidlige signaler på eller risikosituasjoner for tilbakefall. Her kan man i tillegg sette opp forslag til hva som kan gjøres for å møte problemene.

LAST NED PDF-NOTAT

Geriatrisk depresjonsskala - GDS

GDS er en selvevalueringsskala som avdekker depresjon hos eldre. Skalaen er et screeningsinstrument med 30 Ja/Nei spørsmål som pasienten fyller ut selv. Norske undersøkelser anbefaler skalaen brukt som intervju.

LAST NED PDF-NOTAT

Tilbake til topp