Kognitiv miljøterapi

Kognitiv miljøterapi tas stadig mer i bruk i institusjoner innenfor spesialisthelsetjenesten og barnevernet. Den gir en helhetlig behandlingstilnærming og bedre samarbeid mellom yrkesgruppene.

Ved å anvende den kognitive modellen i behandlingsmiljøet får brukerne nye tenkemåter og ferdigheter, og styrket sin opplevelse av medvirkning, likeverd og mestring. Gjennom denne tverrfaglige utdanningen får du og dine medarbeidere opplæring i hvordan dere konkret kan gå frem, og får økt trygghet og gjennomføringskraft som kognitiv terapeut.

I kognitiv miljøterapi hjelpes pasienten til å reflektere over sine erfaringer og teste ut egne antakelser, gjennom terapeutisk utnyttelse av dagliglivets spontane situasjoner, undervisning og målrettet behandling. Dere lager kognitive problembeskrivelser og behandlingsplaner. Tilnærmingen suppleres med individual-, familie- og gruppeterapi, fysisk aktivitet og medikamentell behandling. Som miljøterapeut kan du benytte metoder fra kognitiv terapi for å avhjelpe angst, depresjon, sosial tilbaketrekning, konsentrasjonsproblemer, sinneproblemer, rusmiddelproblemer, spiseforstyrrelser, suicidalitet, selvskading, og psykotiske symptomer som vrangforestillinger og stemmehøring.

Institusjonen oppnår en helhetlig tilnærming og en bedre utnyttelse av faggruppenes ressurser. Dessuten står dere bedre rustet til å evaluere effekten av behandlingen. Det er avgjørende at hele det terapeutiske miljøet kjenner til den teoretiske forankringen og de behandlingsmessige prinsippene.

Prinsippene i kognitiv terapi anvendes i hele behandlingskjeden – allmennhelsetjenestene, ambulante tjenester, poliklinisk oppfølging og døgnbehandling. Dessuten benytter mange selvhjelpsgrupper prinsipper og selvhjelpsmateriell fra kognitiv terapi i sin virksomhet. Slik tjener tilnærmingen til å binde tiltak sammen og etablere et felles språk for forståelse og endring.

Du vil få opplæring i godt dokumenterte behandlingsmetoder, som fremheves i nasjonale behandlingsveiledere. Kognitiv terapi er den psykoterapeutiske tilnærmingen det er gjort mest systematisk forskning på. Det er tillitsskapende å vite at behandlingstilbudet du presenterer for pasienten har vært gjenstand for en bred og grundig evaluering.

Studier av effekten av utdanning i kognitiv terapi dokumenterer at den bidrar til bedre resultater for pasientene. Det er viktig med en kombinasjon av pedagogiske former, med forelesninger, modell-læring og ferdighetstrening, erfaringsutveksling og mulighet for refleksjon over egen klinisk praksis.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en 3 timers skriftlig eksamen. Fremmedspråklige og personer med lese- og skrivevansker kan søke om å få utvidet eksamenstid. Eksamen består av kasusbeskrivelser med tilhørende oppgaver, som alle må besvares. Dersom kandidaten ikke består første gang, får man mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang til. For søkere med høyskolebakgrunn kvalifiserer utdanningen til opptak på Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn 2.

Godkjenning

Studieplanen bygger på utdanningsmodellen for Trinn 1. Godkjent kursbevis fra NFKT krever dokumentert 90% fremmøte på undervisning, 100% oppmøte på ferdighetstrening og veiledning, gjennomført innlagte arbeidskrav og bestått avsluttende eksamen. Alle arbeidskrav må være gjennomført og godkjent.   Norsk Sykepleierforbund godkjenner våre utdanninger som tellende inn i en godkjenning som klinisk spesialist. Fellesorganisasjonen godkjenner kognitiv terapi som fordypningsområde som kan godkjennes inn for å bli godkjent klinisk barnevernspedagog/sosionom/vernepleier. Dette forutsetter følgende: at kandidatene har 2 års relevant arbeidserfaring etter bachelor før de starter på videreutdanning. Videreutdanningsnivået er tilsvarende 60 studiepoeng tatt på deltid over 2 år samtidig som kandidatene er i minst 50% stilling og mottar minst 80 timer veiledning parallelt med studiet (ikke egenveiledning eller terapi). For kandidater som gjennomfører et slikt studie uten studiepoeng eller eksamen, gis det mulighet til å få levere og vurdert en egen fordypningsoppgave på inntil 40 sider, som erstatning for eksamen/studiepoeng. Dvs at FO godkjenner videreutdanningen i kognitiv terapi, kandidatene må gjennomføre både trinn 1 og trinn 2 i tillegg til å fylle resten av kravene til arbeid, veiledning og fordypningsoppgave. Fagforbundet: Videreutdanningene godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, ergoterapeuter samt øvrige helsefaglige personellgrupper med : Trinn 1 72 timer + 24 timer ferdighetstrening, Trinn 2: 80 timer + 30 timer veiledning + 32 timer ferdighetstrening.

Studieplan

Se studieplanen her.

Antall semestre
3 semestre
Pris
15150,-

Faktureres med kr 5050 x 3 (Gjelder utdanninger med oppstart etter januar 2021). Veiledningsutgifter på ca kr 9000,- (totalt) kommer i tillegg.
Kursavgiften indeksreguleres 1. januar.

Krav til deltakelse

Utdanning i helse- og sosialfag på bachelorgradsnivå. Klinisk praksis fra psykisk helsevern, institusjoner eller tilsvarende (min. 2 år). Aktivt arbeid i miljøet under hele utdanningen. Det må være minimum 3 deltakere fra samme avdeling/enhet.
*En bachelor eller master i psykologi er ikke kvalifiserende
**NFKT forbeholder seg retten til å avlyse videreutdanningen ved for få påmeldte.

Studieplan

Se studieplanen her.

Kontakt

Lurer du på noe som helst om utdanningen? Kontakt oss eller les våre ofte stilte spørsmål.   Brosjyre om utdanningen   PÅMELDINGSFRIST: 4 UKER FØR OPPSTART

Oppstart av utdanningen

Sted
Planlagt oppstart
Gilantunet (lukket gruppe)
15.mars 2023
Finner du ikke et utdanningstilbud i nærheten av deg?

Skreddersydd videreutdanning for din arbeidsplass

Vi tilbyr spesialtilpasset utdanningsopplegg for institusjoner og enheter. Gjennom dialog med ledelsen utformer vi opplæring for de ansatte, med en rimeligere løsning som sikrer sammenheng og kontinuitet i tjenestetilbudet.

Bli en del av et voksende felleskap

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Benytt anledningen til å holde deg oppdatert på fagfeltet.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp