Kognitiv miljøterapi – skreddersydd videreutdanning for din arbeidsplass

Kognitiv miljøterapi tas stadig mer i bruk i institusjoner innenfor spesialisthelsetjenesten og behandlingsinstitusjoner for ungdom. NFKT tilbyr spesialtilpasset utdanningsopplegg i videreutdanning kognitiv miljøterapi for institusjoner og enheter.

Omfanget av videreutdanningen er totalt 150 timer og strekker seg over 2 eller 3 semestre. Læringsaktiviteter er 96 timer undervisning, 30 timer veiledning i gruppe og 24 timer ferdighetstrening. Videreutdanningen i kognitiv miljøterapi bygger på en basisstudieplan i NFKT. Innholdet har en teoretisk innføring i grunnleggende prinsipper for kognitiv terapi og kognitiv miljøterapi, samt den praktiske bruk av denne. Den skreddersydde delen er rettet mot hvilket behandlingssted, aldersgruppe til pasientene, hvordan psykisk helseproblemer framstår og diagnoser. For å delta på videreutdanningen forutsettes relevant yrkeserfaring, men ingen formell utdanning i kognitiv terapi.

Om dere er interessert i videreutdanning i kognitiv miljøterapi, er det lurt å ta en intern diskusjon om forventninger til utdanningen og implementering av ny kunnskap i enheten. Her er spørsmål som kan være til nytte i dialogen:

  • Hvordan praktiseres og hvem er en del av miljøterapeutiske arbeidet i enheten?
  • Hvordan gjennomføres behandlingsopplegget? Momenter her er lengden på behandlingsoppholdet, plan og innhold for; innleggelse, oppholdet og etter utskriving. Hvem er involvert i behandlingsplanen for pasienten/personen?
  • Når og hvordan praktiseres tverrprofesjonelt samarbeid i behandlingen?
  • Hva er den største utfordringen for å ta i bruk kognitiv miljøterapi i enheten?
  • Hvem bør delta på videreutdanningen i kognitiv miljøterapi?
  • Hvordan styrke en felles faglig forståelse for kognitiv miljøterapi?
  • Hvordan legge til rett for vellykket implementering av ny kunnskap, samt bidra til felles kompetanseløft?
  • Hvordan er kunnskapen om selvhjelp og bruk av digitale hjelpemidler blant ansatte? Nyttes veiledet selvhjelp som en del av miljøterapeutisk arbeid?
  • Andre forslag som gjør det gjennomførbart med studie i videreutdanning kognitiv miljøterapi? (Eksempel faste grupper gjennom hele utdanningen, tverrprofesjonelt sammensatt, felles arbeidshelg osb.).

NFKT nytter kartleggingen som grunnlag for hvordan studieplanen kan tilpasses kompetansebehovet. Ta kontakt med post@kognitiv.no for samarbeid om arbeidsprosessen i utarbeiding av skreddersydd studieplan i videreutdanning kognitiv miljøterapi.

Dersom du er nysgjerrig på tema kan NFKT anbefale følgende bøker og artikler:

Aune, T (2021). Benytter institusjoner som har fått opplæring i kognitiv miljøterapi seg av metoden? https://tidsskrift.kognitiv.no/benytter-institusjoner-som-har-fatt-opplaering-i-kognitiv-miljoterapi-seg-av-metoden/

Berge, T., Repål, A. (2022). Introduksjon til kognitiv atferdsterapi. I T. Berge & A. Repål (Red.), Håndbok i kognitiv terapi. (3. utg., s. 19-40). Gyldendal Akademisk.

Berge, T., Repål, A. (2022). Behandlingsalliansen. I T. Berge & A. Repål (Red.), Håndbok i kognitiv terapi. (3. utg., s. 41-56). Gyldendal Akademisk.

Dramsdahl, M., Jordahl, H. (2015). Kognitiv miljøterapi. Samarbeid og endring. Fagbokforlaget.

Sønmez, N., Berge, T., Room, K.L., Ogden, T. (2021). Hindringer for implementering av kognitiv terapi i klinisk praksis: Et nyttig kartleggingsskjema i opplæringsprogrammer Henta fra: https://tidsskrift.kognitiv.no/hindringer-for-implementering-av-kognitiv-terapi-i-klinisk-praksis-et-nyttig-kartleggingsskjema-i-opplaeringsprogrammer/

Røssberg, J.I. (2019). Kognitiv miljøterapi- hva er kunnskapsstatus. Henta fra https://tidsskrift.kognitiv.no/kognitiv-miljoterapi-hva-er-kunnskapsstatus/?nowprocket=1

Solbjør, M. & Kleiven, H. H. (2013). Kognitiv miljøterapi – forskningsbasert kunnskapssammenstilling. Rapport nr. 3/2013. NAPHA, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. Henta fra NAPHA-Rapport-Kognitiv-7k.pdf

Willumsen, E., Ødegård, A. (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid et samfunnsoppdrag. Universitetsforlaget (2.utg).

 

Eksamen

Se studieplanen.

Godkjenning

Studieplanen bygger på utdanningsmodellen for Trinn 1. Godkjent kursbevis fra NFKT krever dokumentert 90% fremmøte på undervisning, 100% oppmøte på ferdighetstrening og veiledning, gjennomført innlagte arbeidskrav og bestått avsluttende eksamen. Alle arbeidskrav må være gjennomført og godkjent.   Norsk Sykepleierforbund godkjenner våre utdanninger som tellende inn i en godkjenning som klinisk spesialist. Fellesorganisasjonen godkjenner kognitiv terapi som fordypningsområde som kan godkjennes inn for å bli godkjent klinisk barnevernspedagog/sosionom/vernepleier. Dette forutsetter følgende: at kandidatene har 2 års relevant arbeidserfaring etter bachelor før de starter på videreutdanning. Videreutdanningsnivået er tilsvarende 60 studiepoeng tatt på deltid over 2 år samtidig som kandidatene er i minst 50% stilling og mottar minst 80 timer veiledning parallelt med studiet (ikke egenveiledning eller terapi). For kandidater som gjennomfører et slikt studie uten studiepoeng eller eksamen, gis det mulighet til å få levere og vurdert en egen fordypningsoppgave på inntil 40 sider, som erstatning for eksamen/studiepoeng. Dvs at FO godkjenner videreutdanningen i kognitiv terapi, kandidatene må gjennomføre både trinn 1 og trinn 2 i tillegg til å fylle resten av kravene til arbeid, veiledning og fordypningsoppgave. Fagforbundet: Videreutdanningene godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, ergoterapeuter samt øvrige helsefaglige personellgrupper med : Trinn 1 72 timer + 24 timer ferdighetstrening, Trinn 2: 80 timer + 30 timer veiledning + 32 timer ferdighetstrening.

Antall semestre
2 semestre
Pris
15900,-

Kursavgift er kr. 15 900,- totalt (min. 18 deltakere pr. kull).
I tillegg kommer utgifter til 30 timer veiledning på ca. kr 9 000,- (avhengig av antall deltakere (4- 5) i veiledningsgruppen). Reise- og oppholdsutgifter for veiledere belastes deltakere. Veileder fakturerer deltakere direkte. Kursavgiften indeksreguleres 1. januar.

Krav til deltakelse

1. Bachelorgrad i helse- og sosialfag
2. Klinisk praksis fra psykisk helsevern, institusjoner eller tilsvarende.
3. Klientsentrert miljøterapeutisk arbeid under hele utdanningen
4. Minimum tre deltakere fra samme avdeling/enhet
5. Det kan gjøres unntak fra de overnevnte kriterier når en hel avdeling/enhet tar denne utdanningen samlet. De som ikke kvalifiserer iht. kriteriene, vil få en kursbekreftelse.

**NFKT forbeholder seg retten til å avlyse videreutdanningen ved for få påmeldte.

Studieplan

Studieplan

Kontakt

Lurer du på noe som helst om utdanningen?
Kontakt oss eller les våre ofte stilte spørsmål.  

 

Fortløpende påmelding.
Begrenset antall plasser.

Finner du ikke et utdanningstilbud i nærheten av deg?

Skreddersydd videreutdanning for din arbeidsplass

Vi tilbyr spesialtilpasset utdanningsopplegg for institusjoner og enheter. Gjennom dialog med ledelsen utformer vi opplæring for de ansatte, med en rimeligere løsning som sikrer sammenheng og kontinuitet i tjenestetilbudet.

Bli en del av et voksende felleskap

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Benytt anledningen til å holde deg oppdatert på fagfeltet.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp