Kognitiv atferdsterapi ved somatisk sykdom og skade

Denne tverrfaglige utdanningen er rettet mot helsepersonell som arbeider med pasienter med somatisk sykdom eller skade. Utdanningen er i regi av Norsk forening for kognitiv atferdsterapi, der Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering HSØ har bistått i planleggingen.

Gjennom utdanningen oppnår du økt trygghet og gjennomføringskraft som terapeut for pasienter med somatisk sykdom og skade. Kognitiv atferdsterapi fungerer som et supplement i behandling av kreftsykdom, multippel sklerose, demens, hjerte-karlidelser, mage-tarm sykdom, diabetes og revmatisk sykdom, samt i rehabilitering etter skader. Kognitiv atferdsterapi er en hovedtilnærming ved vedvarende smertetilstander, søvnproblemer og utmattelse. Metoden brukes også for å understøtte etterlevelse av tverrfaglig behandling, som medikamentell behandling eller fysioterapi.

Det er utviklet måter å praktisere kognitiv atferdsterapi på som er tilpasset primærhelsetjeneste, rehabiliteringssentre og somatiske sykehus. Behandlingen kan skje individuelt eller i grupper.

Du får opplæring i å gi pasienten selvhjelpsverktøy for å mestre symptomer som smerte, utmattelse, fysiske funksjonsnedsettelser og andre konsekvenser av sykdom. Du får trening i bruk av mentale og atferdsmessige hjelpemidler for å forebygge psykiske plager i kjølvann av somatisk sykdom. Sykdom og skade er en stor kilde til negative og destruktive tanker. Det kan være tanker knyttet til det å få en alvorlig sykdom, hvordan sykdommen vil utvikle seg, tanker knyttet til identitet, familie, arbeid, venner, mening, rolle og funksjon. Mange uttrykker at den mentale belastningen som sykdom medfører er vel så plagsomt som symptomene fra kroppen.

Du vil lære kognitive teknikker for endring av negative tankemønstre, der du hjelper pasienten til å få tak i sin indre dialog: Hva er konstruktive måter å snakke til seg selv på, og hva legger stein til byrden? Det er en viktig mestringsstrategi å kunne gi seg selv støtte, medfølelse og trøst, så vel som konstruktive råd om hva og hvem som kan være til hjelp.

Du vil få trening i formidling av hvordan symptomer utvikles og opprettholdes i et samspill mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Du får også trening i metoder som bruk av aktivitetskartlegging og aktivitetsplaner, teknikker for mestring av energitappende kvernetanker, bekymring og grubling, og hvordan man kan snu uhensiktsmessig oppmerksomhet på egne plager og begrensninger.

Utdanningen inkluderer opplæring i tiltak for familien. Familie kan være en ressurs for å styrke øke etterlevelse av tiltak som hjelper. Samtidig er det viktig at du kan bidra til å forebygge problemer i familien i kjølvannet av somatisk sykdom og skade. Da trenger du verktøy som de pårørende kan bruke for å ivareta sine egne og familiens behov.

Prinsippene i kognitiv atferdsterapi anvendes i hele behandlingskjeden – allmennhelsetjenestene, ambulante tjenester, poliklinisk oppfølging og døgnbehandling. Dessuten benytter mange selvhjelpsgrupper prinsipper og selvhjelpsmateriell fra kognitiv terapi i sin virksomhet. Slik tjener tilnærmingen til å binde tiltak sammen og etablere et felles språk for forståelse og endring.

Kognitiv atferdsterapi er den psykoterapeutiske tilnærmingen det er gjort mest systematisk forskning på. Det er tillitsskapende å vite at behandlingstilbudet du presenterer for pasienten har vært gjenstand for en bred og grundig evaluering.

Studier av effekten av utdanning i kognitiv atferdsterapi dokumenterer at den bidrar til bedre resultater for pasientene. Det er viktig med en kombinasjon av pedagogiske former, med forelesninger, modell-læring og ferdighetstrening, erfaringsutveksling og mulighet for refleksjon over egen klinisk praksis.

 

Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi ved somatisk sykdom og skade
Program:
Samling 1 – Generell innføring i kognitiv atferdsterapi m/ferdighetstrening
Samling 2 – Forebygging og behandling av depresjon og angstlidelser ved somatisk sykdom og skade m/ferdighetstrening
Samling 3 – Kognitiv atferdsterapi ved kreftsykdom m/ferdighetstrening
Samling 4 – Kognitiv atferdsterapi ved langvarige smerter m/ferdighetstrening
Samling 5 – Kognitiv atferdsterapi ved søvnproblemer
Samling 6 – Kognitiv atferdsterapi ved vedvarende utmattelse / Kognitiv atferdsterapi ved kols / Kognitiv atferdsterapi ved multippel sklerose
Samling 7 – Kognitiv atferdsterapi ved rehabilitering ved skader og funksjonssvikt / Kognitiv atferdsterapi og fysisk aktivitet og opptrening / Kognitiv atferdsterapi ved redusert kognitiv funksjon
Samling 8 – Tiltak rettet mot familie og nettverk.  Jobbfokusert kognitiv terapi / Implementering av kognitiv atferdsterapi i et somatisk helsevesen / Oppsummering, implementering og veien videre

Eksamen

Individuell tre -3- timers digital skriftlig eksamen. Personer med norsk som andrespråk og personer med lese- og skrivevansker kan søke om en -1- time utvidet eksamenstid. Dersom kandidaten har gyldig fravær (legeerklæring kreves), eller har strøket på eksamen, får man mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang til. Eksamen blir arrangert påfølgende semester.

Godkjenning

Godkjent kursbevis fra NFKT forutsetter minst 90 % deltakelse på undervisningsdagene og 100 % deltakelse på veiledning og ferdighetstrening samt bestått avsluttende eksamen. Fraværslister vil bli ført. Alle arbeidskrav må være gjennomført og godkjent.

Utdanningen er godkjent av:

  • Legeforeningen: allmennmedisin – godkjennes med 30 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i kognitiv terapi og 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).
  • Legeforeningen: fysikalsk medisin og rehabilitering – godkjennes med 175 timer for spesialistenes etterutdanning.
  • Norsk Sykepleierforbund: Godkjent som meritterende med totalt 30 timer.
  • Psykologforeningen: Godkjennes som 72 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister (Veiledning og ferdighetstrening godkjennes i tillegg).
  • Norsk Manuellterapeutforening:  spesialistutvalget NMF godkjenner denne utdanningen som tellende i forhold til spesialisttittel NMF/opprettholdelse av denne.
Antall semestre
3 semestre
Pris
36000,-

Faktureres med kr 12000,- per semester (inkl. veiledning)
Kursavgiften indeksreguleres 1. januar.

Krav til deltakelse

Søkere til utdanningen må ha embedseksamen som lege eller psykolog eller ha en bachelorgrad i helse- og sosialfag, og ha minimum 2 års erfaring (min 50% stilling) fra arbeidssituasjon med somatisk/terapeutisk endringsarbeid. Annen tilsvarende grunnutdanning enn det ovennevnte kan kvalifisere til denne utdanningen hvis søker har minimum 5 år med klinisk og relevant arbeidserfaring. Søker må i så tilfelle sende egen søknad med CV, samt bekreftelse fra arbeidsgiver til NFKT.
Under utdanning må søker være i en arbeidssituasjon med relevant klinisk kontakt med pasienter. Hvis dette kriteriet faller bort underveis i utdanningen pga endrede arbeidsoppgaver, permisjon o.a, må utdanningen søkes utsatt.

*NFKT forbeholder seg retten til å avlyse videreutdanningen ved for få påmeldte.

Kontakt

Lurer du på noe om utdanningen? Kontakt oss eller les våre ofte stilte spørsmål 

 

Fortløpende påmelding.
Begrenset antall plasser.

Oppstart av utdanningen

Sted
Planlagt oppstart
Oslo
12.februar 2025
Finner du ikke et utdanningstilbud i nærheten av deg?

Skreddersydd videreutdanning for din arbeidsplass

Vi tilbyr spesialtilpasset utdanningsopplegg for institusjoner og enheter. Gjennom dialog med ledelsen utformer vi opplæring for de ansatte, med en rimeligere løsning som sikrer sammenheng og kontinuitet i tjenestetilbudet.

Bli en del av et voksende felleskap

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Benytt anledningen til å holde deg oppdatert på fagfeltet.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp