31.08.2022

Veilederutdanning i kognitiv terapi – nytt kull

Med dette utlyses nytt kull av veilederutdanning i kognitiv terapi. Utdanningen arrangeres av Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT), med professor Hans Nordahl, Institutt for Psykisk Helse NTNU, og psykologspesialist Peter Prescott, som kursledere.

Utdanningen gir status som godkjent veileder i kognitiv terapi, og gir anledning til å veilede kandidater på videreutdanningene. Psykiatere kan søke Den norske legeforening om å bli godkjent til å veilede utdanningskandidater i det tredje året av spesialistutdanningen.

Varighet

Veilederutdanningen er syv samlinger med til sammen 120 timer over to år. Samlingene består av teori, egenpraksis og øvelser.

Utgifter

Kursavgiften er kr 8 000 per semester (totalt kr 32 000).  Dette inkluderer dagpakker (lunsj mm) på samlingene. Deltakeren må selv dekke utgifter til reise og opphold.

Hvem kan delta?

Utdanningen er for leger, psykologer, sykepleiere og andre med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning med relevant erfaring og praksis.
Minimum av følgende er nødvendig for opptak til veilederutdanningen:

  • Kognitiv undervisning og teori (150 t)
  • Ferdighetstrening innen kognitiv terapi (50 t)
  • Mottatt veiledning (alle former) (50 t)

Kandidaten må ha dokumentert solid klinisk erfaring med kognitiv terapi. Tidligere veilednings- og undervisningserfaring blir vektlagt. Det er en forutsetning for opptak at kandidater er i en arbeidssituasjon der det er aktuelt å påta seg veiledningsoppgaver. Etter avsluttet utdanning forventes det at kandidaten stiller seg positiv til kursleder- og veiledningsoppdrag ved videreutdanningene.

Opptak

Det vil bli tatt opp maksimalt 30 kandidater. Utvelgelsen foretas av styret i NFKT. Det vil tas hensyn til geografisk fordeling, slik at søkere fra distrikter med få veiledere prioriteres. Kandidaten må i sin søknad begrunne sitt ønske om veilederutdanning. Det må opplyses om klinisk erfaring med kognitiv terapi, veilednings- og undervisningserfaring, og i hvilken grad ens arbeidssituasjon gir mulighet for å utøve veiledning i kognitiv terapi. Søknaden vil ikke bli vurdert dersom disse opplysningene mangler.

Søknadsbrev med CV og kopier av vitnemål/attester som dokumenterer grunnutdanning, videreutdanning og klinisk praksis, sendes per e-post til post@kognitiv.no

Søknadsfrist og oppstart

Søknadsfristen er 1. november 2022

Samlingene i 2023: 2.-3. mars

2.-3. mai

12.-13. oktober

18.-19. desember

Samlingene i 2024: 11.-12. mars

10.-11. juni

19.-20. september

Spørsmål rettes til NFKT, administrativ leder Lene B. Finnerud, tlf 90 54 37 54 eller post@kognitiv.no

Tilbake til topp