Fond for fagutvikling

Foreningens fond for fagutvikling er ment som en stimulans for utvikling av kognitiv atferdsterapi. Medlemmer kan søke om økonomisk støtte her til sine fagutviklingsprosjekter.

Prosjekter som er kvalifisert for støtte i Fond for fagutvikling, skal bidra til videreutvikling av teorier, modeller og metoder i en kognitiv atferdsterapeutisk tilnærming. Prosjektene skal ha som mål å formidle en slik fagutvikling videre til andre, for eksempel i form av artikler, bøker, kurs, film eller på nett. Det kan også gis støtte til utvikling av materiell til bruk i terapi, veiledet selvhjelp, undervisning eller annen relevant virksomhet. Det samme gjelder pilotering av forskning. Gjennomførbarhet, relevans og mulig verdi for andre, enten disse er medlemmer, pasienter, fagfolk eller allmennheten, blir tillagt stor vekt i tildelingen. Ved bokprosjekter må kontakt med forlag dokumenteres.

Vi vil kunne støtte prosjekter med stipender opp til 40 000 kroner, avhengig av prosjekt.

Søknadsfrist: 1. oktober 2024
Søknad om stipend skal inneholde følgende:

  • Hvem som søker (NFKT-medlem) med opplysninger om arbeidssted og eventuelle relevante tidligere faglige bidrag (artikler, bøker eller andre faglige aktiviteter)
  • En beskrivelse av prosjektets faglige innhold
  • Redegjørelse for det faglige innholdets tilknytning til en kognitiv atferdsterapeutisk tilnærming til behandling eller veiledet selvhjelp
  • Redegjørelse for relevans for andre.
  • Plan for gjennomføring (praktiske rammer og antatt tidsbruk).
  • Ønsket beløp og redegjørelse for hvordan dette tenkes benyttet

Styret vil kreve rapport om resultatet av prosjektet og hvordan midlene er blitt benyttet. Send prosjektbeskrivelse i søknadsmal med budsjett (maksimum 3 sider) til NFKT ved adminstrativ leder Lene Finnerud lene@kognitiv.no

SØKNADSMAL

Tilbake til topp