Kognitiv terapi i fysikalsk medisin og rehabilitering

Denne utdanningen er særlig rettet mot deg som er lege og i spesialisering på fagområdet samt fysioterapeuter/manuellterapeuter som jobber innen dette fagområdet. På grunn av krav fra legeforeningen vil det arrangeres egne kull for leger og egne kull for fysioterapeuter/manuellterapeuter.

Flere av dine pasientgrupper kan ha nytte av kognitiv terapi. Det gjelder spesielt det store antall pasienter med mange og utbredte plager fra bevegelsesapparatet ledsaget av langvarige smerter, vedvarende utmattelse, søvnproblemer, angstsymptomer og depressive plager. Slike tilstander betegnes som sammensatte lidelser fordi pasientenes tilstand, situasjon og årsaksforhold er av sammensatt karakter. I utdanningen får du også opplæring i bruk av kognitiv terapi for pasienter med mer avgrensede sykdomstilstander og hvor pasientens forståelse er preget av bekymringstanker om og grubling rundt egen tilstand og situasjon.

Du lærer å gjøre en klinisk undersøkelse på en kognitiv og informasjonsformidlende måte ved bruk av metoden ”brief intervensjon”. Denne metoden kan du anvende ved alle typer plager fra bevegelsesapparatet hvor tilstanden skal behandles på enklest mulig måte. Gjennom undersøkelsen forklarer du hele tiden hva du finner og ikke finner, og hva dette betyr. Du anvender diagnostiske verktøy der symptomer, negativt stress, angst og depresjon kan avdekkes. Undersøkelsen gir i seg selv en mulighet til å avdekke spenninger i muskulatur gjennom psykomotoriske undersøkelsesteknikker. Slik kan du også få avklart hvor pasienten befinner seg på skalaen mellom somatisk objektiv sykdom og skade og rent subjektive plager uten organiske funn som kan forklare tilstanden. Gjennom den diagnostiske avklaringen får du et godt grunnlag for å introdusere kognitiv terapi for pasienter hvor ”brief intervention” ikke er tilstrekkelig.

Kognitiv terapi er den mest utbredde og best evaluerte psykologiske behandlingstilnærmingen ved somatisk sykdom og skade. Elementer er informasjon om sykdom og mestring av sykdom, tiltak for å styrke etterlevelse av medisinsk behandling og hjelp til forebygging av depresjon og angst.

Kognitiv terapi er den psykoterapeutiske tilnærmingen det er gjort mest systematisk forskning på. Det er tillitsskapende å vite at behandlingstilbudet du presenterer for pasienten har vært gjenstand for en bred og grundig evaluering.

Studier av effekten av utdanning i kognitiv terapi dokumenterer at den bidrar til bedre resultater for pasientene. Det er viktig med en kombinasjon av pedagogiske former, med forelesninger, modell-læring og ferdighetstrening, erfaringsutveksling og mulighet for refleksjon over egen klinisk praksis.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en 3 timers skriftlig eksamen. Fremmedspråklige og personer med lese- og skrivevansker kan søke om å få utvidet eksamenstid. Eksamen består av kasusbeskrivelser med tilhørende oppgaver, som alle må besvares. Dersom kandidaten ikke består første gang, får man mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang til.

Godkjenning

Godkjent diplom fra NFKT krever dokumentert 90% fremmøte på forelesninger, 100% fremmøte på ferdighetstrening og veiledning samt bestått avsluttende skriftlig eksamen. Det er en forutsetning at søkerne jobber klinisk under utdanningen med pasienter innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Alle arbeidskrav må være gjennomført og godkjent.

Norsk Manuellterapeutforening:  godkjennes med 135 timer i forhold til spesialisttittel/opprettholdelse av denne.  
Norsk Fysioterapiforbund:  Forhåndsgodkjennes ikke.  Kan telle som læringsaktivitet ved søknad om fornyet spesialistgodkjenning.

Studieplan

Les studieplanen for leger her (revidert studieplan kommer snart). Les studieplanen for fysioterapeuter/manuellterapeuter her.

Antall semestre
2 semestre
Pris
19800,-

Det faktureres med kr 9900 per semester (inkl. veiledning)
Kursavgiften indeksreguleres 1. januar.

Krav til deltakelse

For egne kull med fysioterapeuter/manuellterapeuter: Søkere til utdanningen må ha en bachelorgrad som fysioterapeut eller manuellterapeut, og ha minimum 2 års erfaring (min 50% stilling) fra arbeidssituasjon med somatisk/terapeutisk endringsarbeid. Annen tilsvarende grunnutdanning enn det ovennevnte kan kvalifisere til denne utdanningen hvis søker har minimum 5 år med klinisk og relevant arbeidserfaring. Søker må i så tilfelle sende egen søknad med CV, samt bekreftelse fra arbeidsgiver til NFKT.
Under utdanning må søker være i en arbeidssituasjon (min 50% stilling) hvor det er mulig å anvende kognitiv terapi i endringsarbeid i direkte relasjon til minimum to pasienter/klienter/brukere. Hvis det under utdanningen blir endrede arbeidsoppgaver, permisjon o.a, må utdanningen søkes utsatt.

*NFKT forbeholder seg retten til å avlyse videreutdanningen ved for få påmeldte.

Studieplan

Les studieplanen for leger her (revidert studieplan kommer snart) Les studieplanen for fysioterapeuter/manuellterapeuter her (lenke)

Program Oslo 2023 (fysioterapeuter/manuellterapeuter)

Kontakt

PÅMELDINGSFRIST: 4 UKER FØR OPPSTART

Oppstart av utdanningen

Sted
Planlagt oppstart
Oslo (Fysiot./Man.ter.)
19.februar 2024
Finner du ikke et utdanningstilbud i nærheten av deg?

Skreddersydd videreutdanning for din arbeidsplass

Vi tilbyr spesialtilpasset utdanningsopplegg for institusjoner og enheter. Gjennom dialog med ledelsen utformer vi opplæring for de ansatte, med en rimeligere løsning som sikrer sammenheng og kontinuitet i tjenestetilbudet.

Bli en del av et voksende felleskap

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Benytt anledningen til å holde deg oppdatert på fagfeltet.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp