Generelle skjemaer

Her finner du skjemaer som benyttes generelt i utøvelsen av kognitiv atferdsterapi. De er hjelpemidler for å få en mer nøyaktig og oppdatert beskrivelse av tanker, opplevelser og atferd. De benyttes også for å gi samarbeidet mellom pasient og terapeut en oversiktlig og målrettet struktur.

Skjemaer for tankeregistrering

Tankeregistrering av negative automatiske tanker (3-kolonneskjema)

Skjema for registrering av negative automatiske tanker. Pasienten lærer seg å skille mellom situasjon, tanker og følelser.

LAST NED PDF-NOTAT

Automatisk tanke – uttesting

Sentrale spørsmål til uttestingen av en negativ automatisk tanke.

LAST NED PDF-NOTAT

Uttesting av negative automatiske tanker (5-kolonneskjema)

Skjema for registrering av negative automatiske tanker, samt uttesting av de negative automatiske tankene.

LAST NED PDF-NOTAT

Liste over tankefeller

Beskrivelse av de mest sentrale tankefellene.

LAST NED PDF-NOTAT

STOPP-skjema

Stopp – Trekk pusten – Observer – Perspektiv – Praksis som virker (STOPP). I situasjoner hvor man blir aktivert kan det være behov for en timeout og tenkepause. Da kan det være nyttig å benytte seg av et STOPP-skjema for å se situasjonen fra ulike perspektiv og handle mer rasjonelt.

LAST NED PDF-NOTAT

Grunnleggende leveregler / Young Schema Questionnaire-75 (YSQ-75)

Skjema som kartlegger pasientens grunnleggende leveregler.

Skjemaet er laget av Jeffrey E. Young, og oversatt med hans tillatelse av Hans Nordahl og Tore C. Stiles, se:

Young, J. E. (1990). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. Sarasota, Florida: Professional Resource Press (3rd ed., 1999).

Young, J. E., Klosko, J. S. & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy. A practitioner’s guide. New York: Guilford Press.

En rekke studier støtter spørreskjemaets reliabilitet og validitet, se blant annet:

Hoffart, A. (2018). The interplay of experiential states in first generation schema therapy of Cluster C personality problems: A network approach. Clinical Psychology & Psychotherapy, 25, 809–817.

Hoffart , A., Sexton, H., Hedley, L. M., Wangs, C., Holthe, H., Haugum, J. A., Nordahl, H. M., Hovland, O. J. & Holthe, A. (2005). The structure of maladaptive schemas: A confirmatory factor analysis and a psychometric evaluation of factor-derived scales. Cognitive Therapy and Research, 6, 627–644

Hovland, O. J. (2007). Grunnleggende overbevisninger, angst og depresjon i en poliklinisk pasientgruppe. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 44, 878–886.

Welburn, K., Coristine, M., Dagg, P., Pontefract, A. & Jordan, S. (2002). The Schema Questionnaire – Short Form: Factor analysis and relationship between schemas and symptoms. Cognitive Therapy and Research, 26, 519–530.

 

LAST NED PDF-NOTAT

Skåring av Young Schema Questionnaire-75

Excel til skåring av utfylt YSQ-75

LAST NED EXCEL-FIL

Young Schema Questionnaire-75: Leveregler med forhøyet skår

Leveregler som pasienten skårer 4 eller mer på, indikerer at klientens tolkning av situasjonen påvirkes av denne leveregelen.

LAST NED PDF-NOTAT

Skjemaer for struktur og dagsorden i terapi

Timestruktur

Noteringsark for terapitimen for terapeut og pasient. Inneholder sentrale elementer for hvordan en time i kognitiv atferdsterapi kan struktureres.

LAST NED PDF-NOTAT

Gjensidig evaluering av samtalen

Skjema til pasient og terapeut som fylles ut etter timen. Gir anledning til å evaluere sentrale aspekter ved en terapitime.

LAST NED PDF-NOTAT

Forberedelse til neste terapitime

Noteringsark for pasienten i forkant av terapitime. Gjennom å jobbe med dette er pasienten bedre forberedt til terapitimen.

LAST NED PDF-NOTAT

Atferdseksperimenter

Skjema for atferdseksperiment

Atferdseksperimenter består av to elementer: å bryte unnvikelsesmønsteret og å få testet en antakelse eller hypotese. Atferdseksperimenter skiller seg fra eksponering fordi målet ikke er tilvenning til angsten, men å prøve ut antagelser. Ved planlegging og gjennomføring av atferdseksperimentet går man systematisk gjennom følgende stadier: forberedelse, eksponering, uttesting og oppsummering. I dette systematiske arbeidet er det nyttig å benytte seg av et skjema for atferdseksperiment.

LAST NED PDF-NOTAT

Problemløsning

Skjema for problemløsning

Skjema for problemløsning tar for seg nyttige trinn når man skal løse konkrete problemer.

LAST NED PDF-NOTAT

Terapeutisk allianse

Empati-skala

Skjema til pasient og terapeut som fylles ut etter timen. Gir anledning til å kartlegge empati i terapitimen.

LAST NED PDF-NOTAT

Om empati-skala (for terapeut)

Hensikten med de to skalaene er å stimulere til refleksjon og samtale rundt klientens opplevelse av te-rapeutens empati.

LAST NED PDF-NOTAT

Tilbake til topp