Videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning, trinn 2

Denne utdanningen gir deg en innføring i de grunnleggende prinsippene i kognitiv terapi, og i hvordan du konkret skal anvende dem i din praksis. Du får trening i å utøve behandlingen i tråd med forskningsbaserte modeller for ulike psykiske lidelser, tilpasset pasientens spesielle behov.

Trinn 1, Kognitiv atferdsterapi for depresjon og angstlidelser
Trinn 2, Kognitiv atferdsterapi ved sammensatte psykiske lidelser

Du vil i trinn 1 særlig få kompetanse på behandling av angstlidelser og depresjon, mens trinn 2 inkluderer behandling av lav selvfølelse, insomni, langvarige smerter og vedvarende utmattelse samt posttraumatisk stresslidelse/plagsomme minner og rusmiddelproblemer. Kognitiv atferdsterapi er tilrettelagt både for barn, ungdom og voksne.

Prinsippene i kognitiv atferdsterapi, anvendes i hele behandlingskjeden – allmennhelsetjenestene, ambulante tjenester, poliklinisk oppfølging og døgnbehandling. Dessuten benytter mange selvhjelpsgrupper prinsipper og selvhjelpsmateriell fra kognitiv atferdsterapi i sin virksomhet. Slik tjener tilnærmingen til å binde tiltak sammen og etablere et felles språk for forståelse og endring.

Du vil få opplæring i godt dokumenterte behandlingsmetoder, som fremheves i nasjonale behandlingsveiledere. Kognitiv atferdsterapi er den psykoterapeutiske tilnærmingen det er gjort mest systematisk forskning på. Det er tillitsskapende å vite at behandlingstilbudet du presenterer for pasienten har vært gjenstand for en bred og grundig evaluering.

Kognitiv atferdsterapi er også den mest utbredde og best evaluerte psykologiske behandlingstilnærmingen ved somatisk sykdom. Elementer er informasjon om sykdom og mestring av sykdom, tiltak for å styrke etterlevelse av medisinsk behandling og hjelp til forebygging av depresjon og angst. Kognitiv atferdsterapi er et supplement i behandling av kreftsykdom, multippel sklerose, diabetes og revmatiske lidelser. Kognitiv atferdsterapi er en hovedtilnærming ved kroniske smerter, vedvarende utmattelse og søvnproblemer.

Modellene du får opplæring i etterprøves og utvikles kontinuerlig gjennom vitenskapelige studier. Betydningen av en god terapeutisk allianse vektlegges, hvordan du kan tilpasse relasjonen til pasientens forutsetninger og kulturelle bakgrunn, og trening i håndtering av samarbeidsproblemer. Du vil både få trening i grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi og i utøvelse av spesifikke behandlingsmodeller for ulike lidelser, som psykoselidelser, depresjon, angstlidelser, personlighetsforstyrrelser og ettervirkninger etter traumer.

Studier av effekten av utdanning i kognitiv atferdsterapi dokumenterer at den bidrar til bedre resultater for pasientene. Det er viktig med en kombinasjon av pedagogiske former, med forelesninger, modell-læring og ferdighetstrening, erfaringsutveksling og mulighet for refleksjon over egen klinisk praksis.

 

Eksamen

Individuell tre -3- timers digital skriftlig eksamen. Personer med norsk som andrespråk og personer med lese- og skrivevansker kan søke om en -1- time utvidet eksamenstid. Dersom kandidaten har gyldig fravær (legeerklæring kreves), eller har strøket på eksamen, får man mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang til. Eksamen blir arrangert påfølgende semester.

 

Godkjenning

Godkjent diplom fra NFKT forutsetter minst 90% deltakelse på undervisningsdagene og 100% deltakelse på veiledning og ferdighetstrening samt bestått avsluttende eksamen. Fraværslister vil bli ført. Alle arbeidskrav må være gjennomført og godkjent.   Norsk Sykepleierforbund godkjenner våre utdanninger som tellende inn i en godkjenning som klinisk spesialist. Fellesorganisasjonen godkjenner kognitiv terapi som fordypningsområde som kan godkjennes inn for å bli godkjent klinisk barnevernspedagog/sosionom/vernepleier. Dette forutsetter følgende: at kandidatene har 2 års relevant arbeidserfaring etter bachelor før de starter på videreutdanning. Videreutdanningsnivået er tilsvarende 60 studiepoeng tatt på deltid over 2 år samtidig som kandidatene er i minst 50% stilling og mottar minst 80 timer veiledning parallelt med studiet (ikke egenveiledning eller terapi). For kandidater som gjennomfører et slikt studie uten studiepoeng eller eksamen, gis det mulighet til å få levere og vurdert en egen fordypningsoppgave på inntil 40 sider, som erstatning for eksamen/studiepoeng. Dvs at FO godkjenner videreutdanningen i kognitiv terapi, kandidatene må gjennomføre både trinn 1 og trinn 2 i tillegg til å fylle resten av kravene til arbeid, veiledning og fordypningsoppgave. Fagforbundet: Videreutdanningene godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, ergoterapeuter samt øvrige helsefaglige personellgrupper med : Trinn 1: 104 timer, Trinn 2: 128 timer + 50 timer veiledning.

Antall semestre
3 semestre
Pris
20700,-

For Trinn 2 kommer veiledningsutgifter på ca kr 15.000-18.000,- (totalt pr delt) i tillegg.

Krav til deltakelse

Trinn 2:
For å kunne delta på Trinn 2 må deltakeren ha fullført Trinn 1 med bestått eksamen i regi av NFKT.
Dersom en deltaker uten bachelorgrad i helse/sosial/pedagogiske fag har blitt godkjent for deltakelse på trinn 1 kan vedkommende ikke gå videre på trinn 2.

**NFKT forbeholder seg retten til å avlyse videreutdanningen ved for få påmeldte.

Studieplan

Program Digitalt trinn 2 vår 2024
Program trinn 2 Oslo 2024 
Program trinn 2 DPS Østre Agder

 

Kontakt

Oppstart av utdanningen

Sted
Planlagt oppstart
DPS Østre Agder, Bjorbekk (871)
4.september 2024
Oslo (872)
20.november 2024
Finner du ikke et utdanningstilbud i nærheten av deg?

Skreddersydd videreutdanning for din arbeidsplass

Vi tilbyr spesialtilpasset utdanningsopplegg for institusjoner og enheter. Gjennom dialog med ledelsen utformer vi opplæring for de ansatte, med en rimeligere løsning som sikrer sammenheng og kontinuitet i tjenestetilbudet.

Bli en del av et voksende felleskap

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Benytt anledningen til å holde deg oppdatert på fagfeltet.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp