Archive

Kurslederkollegium

Som kursleder står du alene i klasserommet og i oppkjøringen til studiestart. Da er det godt å ha en hel gruppe med kollegaer i ryggen.

En av de viktigste brikkene i hele organisasjonsapparatet til NFKT, er kurslederne våre. For undervisningsleder Siv Iren Juklestad er de et naturlig satsningsområde. – Vi er avhengige av en gjensidig dialog med kurslederne våre. Det er viktig for oss at de er oppdaterte når det gjelder NFKT, fagfeltet og utviklingen av utdanningene. På samme måte er det de som kan gi oss informasjon i retur når det gjelder hva som fungerer og ikke, hva de trenger mer kunnskap om og hva slags spørsmål de får når de er ute i undervisningsrommene.

Kollegium

Denne kommunikasjonen har også en siste akse, og det er den mellom kurslederne. Nettopp derfor har Juklestad kalt inn kurslederne på Videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning, trinn 1, til et heldagsmøte to ganger i året. – I denne gruppen kan kurslederne dele erfaringer og kunnskap seg imellom, i tillegg til at vi kan få denne nødvendige informasjonsflyten mellom foreningen og kurslederne.

Canvas som nytt verktøy

I midten av januar ble det avholdt et nytt møte i denne gruppen, og Juklestad kan bekrefte at seks timer forsvinner fort når man har mye å snakke om. – For meg som startet i denne stillingen for et år siden, har det vært viktig å bruke disse anledningene til å bli bedre kjent med kurslederne. I tillegg har det vært mye aktivitet i foreningen det siste året, så det har vært viktig å formidle. Innføringen av Canvas som kommunikasjonsportal på alle utdanningene til foreningen, var selvfølgelig også et viktig tema som tok opp mye plass på agendaen denne dagen. – Det er, som alle andre ting, et verktøy som må brukes riktig og effektivt for best mulig effekt. Ikke minst er det viktig å jobbe med sikkerhet og anonymisering der det kreves. I fremtiden vil også eksamen, og all informasjon om eksamen, være å finne i Canvas for kandidatene. Da er det viktig at kurslederne er rustet og klare til å svare på spørsmål som måtte dukke opp.

Terapi på nett

Også andre temaer fikk plass på agendaen denne dagen, som å avdekke eventuelle kompetansebehov, Rask psykisk helsehjelp, se på hvor organisasjonen er og hvor den skal, hvordan nettsiden vår skal være i fremtiden, og ikke minst hvilke nye temaer som skal inn på timeplanen. – Her var det viktig at vi tok opp Terapi på nett som nytt tema på kursplanen for trinn 1. Dermed fikk vi en grundig innføring fra Arne Repål og Marit Mørch Jacobsen som har jobbet og kurset mange innenfor dette temaet.

Utveksle erfaringer

I tillegg til de to årlige samlingene, har kurslederne på samme trinn et felles Canvasrom der de kan ha diskusjoner, dele relevant informasjon og ha Teams-møter. Alt i alt skal det legges godt til rette for kurslederne til foreningen. Selve presentasjonsmateriellet de skal bruke under undervisningen, jobber de derimot i hovedsak frem selv. – Det har å gjøre med å jobbe godt med innholdet man skal presentere for å få den nødvendige nærheten til stoffet. Men vi ser at også her har man god nytte av å utveksle erfaringer og måter å løse ulike ting på.

Hever blikket

Med et godt opplegg for kurslederne på trinn 1 på plass, hever Juklestad blikket videre. – Neste steg er å få på plass et tilsvarende opplegg for de øvrige kurslederne våre, både på trinn 2 og de øvrige utdanningene. En slik gruppe er også et viktig element når det gjelder rekruttering av nye kursledere, så det håper vi også skal få en effekt på sikt. Og selvfølgelig tenker vi at det vil komme kursdeltakerne våre til gode at vi har trygge, kunnskapsrike og godt oppdaterte kursledere på utdanningene våre.

Les mer

Nytt navn og ny logo

På årsmøtet i fjor ble det vedtatt at NFKT skulle skifte navn. Nå er nytt navn og ny logo på plass, men NFKT består.

For 30 år siden ble Norsk forening for kognitiv terapi grunnlagt. På bakgrunn av utviklingen som har skjedd på fagfeltet de siste 30 år, har det imidlertid med tid og stunder fremstått som riktigere å kalle foreningen vår Norsk forening for kognitiv atferdsterapi. Det har vi derfor tatt følgene av, og på årsmøtet som ble avholdt i forbindelse med Inspirasjonskonferansen 2023, ble det vedtatt at vi skulle foreta en navneendring. Etter en avstemming blant medlemmene våre, ble det dermed slått fast at det nye navnet til foreningen skulle være Norsk forening for kognitiv atferdsterapi. Den godt innarbeidede forkortelsen, NFKT, vil derimot bestå.

Som en følge av navneendringen, har vi fått utarbeidet nye logoer. Den nye offisielle logoen ble godkjent på styremøte 28. februar, og du kan se den i denne artikkelen. En oppdatering av nettsiden og tidsskriftet er også på trappene i denne sammenheng.

Navneskiftet kommer altså i forbindelse med feiringen av 30-års jubileet til foreningen, så den nye logoen vil være godt synlig i løpet av de kommende månedene.

Les mer

Digital support – en viktig brikke i undervisningen

En av pandemiens mange bivirkninger var at vi alle måtte utvikle vår digitale kompetanse og beredskap. Som i så mange andre endringsprosesser var det da godt, og nødvendig, med en hjelpende hånd. Fortsatt er den digitale supporten et viktig bidrag i våre utdanninger.

Har du vært med på en digital samling på en av våre utdanninger siden starten av pandemien? Da har du antakelig vært i kontakt med Jacob Handegaard Skrogstad. Han studerer for tiden internasjonale relasjoner, men er samtidig en essensiell brikke i NFKT sin digitale satsing. Ganske raskt, da vi måtte legge om til digital undervisning i starten av pandemien, la foreningen opp til obligatorisk digital opplæring av deltakerne i forkant av kursoppstart. Det har vist seg å være en suksessfaktor. – Før første digitale samling i et nytt kull, starter vi alltid, også nå etter pandemien, med en opplæring, forteller Skrogstad. – Vi går gjennom hvordan man bruker det tekniske, som kamera og lyd, men også hvordan man rekker opp hånden eller beveger seg inn mellom grupperom og plenumsforelesning. Til å begynne med var det mange spørsmål og tekniske utfordringer, men det er tydelig at lærekurven har vært bratt for mange. Det er stor forskjell på det tekniske nivået til kursdeltakere fra starten av pandemien og frem til nå, understreker han.

Sparer tid og fokus

De fleste av oss har tilbrakt mye tid i digitale møter de siste årene, men likevel oppfordres deltakere på nye utdanninger med digitale innslag å delta på disse opplæringene i forkant av oppstart. Det er det gode grunner til, mener Skrogstad. – Ja, fortsatt tar vi en rask opplæring. Den tar bare et kvarters tid, og så henger jeg igjen på Teams et kvarters tid etter det i tilfelle noen har spørsmål. De fleste vet best selv hva de trenger av innføring og hjelp. Det at vi fortsatt kjører disse opplæringene, gjør at man slipper å bruke tid og energi på det tekniske når den digitale samlingen starter. Det er betryggende for kurslederen, og for alle deltakerne, og gjør at man kan fokusere på det man skal lære istedenfor å bruke tid på spørsmål om kamera og muting av mikrofoner, forklarer han.

Det digitale rommet

Det digitale rommet tillot oss å fortsette med undervisning da vi satt innestengt i hvert vårt hus under pandemien. Siden har vi fått øynene opp for hvilke muligheter det byr på også når verden har vendt tilbake til normalen. Blant annet har det gitt nye muligheter for kursdeltakelse for kandidater med lang og kronglete reisevei, eller arbeidsplasser der fravær av ansatte må minimeres. Men også Skrogstad selv har nytt godt av fleksibiliteten denne digitale verden har budt på. I fjor høst var han på fem måneders studieutveksling til Ankara i Tyrkia, der han studerte fag innen etterretning og sikkerhet i det tyrkiske politiakademiet. Samtidig har han utført jobben sin som digital support på kurssamlingene til NFKT, så man kan trygt si at han har hatt hektiske dager. – Jobben er definitivt mindre krevende nå enn den var i starten av pandemien, men i tillegg til denne opplæringen i forkant av studieoppstart, pleier jeg også å være digitalt i bakgrunnen på starten av digitale samlinger. Man vet aldri hva som dukker opp, så det er en trygghet for alle at jeg er der om det skulle være noen spørsmål. At jeg har sittet i Tyrkia de siste månedene har nok ingen merket, smiler han, og forsikrer samtidig at han nå er trygt tilbake i et snøfylt Oslo.

Les mer

Bli kjent med undervisningsutvalget

Det kanskje mest aktive av alle utvalgene til NFKT for tiden, er undervisningsutvalget. I en tid med mye utvikling er det nettopp her mange av diskusjonene som er med og former veien videre finner sted.

Psykologspesialist Steinar Sunde har vært leder av Undervisningsutvalget i NFKT gjennom 2023, og det har ikke vært noen hvilepute. – Det har vært et aktivt år med mange gode diskusjoner, forsikrer Sunde. Med seg i utvalget har han klinisk sosionom Barbro Fedøy, psykiatrisk sykepleier Eli Vold Qvam, psykiatrisk sykepleier og undervisningsleder i NFKT, Siv Iren Juklestad, klinisk sosionom og spesialkonsulent Thorbjørn Olsen, og psykiater Ulrika Larsson.

Sikter mot høyskolenivå

– NFKT er inne i en brytningstid, reflekterer Sunde som en oppsummering av året til undervisningsutvalget. – Krav fra både myndigheter, samfunnet og foreningen selv, tilsier at en ytterligere profesjonalisering og utvikling av utdanningene er på sin plass. Instituttet til foreningen sammenligner seg med, og sikter mot, høyskoler og universiteter. Da må alle deler av organisasjonen følge med. Mye av æren for denne utviklingen, legger Sunde på det faktum at foreningen for et drøyt år siden for første gang ansatte en undervisningsleder med bakgrunn nettopp fra høyskolesektoren, men også fra kognitiv atferdsterapi. – Det legger forholdene til rette for en god balanse. Vi skal jobbe med strukturelle endringer og fremgang, profesjonalisering, men samtidig må vi kunne holde på egenarten og miljøet. Vi skal jobbe frem faget, men fortsatt holde på nysgjerrigheten og åpenheten og sette menneskene i sentrum. Alt dette også sett i lys av at vi stadig vokser, så er det god grunn til å jobbe hardt for å utvikle oss videre. Det er lett å bli tatt av voksesmertene om vi ikke følger med.

Sertifiseringsordning

Det er altså ikke et lett ansvar som hviler på skuldrene til Sunde og de andre i undervisningsutvalget. Så har de da også vært aktive det siste året, og fortsetter med det inn i 2024. – Et tema som har tatt stor plass i diskusjonene, har vært å utvikle en sertifiseringsordning for kognitive terapeuter. Der er det viktig for oss å skape en ordning som sørger for å bidra til kvalitet og kontinuerlig faglig utvikling, samtidig som relasjonene og tilgjengeligheten opprettholdes.

Teori og praksis

Et annet tema som er hyppig oppe til diskusjon når utvalget samles, er studieplaner og pensumlister. – Det er et kontinuerlig arbeid. Vi må være opptatt av hvem vi henvender oss til. Vi skal selvfølgelig sørge for at oppdatert forskning er representert, men samtidig er det fokus på praktisk, klinisk relevant undervisning. Begge deler må på plass, enten det er gjennom teori eller ferdighetstrening.

Skreddersydde utdanninger

I tillegg til de «vanlige» utdanningene våre, får NFKT fra tid til annen spørsmål om å skape skreddersydde utdanninger, enten det er rettet mot spesifikke faggrupper, eller organisasjoner. Gode eksempler fra de siste årene er helsesykepleierutdanningen som har vært svært etterspurt etter at den ble lansert i 2020, og Drammen kommune der førstelinjeansatte som jobber med barn og unge snart er ferdig med sitt skreddersydde opplegg. Også disse utdanningene, og innholdet i dem, er på bordet til Undervisningsutvalget. – Det er viktig at vi er fremoverlent og ser behovene i samfunnet. Rask psykisk helsehjelp er et godt eksempel på det. Vi lever på ryktet vårt og erfaringen folk får på utdanninger og gjennom metodikken. For meg betyr det mye at NFKT er en ideell forening med et genuint ønske om å bidra. Når det dukker opp kunnskapshull og behov er det viktig at vi gjør det vi kan for å fylle dem med evidensbaserte metoder før andre og mindre seriøse aktører rekker å fylle det. Da er det viktig at vi har systemet på plass for å ta diskusjonen når den oppstår.

Sunde har med andre ord ikke ligget på latsiden gjennom det siste året, men han har likevel fortsatt ikke behov for å bytte ut utvalgsdiskusjoner med mer fritid. – Vi har hatt mange gode møter. Det er en fin gjeng som utfyller hverandre med kunnskap på ulike store fagfelt. En fremoverlent og engasjert gruppe. Jeg har også selv sett hva arbeidet til foreningen betyr, og derfor er jeg glad for å kunne bidra.

Les mer
Tilbake til topp